Українська Кліо на сторінках польського часопису «Kwartalnik Historyczny» (1918–1939)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л. М. Лазурко
О. М. Владига

Анотація

Цілісне уявлення про українську історичну науку міжвоєнного періоду неможливо скласти без урахування того, якими відклалися її образи у історіографії сусідніх народів. Вельми показовою у цьому контексті є історична наука Польщі як держави, що мала спільне з нами минуле та провадила активну боротьбу за цю історичну спадщину. Поважним репрезентантом польської історіографії вказаного періоду є часопис «Kwartalnik Historyczny», що протягом 1887–1939 рр. видавався у Львові. Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, системності, науковості, верифікації, авторської об’єктивності з використанням загальнонаукових та спеціально-історичних методів. Наукова новизна полягає у тому, що вперше досліджено образ української історичної науки міжвоєнного періоду, який відклався на сторінках часопису «Kwartalnik Historyczny». У результаті дослідження встановлено, що проблема представлення української історичної науки на шпальтах «Kwartalnika Historycznego» у перші роки міжвоєнного періоду тісно пов’язана з загостренням військово-політичної боротьби між поляками та українцями. Також після здобуття Польщею незалежності змінилися цілі і завдання національної історичної науки та відбулася її переорієнтація на проблеми власного минулого. Це знайшло своє відображення на шпальтах часопису, співпрацівники якого допіру в середині 20-х рр. XX ст. починають звертати увагу на повоєнний доробок українських істориків, найперше пов’язаних зі Львовом (представників школи Михайла Грушевського). Очевидно, що така ситуація була спричинена не тільки руйнуванням наукових контактів з Наддніпрянщиною, а й проблемами відбудови та організації історичної науки останньої. Допіру на початку наступного десятиліття у «Kwartalniku Historycznym» з’являються перші спроби представлення актуального стану справ в усіх дослідницьких осередках української історичної науки, змалювання її цілісного образу. Свідченням відкритості та національної толерантності редакційної політики часопису було запрошення до співпраці у ньому українських авторів: М. Андрусяка, В. Заїкина, М. Кордуби. В цілому редакція «Kwartalnika Historycznego» намагалася зберігати об’єктивність у оцінках української історіографічної продукції, що було традиційно притаманно редакційній політиці часопису, спрямованій на відстоювання високих стандартів провадження історичного дослідження у дусі позитивізму навіть у міжвоєнну добу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті
Біографії авторів

Л. М. Лазурко

Лазурко Лідія Миколаївна – доктор історичних наук, професор кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка

О. М. Владига

Владига Ольга Миколаївна – кандидат історичних наук, викладач історії Львівського вищого професійного училища комп’ютерних технологій та будівництва

Посилання

Statut Towarzystwa Historycznego. Lwów, 1886. S. 1.

Modelski T. E. Towarzystwo Historyczne 1914–1924. Kwartalnik Historycznу, 1937. R. 51. S. 41–88.

Maternicki J. Miejsce i rola «Kwartalnika Historycznego» w dziejach historiografii polskiej. Historia jako dialog. Rzeszów: Wyd. UR, 1996. 299 s.

Śreniowska K. Uwagi o nauce historyzcnej polskiej w latach 1887–1900 w świetle «Kwartalnika Historzcynego». Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Seria I. Z.15, 1960. S. 153–163.

Kondracki T. Polskie Towarzystwo Historyczne w latach 1918–1939. Toruń : Wydawnictwo Naukowe GRADO, 2006. 417 s.

Руда О.В. Українська тема на сторінках львівського часопису «Kwartalnik Historyczny» («Історичний квартальник») в 1887–1914 рр. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: Міжвід. зб. наук. праць, присв. пам’яті доктора іст. наук, проф. І.М. Кулинича. Вип. 13. К.: Ін-т історії України НАН України, 2004. С. 308–321.

Тельвак В. Українська історична наука на сторінках часопису «Kwartalnik Historyczny» (до 1914 р.). Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. T. III. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. S. 245–256;

Тельвак В. Теоретико-методологічна проблематика на сторінках «Kwartalnikа Historycznego» (до вибуху Першої світової війни). Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. Т.II. Rzeszów: Wyd.Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. S. 75-90.

Лазурко Л. Співпраця українських вчених з польським Історичним товариством у Львові (1886–1939 рр.). Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. Т.V. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. S. 240–254.

Зашкільняк Л. До історії українсько-польських наукових взаємин у Львові міжвоєнного періоду. Львів: місто, суспільство, культура [Вісн. Львів. ун-ту. Спеціальний випуск. Т. III]. Львів, 1999. С. 545–552.

Зашкільняк Л. Спроби українсько-польського порозуміння в міжвоєнній Польщі: сподівання і реалії. Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст.: Матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. (21–22 лист. 1996). Івано-Франківськ: Плай, 1997. С. 155–160.

Комар В. Спроби нормалізації польсько-українських відносин у Другій Речі Посполитій. Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст.: Матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. (21–22 лист. 1996). Івано-Франківськ: Плай, 1997. С. 236–242.

