Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 • This submission has not been previously published and has not been submitted for consideration to the editors of other journals
 • The author(s) of the article is responsible for the content of the article and information content. The author of the publication bears personal responsibility for the observance of intellectual property rights.
 • The text complies with the formatting requirements outlined in the Guidelines for Authors in the About Journal section.
 • Reference about the author (attached as a separate file with information about the author).

  Surname, first name and patronymic
  Scientific degree, academic title, position, place of work
  Post office for receiving correspondence (Zip Code!!!!)/New Post Office
  E-mail
  Phone
  Title of the article
  Author ID in the ORCID system
 • The manuscript should not contain material that is prohibited for publication, as the journal is an open source of information.

Оголошується прийом наукових статей з актуальних питань історії України, всесвітньої історії, етнології, методології, історіографії, джерелознавства та спеціальних галузей історичної науки до журналу «Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки» (№ 2, 2003 р.).

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (наказ МОН України від 17.03.2020 № 409).

E-mail: historycnu@gmail.com

Умови подання та вимоги до оформлення матеріалів 

Для опублікування статті у науковому збірнику «Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки» необхідно:
1.
Заповнити довідку про автора (зразок подано нижче).
2.
На електронну адресу historycnu@gmail.com
надіслати статтю, оформлену відповідно до вимог.
3.
Оплата здійснюється після затвердження статті до друку. Автори статей сплачують редакційний внесок, сума якого визначається для кожного номера окремо, в залежності від видатків редакції та видавництва.
Академічна доброчесність. Редакція збірника здійснює анонімне подвійне рецензування  статей та перевірку на наявність ознак академічного плагіату за допомогою сервера Unicheck UA. У разі виявлення невідповідності поданої роботи встановленим вимогам редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Електронний варіант статті повинен бути виконаний у редакторі MS Word.

Мова рукопису: українська, англійська.

Рукопис не має містити заборонених до друку матеріалів, оскільки журнал є відкритим джерелом інформації. 

За зміст статті та інформаційне наповнення несе відповідальність автор (автори) статті. Автор публікації несе персональну відповідальність за дотримання прав інтелектуальної власності.

Обсяг публікації не більше  0,7 друк. арк. (1 др. арк. – 20 тис. знаків); формат – А-4; шрифт – Times New Roman Cyr; кегль – 14; інтервал – 1,5; поля: верхнє, нижнє, праве – 1,5 см, ліве – 3 см.

Стаття починається з позначення УДК. Потім на наступному рядку відомості про автора (авторів) назву статті та анотацію з ключовими словами вказують спочатку англійською, а потім українською мовами: ініціали та прізвище автора, які друкуються жирними, звичайними літерами у верхньому правому куті; через інтервал – науковий ступінь, вчене звання, посада, назва кафедри, структурного підрозділу, закладу вищої освіти, наукової установи тощо, де працює автор; номер ORCID (http://orcid.org/), Scopus-Author ID (зазначається при наявності індексованих публікацій у Scopus), e-mail. Через інтервал, по центру, великими жирними літерами подається назва публікації. Через інтервал після назви подається коротка анотація англійською та українською мовами і ключові слова (7–8 слів).

Структура і зміст анотації (не менше 1800 знаків) (шрифт – Times New Roman Cyr; кегль – 14; інтервал – 1,5; поля: верхнє, нижнє, праве – 1,5 см, ліве – 3 см):

 • Мета - Purpose
 • Наукова новизна результатів дослідження - Scientific novelty. 
 • Методологія - Methodology.
 • Висновки автора – Conclusions.

Методологію доцільно описувати лише в тому випадку, якщо вона містить новизну і становить інтерес з погляду представленої статті. Результати роботи необхідно описувати точно та інформативно. Наводяться основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті.

У тексті анотації необхідно вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових документів, уникати складних граматичних конструкцій.Текст анотації має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань.Ключові слова не повинні повторювати назву статті.

Через інтервал, з абзацу починається основний текст статті. Абзацний відступ –1,25 см.

Структура статті має обов’язково містити такі рубрики (виділяються в тексті жирним шрифтом): постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета, виклад основного матеріалу, висновки.

Усі таблиці в статті подаються окремим файлом у форматі Microsoft Excel. Рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути розташовані після того абзацу, в якому на них робиться перше посилання в тексті.

Оформлення посилань робиться у вигляді підсторінкових автоматичних посилань відповідно до ДСТУ 8302:2015.

У кінці тексту робиться список літератури за латинським алфавітом під назвою References з використанням стилю APA. 

Посилання в References мають бути оформлені відповідно до APA Style: для кириличних цитувань слід транслітерувати імена авторів та назви видань; останні також слід навести в англійському перекладі в [ ] із зазначенням мови оригіналу в дужках, наприклад, [in Ukrainian]. Назви періодичних видань слід наводити відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN. В елементах опису не можна заміняти латинські літери на кириличні.

Приклад підпису файлів: Коваленко_стаття.doc; Коваленко_інформація.doc; Коваленко_квитанція.pdf. (або JPEG).

                         ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ

УДК 94(477):341.485(=161.2)"1932/1933"(045)

                                                                                               

                                                            Serhii Kornovenko 

                                             PhD hab. (History), Professor,

        Department of archeology and special branches of                                                                   historical science, 

    Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, 

                                                                Cherkasy, Ukraine

                 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6268-2321

                                             e-mail: s-kornovenko@ukr.net 

 

         HOLODOMOR OF 1932-1933: THE FINAL OF  THE PEASANT REVOLUTION

 

 Abstract. The aim is to consider the Holodomor of 1932-1933, taking into account the events of the peasant revolution of 1902-1933 in Ukraine.

