Cossacks studies on the pages of the journal «Kwartalnik Historyczny» (1887–1914)

Main Article Content

L. Lazurko
S. Zhuravlov

Abstract

Abstract. Introduction. The article examines the specifics of the presentation of the Cossack theme on the pages of the professional Polish historical journal “Kwartalnik Historyczny”.


The research methodology is based on the principles of historicism, systematic, scientific, verification, authorial objectivity with the use of general scientific and special historical methods.


The scientific novelty. The scientific novelty is that for the first time the peculiarities of the discussion on the pages of «Kwartalnika Historycznego» in 1887–1914 presented the issues of the history of the Cossacks and revealed trends in the interpretation of this topic among researchers centered around the journal.


Research results. As a result of the research, it was established that the Cossack theme was widely presented in the pages of the journal «Kwartalnik Historyczny», despite the fact that its specific feature before the First World War was a clear regional orientation. Estimates of the Cossacks by Polish historians of the turn of the XIX-XX centuries, who represented different research centers, were different. However, this did not prevent them from interpreting this period as one that caused the physical and moral decline of the military forces of the Commonwealth in the second half of the XVII century Zaporozhye, in their opinion, consisted of rebels against the law and the state, and the Cossacks defended only their own material interests, not the interests of the entire Ukrainian people. Analyzing the Cossack issues in the columns of «Kwartalnika Historycznego», we can make a generalization that in close connection with the history of the Cossacks in the first period of the magazine formed a negative image of Ukrainians. At this time, differences in the views of the Ukrainian Cossacks of representatives of different generations of Polish historians are becoming more and more noticeable. Thus, the younger generation of Polish researchers (V. Chermak) already considered the Cossacks in the broader context of socio-economic processes: presenting Ukrainians as de facto colonizers of Ukrainian lands, they attributed to the Cossack community the attributes of the state.

Article Details

Section
Статті
Author Biographies

L. Lazurko

Lazurko Lidiia – PhD hab. (History), Assistant Professor of History of Ukraine, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

S. Zhuravlov

Zhuravlov Sviatoslav PhD (History), Junior researcher at the Department of source studies of Modern History of Ukraine, Mykhailo Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine,

References

Вирський Д. Козаки – рід війська чи народ? Еволюція наративного образу козацтва у Річпосполитській історіографії другої половини ХVI – середини XVII ст. /Д. Вирський // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. – Т. 25. На пошану проф. І.С Винокура. – Кам'янець-Подільський: Рута, 2015. – С. 456–462.

Barwiński E. Towarzystwo Historyczne 1901–1914 / E. Barwiński // Kwartalnik Historyczny. – 1937. – S. 19–40.

Czermak W. [Rec.:] Dubiecki M. Dwie chwile z dziejów polskiej kolonizacji na Niżu / W. Czermak // Kwartalnik Historyczny. – 1891. – S. 428–429.

Jabłonowski A. Trechtymirow. Z powodu artykułu W. Jarosza «Legenda Batorjańska». / A. Jabłonowski // Kwartalnik Historyczny. – 1904. – S. 487–490.

Jarosz W. Legenda Batorjańska, krytyczny szkic z dziejów Zaporoża / W. Jarosz // Kwartalnik Historyczny. – 1903. – S. 596–616.

Kolbuszewska J. Twórczość recenzyjna Tadeusza Korzona na łamach «Kwartalnika Historycznego» / J. Kolbuszewska // Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. – T. 5. – Rzeszów, 2007. – S. 255–266.

Korzon T. [Rec.:] Gawroński-Rawita Fr. Bohdan Chmielnicki do elekcyi Jana Kazimierza / T. Korzon // Kwartalnik Historyczny. – 1908. – S. 726–732.

Korzon T. [Rec.:] Herasymczuk W. Wychowskij i Jurij Chmielnickij. / T. Korzon // Kwartalnik Historyczny. – 1908. S. – 732–734.

Korzon T. O Chmielnickim sądy pp. Kulisha i Karpowa / T. Korzon // Kwartalnik Historyczny . – 1892. S. – 726–727.

Kubala L. Przysięga w Pereasławiu i «statti» B. Chmielnickiego / L. Kubala // Kwartalnik Historyczny. – 1904. – S. 220–242.

Kubala L. Zaprzepaszczona kraina. Wyprawa wiosenna na Ukrainę 1654 roku // Kwartalnik Historyczny. – 1907. – S. 612–653.

Лазурко Л. Часопис «Kwartalnik Historyczny» і розвиток польської історіографії останньої чверті XIX – першої половини XX ст. / Л.Лазурко. – Дрогобич, 2010. – 282 с.

Lewicki A. [Rec.:] Dubiecki M. Zawiązki dziejów siczy Zaporozkiej / A. Lewicki // Kwartalnik Historyczny. – 1887. – S. 498–500.

Malczewska-Pawelec D. Obraz Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich w podręczniku Anatola Lewickiego „Zarys historii Polski i krajów ruskich z nią połączonych” / D. Malczewska-Pawelec // Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej od XIX do XXI wieku. – Kielce, 2005. – S. 145–161.

Maternicki J. Miejsce i rola «Kwartalnika Historycznego» w dziejach historiografii polskiej / J. Maternicki // Historia jako dialog. – Rzeszów: Wyd. UR, 1996. – 299 s.

Papée F. Towarzystwo Historyczne 1886–1900 / F. Papée // Kwartalnik Historyczny. – 1937. – S. 3–18.

Руда О. Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття / О. Руда. – Львів, 2010. – 418 с.