Кучерепа М. Національна політика Другої Речі Посполитої щодо українців (1919–1939 рр.). Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст.: Матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. (21–22 лист. 1996). Івано-Франківськ: Плай, 1997. С. 250–253.

Frankiewicz C. [Rec.:] Czubatyj M. Zachidna Ukraina i Rym u XIII w. u swoich zmahanniach do cerkownoj unii. Kwartalnik Historyczny, 1919. S. 93–97.

Gawlik M. [Rec.:] Bryk I. Slowianskij zjizd w Prazi 1848 r. Kwartalnik Historyczny. 1923. S. 233–235.

Andrusiak M. Historiografja ruska (ukraińska) w latach 1921–1930. Kwartalnik Historyczny, 1934. S. 57–64.

Gawlik M. [Rec.:] Barwińskij B. Slidamy hetmana Mazepy. Kwartalnik Historyczny, 1923. S. 227.

Gawlik M. [Rec.:] Hruszewśkij M. Chmelnyczczyna w rozćwiti (1648 – 1650). Kwartalnik Historyczny, 1924. S. 361–375.

Gawlik M. [Rec.:] Krypjakewycz I. Uczytel Bohdana Chmelnyćkoho. Kwartalnik Historyczny, 1924. S. 376–380.

Gawlik M. [Rec.:] Krypjakewycz I. Ukrajińskij derżawnyj skarb za Bohdana Chmelnyćkoho. Kwartalnik Historyczny, 1924. S. 378–379.

Руда О., Піх О. Рецензійна діяльність Мирона Кордуби на сторінках «Kwartalnika Historycznego» («Історичного квартальника»). Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. Збірник наукових праць. Вип. 5: Ювілейний збірник на пошану Олександра Колянчука. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2012. С. 141–152.

Gawlik M. [Rec.:] Korduba M. Miż Zamostjem ta Zborowom. Kwartalnik Historyczny, 1924. S. 380.

Andrusiak M. [Rec:] Korduba M. Die Entstehung der ukrainische nation. Contributions a l'histoire del’Ukraïne au VII-e Congrès International des Sciences Historiques, Varsovieaoût, 1933. Kwartalnik Historyczny, 1934. S. 121–126.

Andrusiak M. [Rec.:] Borszczak I. Mazepa – ludyna i istorycznyj dijacz. Kwartalnik Historyczny,1933. S. 287–288.

W.A.W. [Rec.:] Zajikyn W. Chrystijanstwo na Ukrajini za czsiw kniazia Jaropołka I (969–979). Kwartalnik Historyczny.1929. S. 152.

Zajikyn W. [Rec.:] Baumgarten N. Sw. Wołodymyr i chreszczennja Rusy. Kwartalnik Historyczny. 1935. S. 134–142.

Karoweć M. [Rec.:] Zajikyn W. «Nowa» teojrjia o poczatkach chrystijanstwa na Rusi. Kwartalnik Historyczny, 1936. S. 487.

Zajikyn W. [Rec.:] Siczyynśkyj W. Czużynci pro Ukrajinu. Kwartalnik Historyczny, 1939. S. 333–335.

Gawlik M. [Rec.:] Bryk I. Poczatki ukrajińskoj presy w Hałyczyni i Lwiwśka Stawropigja. Kwartalnik Historyczny, 1924. S. 380–386.

Maleczyńska E. [Rec.:] Doroszenko D. Ilustrowana istorija Ukrajiny, T.I. Kwartalnik Historyczny, 1933. S. 612–617.

References

Statute of the Historical Society (1886). Lviv. S. 1. (in Pol.)

Modelski, T. E. (1937) Historical Society 1914 – 1924. Historical Quarterly. S. 41–88. (in Pol.)

Maternicki, J. (1996). The place and role of the «Kwartalnik Historyczny» in the history of Polish historiography. History as dialogue. Rzeszów: Ed.: UR. 299 s. (in Pol.)

Śreniowska, K. (1960). Comments on Polish history in the years 1887-1900 in the light of the «Historical Quarterly». Scientific Journals of the University of Lodz. Humanities and Social Sciences. Series I. Z. 15. S. 153–163. (in Pol.)

Kondracki, T. (2006). Polish Historical Society in 1918–1939. Toruń. 417 s. (in Pol.)

Ruda, O.V. (2004). The Ukrainian theme on the pages of the Lviv magazine "Kwartalnik Historyczny" ("Historical Quarterly") in 1887–1914. International relations of Ukraine: scientific research and findings. Kyiv. Ed. 13. S. 308–321. (in Ukr.)

Telvak, V. (2005). Ukrainian historical science on the pages of the journal "Historical Quarterly" (until 1914). The multicultural historical environment of Lviv in the 19th and 20th centuries. T. III. Rzeszów: Ed. University of Rzeszów. S. 245–256. (in Ukr.)

