Communication in the earth environment at the end of the XIX – beginning of the XX century: veterinary case (based on the materials of the Zolotony district of Poltava governance)

Main Article Content

O. Sylka

Abstract

Abstract. The purpose of the article is to highlight the historical specifics of the formation of communication networks between administrative-territorial levels in the process of organizing the Zolotonsky Zemstvo Veterinary of Poltava Province.


Scientific innovation. On the basis of reporting and statistical sources, the author highlighted for the first time the main milestones of the creation of veterinary and epizootic control in the Zolotonsky zemstvo of the Poltava province in the specified chronological period. The emergence of the veterinary care system is considered as the result of communication links between the state, provincial and district zemstvos.


Conclusions. At the beginning of the 20th century, veterinary medicine became part of the Zemstvo medical system. The organization of veterinary affairs in the Zolotonsky Zemstvo had its own peculiarities and took place in close cooperation with the state and the provincial Poltava Zemstvo. We define the organizational structure of veterinary medicine in Zolotonsky district as “mixed”, in which both the provincial and district zemstvos played an important role.


 

Article Details

Section
Статті
Author Biography

O. Sylka

Sylka Oksana – Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, National Union of Local Historians of Ukraine, Kyiv, Ukraine

References

References

Adres-kalendar і spravochnaia knyzhka Poltavskoі hubernyy na 1899 hod (1899) [Address-calendar and reference book of the Poltava province for 1899]. Poltava : lyto-typ Hub. Pravlenyia [in Ukrainian].

Ivanchenko, O. (2021). Tradytsii ta novatorstvo zemskykh praktyk u sotsialnii roboti v Ukraini [Traditions and innovation of zemstvo practices in social work in Ukraine]. Candidate’s thesis. Zaporizhzhia: Zaporizkyi natsionalnyi universytet [in Ukrainian].

Krot, L. (2007). Pro rol zemskykh ustanov Livoberezhnoi Ukrainy v formuvanni ta diialnosti dribnykh silskohospodarskykh tovarystv [On the Role of Zemstvo establishment of Left-Bank Ukraine in the Formation and Activity of Small rulal societies]. Istoriia narodnoho hospodarstva ta ekonomichnoi dumky Ukrainy [History of national economy and economic thought of Ukraine], 39–40, 188–193 [in Ukrainian].

Malieieva, T. (2002). Diialnist zemskykh ustanov Poltavskoi hubernii z rozghortannia tradytsiinykh ukrainskykh promysliv u period z 1864 po 1914 roky [Activities of zemstvo institutions of the Poltava province on the deployment of traditional Ukrainian crafts in the period from 1864 to 1914]. Abstrakt of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Otchet za 1869 hod Zolotonoshskoi uezdnoi zemskoi upravy (1879) [Report for 1869 of the Zolotovo County Land Administration]. Poltava: v typohrafyy Pyhurenko [in Ukrainian].

Otchet Zolotonoshskoi uezdnoi zemskoi upravy XXIII ocherednoho sozнva za 1886 hod (1887) [Report of the Zolotonovsky County Zemstvo XXIII Ordinary Convocation for 1886]. Poltava: typ. N. Pyhurenka [in Ukrainian].

Otchet Zolotonoshskoi uezdnoi zemskoi upravy za 1873 hod (1874) [Report of the Zolotonovsky County Zemstvo for 1873.]. Poltava: typ. Pyhurenka [in Ukrainian].

Otchet Zolotonoshskoi uezdnoi zemskoi upravy za 1875 hod (1876) [Report of the Zolotonovsky County Zemstvo for 1875]. Poltava: typ. N. Pyhurenka [in Ukrainian].

Otchet Zolotonoshskoi uezdnoi zemskoi upravy za 1879 hod (1880) [Report of the Zolotov County Zemstvo for 1879]. Poltava: typ. N. Pyhurenka, 1880 [in Ukrainian].

Otchet Zolotonoshskoi uezdnoi zemskoi upravy za 1880 hod (1881) [Report of the Zolotonovsky County Zemstvo for 1880]. Poltava: typ. N. Pyhurenka [in Ukrainian].