The scientific novelty of the publication lies in the explanation of the Holodomor of 1932-1933 as a tool for the physical and spiritual destruction of another for the Soviet authorities - the Ukrainian peasant-ideoman, an active subject of the peasant revolution of 1902-1933 in Ukraine.

Conclusions. In the late 1920s and early 1930s, Soviet totalitarianism, implementing agrarian policy in the Ukrainian countryside, forming a new type of Soviet peasant, represented a peasant counter-revolution. Its goal was clear and understandable - not only the physical, but also the spiritual and cultural destruction of the Ukrainian peasant-ideoman, formed at the beginning of the 20th century. From the end of the 1920s to the beginning of the 1930s, the totalitarianism of the Soviet Union, applying taxes, grain procurement, artificially provoking the Holodomor of 1932-1933, forming a new type of Soviet peasant, represented a peasant counter-revolution. His goals were clear and understandable - not just physical destruction, but spiritual and cultural destruction of the Ukrainian peasant ideologems that were formed at the beginning of the 20th century. The Holodomor of 1932–1933 destroyed the Ukrainian idealistic peasantry, the traditional Ukrainian peasant culture. It caused serious damage to the identity of Ukrainians.

Key words: peasant, Holodomor, totalitarianism, peasant-ideomaniac.

                                                                                                                                                            Сергій Корновенко

             доктор історичних наук, професор,

              професор кафедри археології та спеціальних галузей  історичної науки,

              Черкаський національний університет імені                                                       Богдана Хмельницького

                                                          м. Черкаси, Україна

                 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6268-2321

                                              e-mail: s-kornovenko@ukr.net

 

              ГОЛОДОМОР 1932–1933 РР.: ФІНАЛ       СЕЛЯНСЬКОЇ  РЕВОЛЮЦІЇ

 

Анотація. Мета – розглянути Голодомор 1932–1933 рр. із урахуванням подій селянської революції 1902–1933 рр. в Україні.

Наукова новизна публікації полягає в поясненні Голодомору 1932–1933 рр. як інструменту реалізації фізичного і духовного нищення іншого для радянської влади – українського селянина-ідеомана, активного суб’єкта Селянської революції 1902–1933 рр. в Україні.

Висновки. Наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. радянський тоталітаризм, реалізовуючи аграрну політику в українському селі, формуючи новий тип радянського селянина, представляв собою селянську контрреволюцію. Її мета була чітка і зрозуміла – не лише фізичне, а і духовно-культурне знищення українського селянина-ідеомана, сформованого на початку ХХ ст. З кінця 1920-х до початку 1930-х років тоталітаризм Радянського Союзу, застосовуючи податки, хлібозаготівлі, штучно спровокувавши Голодомор 1932–1933 рр., формуючи новий тип радянського селянина, представляв собою селянську контрреволюцію. Його цілі були чіткі й зрозумілі – не просто фізичне знищення, а духовне й культурне знищення українських селянських ідеологем, що сформувалися на початку ХХ ст. Голодомор 1932–1933 рр. знищив українське ідеалістичне селянство, традиційну українську селянську культуру. Він завдав серйозної шкоди ідентичності українців.

Ключові слова: селянин, Голодомор, тоталітаризм, селянин-ідеоман.

 

Постановка проблеми. [ТЕКСТ] [ТЕКСТ] [ТЕКСТ] [ТЕКСТ] [ТЕКСТ] [ТЕКСТ]

Аналіз останніх досліджень і публікацій. [ТЕКСТ] [ТЕКСТ] [ТЕКСТ] [ТЕКСТ]

Мета дослідження. [ТЕКСТ] [ТЕКСТ] [ТЕКСТ] [ТЕКСТ] [ТЕКСТ] [ТЕКСТ] [ТЕКСТ]

Виклад основного матеріалу. [ТЕКСТ] [ТЕКСТ] [ТЕКСТ] [ТЕКСТ] [ТЕКСТ] [ТЕКСТ]

Висновки. [ТЕКСТ] [ТЕКСТ] [ТЕКСТ] [ТЕКСТ] [ТЕКСТ] [ТЕКСТ] [ТЕКСТ] [ТЕКСТ]

У разі подання статті англійською мовою виклад основної частини структурується таким чином:

Problem statement. [TEXT] [TEXT] [TEXT] [TEXT] [TEXT] [TEXT] [TEXT] [TEXT]

Resaerch analysis. [TEXT] [TEXT] [TEXT] [TEXT] [TEXT] [TEXT] [TEXT] [TEXT].

The statement of the basic material. [TEXT] [TEXT] [TEXT] [TEXT] [TEXT] 

The conclusions. [TEXT] [TEXT] [TEXT] [TEXT] [TEXT] [TEXT] [TEXT] [TEXT] 

References:

 1. Bezanson, A (1993). Viina bilshovykiv proty selian. [The war of the Bolsheviks against the peasants]. [Universe], 9–10. [in Ukrainian].
 2. Leonova, T. (2022, November 26). Henotsyd ukraintsiv: nepokarane zlo obov’iazkovo povertaietsia. [Genocide of Ukrainians: unpunished evil is bound to return]. Suspilne Kultura. Retrieved from: https://suspilne.media/325310-genocid-ukrainciv-nepokarane-zlo-obovazkovo-povertaetsa/ [in Ukrainian].

 

Довідка про автора (додається окремим файлом із відомостями про автора).

ДОВІДКА ПРО АВТОРА

Прізвище, ім’я та по батькові

 

Науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи

 

Відділення пошти для отримання кореспонденції (Поштовий індекс!!!!)/Відділення Нової пошти

 

E-mail

 

Телефон

 

Назва статті

 

ID автора в системі ORCID