Telvak, V. (2004). Theoretical and methodological problems on the pages of "Historical Quarterly" (before the outbreak of the First World War). The multicultural historical environment of Lviv in the 19th and 20th centuries. Т.II. Rzeszów: Ed. University of Rzeszów. S. 87. (in Ukr.)

Lazurko, L. (2007). Cooperation of Ukrainian scientists with the Polish Historical Society in Lviv (1886–1939). The multicultural historical environment of Lviv in the 19th and 20th centuries. Т.V. Rzeszów: Ed. University of Rzeszów. S. 240–254. (in Ukr.)

Zashkilnyak, L. (1997). To the history of Ukrainian-Polish scientific relations in Lviv in the interwar period. Lviv: city, society, culture. Т. III. Lviv, 1999. S. 545–552. (in Ukr.)

Zashkilnyak, L. (1997). Attempts at Ukrainian-Polish understanding in interwar Poland: hopes and realities. Ukrainian-Polish relations in Galicia in the 20th century: Materials of the International science and practice conference (November 21–22, 1996) ). Ivano-Frankivsk: Play, 1997. S. 155–160. (in Ukr.)

Komar, V. (1997). Attempts to normalize Polish-Ukrainian relations in the Second Polish-Lithuanian Commonwealth. Ukrainian-Polish relations in Galicia in the 20th century: Materials of the International science and practice conference (November 21–22, 1996) ). Ivano-Frankivsk: Play, 1997. S. 236–242. (in Ukr.)

Kucherepa, M. (1997). National policy of the Second Commonwealth of Nations towards Ukrainians (1919–1939). Ukrainian-Polish relations in Galicia in the 20th century: Materials of the International science and practice conference (November 21–22, 1996). Ivano-Frankivsk: Play. S. 250–253. (in Ukr.)

Frankienich, C. (1919) [Rec.:] Chubatyj M. Western Ukraine and Rome in the 13th century in their fight for church union. Historical Quarterly. S. 93–97. (in Pol.)

Gavlik, M. (1923) [Rec.:] Bryk I. Slavic congress in Prague in 1848. Historical Quarterly. S. 233–235. (in Pol.)

Andrusiak, M. (1934). Ruthenian (Ukrainian) historiography in 1921–1930. Historical Quarterly. S. 57–64. (in Pol.)

Gavlik, M. (1923) [Rec.:] Barvińskij B. In the footsteps of Hetman Mazepa. Historical Quarterly. S. 227. (in Pol.)

Gavlik, M. (1924) [Rec.:] Hrusevskij M. Khmelnytskyi's time in bloom (1648 – 1650). Historical Quarterly. S. 361–375. (in Pol.)

Gavlik, M. (1924) [Rec.:] Krypjakevycz I. Teacher of Bohdan Chmelnyckyj. Historical Quarterly. S. 376–380. (in Pol.)

Gavlik, M. (1924) [Rec.:] Krypjakewych I. Ukrainian state treasure in the time of Bohdan Khmelnytskyi. Historical Quarterly. S. 378–379. (in Pol.)

Ruda, O., Pih, O. (2012). Myron Korduba's review activity on the pages of "Kwartalnika Historycznego" ("Historical Quarterly"). Ukraine–Poland: historical heritage and public consciousness. Collection of scientific works. Ed.5 Lviv. S. 141–152. (in Ukr.)

Gavlik, M. (1924) [Rec.:] Korduba M. Between Zamostia and Zboriv. Historical Quarterly. S. 380. (in Pol.)

Andrusiak, M. (1934) [Rec:] Korduba M. The Formation of the Ukrainian Nation. Contributions to the history of Ukraine at the VII International Congress of Historical Sciences, Varshava, 1933. Historical Quarterly. S. 121–126. (in Pol.)

Andrusiak, M. (1933) [Rec.:] Borshchak I. Mazepa is a person and a historical figure. Historical Quarterly. S. 287–288. (in Pol.)

V.A.V. (1929) [Rec.:] Zajikyn W. Christianity in Ukraine during the time of Prince Yaropolk I (969 – 979). Historical Quarterly. S. 152. (in Pol.)

Zajikyn, V. (1935) [Rec.:] Baumgarten N. St. Volodymyr and the Baptism of Ruthenian. Historical Quarterly. S. 134–142. (in Pol.)

Karovec, M. (1936) [Rec.:] Zajikyn V. The "new" theory about the beginnings of Christianity in Ruś. Historical Quarterly. S. 487. (in Pol.)

Zajikyn, V. (1939) [Rec.:] Sichynśkyj V. Foreigners about Ukraine. Historical Quarterly. S. 333–335. (in Pol.)

Gavlik, M. (1924) [Rec.:] Bryk I. The beginnings of the Ukrainian presa in Halychyna and Lvivska Stavropigja. Historical Quarterly. S. 380–386. (in Pol.)

Maleczyńska, E. (1933) [Rec.:] Doroshenko D. The illustrated history of Ukraine, T.I. Historical Quarterly. S. 612–617. (in Pol.)