Otchet Zolotonoshskoi uezdnoi zemskoi upravy za 1882 hod [Report of the Zolotonovsky County Zemstvo for 1882]. (1882). Poltava : typ. N. Pyhurenka. [in Ukrainian].

Otchet Zolotonoshskoi uezdnoi zemskoi upravy za 1891 hod Zolotonoshskomu uezdnomu zemskomu sobranyiu ХХVIII ocherednoho sozva (1892) [Report of the Zolotonovsky County Zemstvo for 1891 to the Zolotonovsky County Zemstvo Zemstvo XXIII Regular Convocation 1892]. Zolotonosha: typ. P. Lepskoho y Y. Vurmana [in Ukrainian].

Otchet Zolotonoshskoi uezdnoi zemskoi upravy Zolotonoshskomu uezdnomu zemskomu sobranyiu ХХIII ocherednoho sozyva za 1886 hod (1887) [Report of the Zolotonovsky County Zemstvo to the Zolotonovsky County Council of the XXII Regular Convocation for 1886]. Poltava: typ. Pyhurenka. [in Ukrainian].

Otchet Zolotonoshskoi uezdnoi zemskoi upravy Zolotonoshskomu uezdnomu zemskomu sobranyiu ХХVI ocherednoho sozyva 1890 hod (1890) [Report of the Zolotonovskaya County Zemstvo to the Zolotonovskaya County Council of the XXVI Ordinary Convocation of 1890]. Poltava: typ. L. Fryshberha [in Ukrainian].

Otchet Zolotonoshskoi uezdnoi zemskoi upravy Zolotonoshskomu uezdnomu zemskomu sobranyiu ХХVIII ocherednoho sozyva 1892 hod (1892) [Report of the Zolotonovsky County Zemstvo to the Zolotonovsky County Zemstvo to the XXVII Regular Meeting of 1892]. Zolotonosha: typ. P. Lepskoho y Y. Vurmana [in Ukrainian].

Otchet Zolotonoshskoi uezdnoi zemskoi upravy Zolotonoshskomu uezdnomu zemskomu sobranyiu ХХІХ ocherednoho sozyva za 1892 hod (1893). [Report of the Zolotonovsky County Zemstvo to the Zolotonovsky County Zemstvo Zemstvo XXIX Regular Meeting for 1892]. Zolotonosha: typ. P. Lepskoho y Y. Vurmana [in Ukrainian].

Otchet Zolotonoshskoi uezdnoi zemskoi upravy Zolotonoshskomu uezdnomu zemskomu sobranyiu ХХХ ocherednoho sozyva za 1893 hod (1894) [Report of the Zolotonovsky County Zemstvo to the Zolotonovsky County Zemstvo Zemstvo XXX Regular Meeting for 1893]. Zolotonosha: typ. P. Lepskoho y Y. Vurmana [in Ukrainian].

Otchet Zolotonoshskoi uezdnoi zemskoi upravy Zolotonoshskomu uezdnomu zemskomu sobranyiu ХХХХ ocherednoi sessyy za 1903 hod (1904) [Report of the Zolotonovsky County Zemstvo to the Zolotonovsky County Zemstvo XXX Regular Session for 1903]. Zolotonosha: typ. P. Lepskoho y Y. Vurmana [in Ukrainian].

Otchet Zolotonoshskoi uezdnoi zemskoi upravy Zolotonoshskomu uezdnomu zemskomu sobranyiu ХLI ocherednoi sessyy za 1904 hod (1905) [Report of the Zolotonovsky County Zemstvo to the Zolotonovsky County Zemstvo Zemstvo XLI Regular Session for 1904]. Zolotonosha: typ. Lepskoho y Vurmana [in Ukrainian].

Otchet Zolotonoshskoi uezdnoi zemskoi upravy Zolotonoshskomu uezdnomu zemskomu sobranyiu ХLIII ocherednoi sessyy za 1906 hod (1907) [Report of the Zolotonovsky County Zemstvo to the Zolotonovsky County Zemstvo Zemstvo to the XIX Regular Session for 1906]. Zolotonosha: typ. Lepskoho y Vurmana [in Ukrainian].