Руда О.В. Українська тема на сторінках львівського часопису «Kwartalnik Historyczny» («Історичний квартальник») в 1887–1914 рр. / О. Руда // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: Міжвід. зб. наук. праць, присв. пам’яті доктора іст. наук, проф. І.М. Кулинича. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2004. – Вип. 13. – С. 308–321.

Statut Towarzystwa Historycznego. – Lwów, 1886. – S. 1.

Śreniowska K. Uwagi o nauce historzcynej polskiej w latach 1887-1900 w świetle «Kwartalnika Historzcynego» / K. Śreniowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. – Seria I. Z. 15. – 1960. – S. 153–163.

Telwak W., Łazurko L. Ukrainika na łamach „Kwartalnika Historycznego” w okresie międzywojennym / W. Telwak, L. Łazurko // Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. R. LVIII. – Kraków: wyd. Secesja, 2013. – S. 239–255.

Тельвак В. «Kwartalnik Historyczny» – феномен інституції (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Тельвак // Ейдос: альманах теорії та історії історичної науки. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 317–332.

References

Vyrsky, D. (2015). Cossacks – a kind of army or people? The evolution of the narrative image of the Cossacks in the Commonwealth historiography of the second half of the ХVI – mid XVII century. Scientific works of Kamyanets-Podilsky National University named after I. Ogienko. T. 25. In honor of prof. I.S. Vinokura. Kamianets-Podilskyi: Ruta. С. 456–462 . (in Ukrainian).

Barwiński, E. (1937). Historical Society 1901–1914. Historical Quarterly. S. 19–40. (in Polish).

Czermak, W. (1891). [Rec.] Dubiecki M. Two moments from the history of Polish colonization in the Lowlands. Historical Quarterly. S. 428–429. (in Polish).

Jabłonowski, A. (1904). Trechtymirow. Because of W. Jarosz's article «Batorian Legend». Historical Quarterly. S. 487–490. (in Polish).

Jarosz, W. (1903). Legenda Batorjańska, krytyczny szkic z dziejów Zaporoża. Historical Quarterly. S. 596–616. (in Polish).

Kolbuszewska, J. (2007). Review activity of Tadeusz Korzon in the pages of the «Kwartalnik Historyczny». The multicultural historical environment of Lviv in the 19th and 20th centuries T. 5. Rzeshow. S. 255–266. (in Polish).

Korzon, T. (1908). [Rec.] Gawroński-Rawita Fr. Bohdan Chmielnicki to the election of Jan Kazimierz. Historical Quarterly. S. 726–732. (in Polish).

Korzon, T. (1908). [Rec.:] Herasymczuk W. Wychowskij and Yury Khmelnitskij. 1904. Historical Quarterly. R. XXII. S. 732–734. (in Polish).

Korzon, T. (1892). About Chmielnicki, the courts of pp. Kulish and Karpov. Historical Quarterly. S. 726–727. (in Polish).

Kubala, L. (1904). The oath in Perejasław and «statti» by B. Chmielnicki]. Historical Quarterly. S. 220–242. (in Polish).

Kubala, L. (1907). Wasted land. Spring expedition to Ukraine in 1654. Historical Quarterly. S. 612–653. (in Polish).

Lazurko, L. (2010). «Kwartalnik Historyczny» Journal and the Development of Polish Historiography in the Last Quarter of the 19th and the First Half of the 20th Century. Drohobych. (in Ukraine).

Lewicki, A. (1887). [Рец.:] Dubiecki M. The origins of the history of the Zaporizhia sietch. Historical Quarterly. S. 498–500. (in Polish).

Malczewska-Pawelec, D. (2005). The image of Ukraine and Polish-Ukrainian relations in Anatol Lewicki's textbook «An outline of the history of Poland and the Ruthenian countries connected with it». Polish-Ukrainian relations in school history education from the 19th to the 21st Century. Kielce. S. 145–161. (in Polish).

Maternicki, J. (1996). The place and role of the «Kwartalnik Historyczny» in the history of Polish historiography. History as dialogue. Rzeszów: Ed.: UR. 299 s. (in Polish)

Papée, F. (1937). Historical Society 1886–1900. Historical Quarterly. S. 3–18. (in Polish).

Ruda, O. (2010). Ukrainian Cossacks in the interpretation of Polish historians of the late 19th - first third of the 20th Century. Lviv. 418 с. (in Ukrainian).

Ruda, O. (2004). Ukrainian theme in the pages of the Lviv journal «Kwartalnik Historyczny» in 1887–1914.] International relations of Ukraine: scientific research and discoveries: Кyiv. Ed. 13. S. 308–321. (in Ukrainian).

Statute of the Historical Society. (1886). Lviv. 13 s. (in Polish).

Śreniowska, K. (1960). Comments on Polish history in the years 1887-1900 in the light of the «Historical Quarterly». Scientific Journals of the University of Lodz. Humanities and Social Sciences. Series I. Z. 15. S. 153–163. (in Polish).

Telwak, W. & Łazurko, L. (2013). Ukrainian on the pages of the «Kwartalnik Historzcyny» in the interwar period. Annals of the Scientific Library of the Polish Academy of Sciences and the Polish Academy of Sciences in Kraków. R. LVIII. Krakov: pub.: Secesja. S. 239–255. (in Polish).

Telvak, V. (2005). «Kwartalnik Historyczny» – a phenomenon of the institution (late 19th - early 20th Century). Eidos: Almanac of Theory and History of Historical Science. Кyiv. Ed. 1. S. 317–332. (in Ukrainian).