Otchet Zolotonoshskoi uezdnoi zemskoi upravy Zolotonoshskomu uezdnomu zemskomu sobranyiu L ocherednoi sessyy za 1913 hod (1914) [Report of the Zolotonovsky County Zemstvo to the Zolotonovsky County Zemstvo L Regular Session for 1913]. Zolotonosha: typ. Lepskoho y Vurmana [in Ukrainian].

Otchet Zolotonoshskoi uezdnoi zemskoi upravy Zolotonoshskomu uezdnomu zemskomu sobranyiu ХХIV ocherednoho sozyva za 1887 hod (1888) [Report of the Zolotonovskaya County Zemstvo to the Zolotonovsky County Council of the XXIV Regular Convocation for 1887]. Poltava: typ. N. Pyhurenka [in Ukrainian].

Pamiatnyk vostochnoi voiny 1877–1878, zakliuchaiushchyi v sebe v alfavytnom poriadke (1878) [Monument to the Eastern War 1877-1878, consisting in alphabetical order]. S.Pb.: typ. B. H. Yanpolskoho [in Ukrainian].

Prylozhenye k otchetu Zolotonoshskoi uezdnoi zemskoi upravy za 1895 hod (1896) [Annex to the Zolotov County Land Office Report for 1895]. Zolotonosha: typ Lepskoho y Vurmana. [in Ukrainian].

Prylozhenye k otchetu Zootonoshskoi uezdnoi zemskoi upravy za 1897 hod (1898) [Appendix to the Zolotov County Land Office Report for 1897]. Zolotonosha: lyto-typ. Lepskoho y Vurmana [in Ukrainian].

Rossyiskyi medytsynskyi spysok: spysky vrachei, veterynarov, zubnykh vrachei, farmatsevtov y aptek na 1883 hod (1883) [Russian medical list: lists of doctors, veterinarians, dentists, pharmacists and pharmacists for 1883]. S.Pb.: Upr. hl. vrachebnoho ynspektora M-va vnutrennykh del [in Russian].

Rossyiskyi medytsynskyi spysok: spysky vrachei, veterynarov, zubnykh vrachei, farmatsevtov y aptek na 1886 hod (1886) [Russian medical list: lists of doctors, veterinarians, dentists, pharmacists and pharmacists for 1886]. Sankpeterburh: Upr. hl. vrachebnoho ynspektora M-va vnutrennykh del [in Russian].

Rossyiskyi medytsynskyi spysok: spysky vrachei, veterynarov, zubnykh vrachei, farmatsevtov y aptek na 1890 hod (1890) [Russian medical list: lists of doctors, veterinarians, dentists, pharmacists and pharmacists for 1890]. Sankpeterburh: Upr. hl. vrachebnoho ynspektora M-va vnutrennykh del [in Russian].

Stashenko, S. (2004). Protypozhezhna diialnist zemstv Livoberezhnoi Ukrainy [Fire-fighting activity of zemstvos of Left-Bank Ukraine]. Abstrakt of candidate’s thesis. Cherkasy [in Ukrainian].

Veletskyi, S. (1894). Dvadtsat piat let deiatelnosty zemstva v Poltavskoi hubernyy s 1866 po 1892 hod. Kratkyi otchet [Veletsky S. N. Twenty-five years of activity of the Zemstvo in the Poltava province from 1866 to 1892]. Poltava: typ. L. Fryshberha [in Ukrainian].

Verkhovtseva, I. (2004). Diialnist zemstv Pravoberezhnoi Ukrainy (1911–1920 rr.) [Activity zemstvos Right-Bank Ukraine (1911–1920 )]. Candidate’s thesis. Izmail: Izmails. derzh. hum. un-t [in Ukrainian].

Verkhovtseva, I. (2022). Vitchyznianyi dosvid vzaiemyn mizh orhanamy mistsevoho samovriaduvannia: silske samovriaduvannia ta zemstvo [Domestic experience in local government relations rural self-government and zemstvo]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: publichne upravlinnia ta administruvannia [Scientific notes of the Tauride National University named after V.I. Vernadsky. Series: Public Administration and Administration], 33 (72), 3, 152–161 [in Ukrainian].