Паризький емігрант із українською душею: рефлексії Бориса Лазаревського на презентацію українства у 1927–1929 рр.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

C. І. Береговий
О. З. Силка

Анотація

Актуальність проблематики дослідження полягає у введенні в українську історіографії змісту рукописів, зокрема щоденникових записів, представників української інтелігенції, які у перші десятиліття ХХ ст. опинилися в еміграції. Мета статті полягає у введенні до українського наукового простору унікального історичного джерела, яким є «Щоденник» Бориса Лазаревського за 1927–1929 рр., розширенні проблематики досліджень рукописної спадщини представників української культури в еміграції 20–30-х рр. ХХ ст. «Щоденник», так би мовити, густо помережений українським маркером. Це листи з України від родичів із коментарями, спогади про батька О. М. Лазаревського, міркування на історичні і політичні теми (останніх небагато), записи про враження від українських художніх вечорів і концертів. У пропонованих матеріалах вперше подаються уривки з документа, які доповнюють аналіз поглядів та переконань письменника стосовно «українського питання» в середовищі паризьких емігрантів. У статті частково висвітлено ставлення Бориса Олександровича до питань української ідентичності та української державності, представлено листування з видатним українським композитом та всесвітньо відомим диригентом, фундатором української національної професійної музичної школи Олександром Кошицем (1875–1944 рр.) Окреслено подальші перспективи наукових досліджень.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті
Біографії авторів

C. І. Береговий

Береговий Cергій Ігорович –    кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Національний університет харчових технологій, м. Київ

О. З. Силка

Силка Оксана Захарівна – докторка історичних наук, доцентка, членкиня Національної спілки краєзнавців України

Посилання

Ротач П. П. Лазаревський Борис Олександрович / П. П. Ротач // Українська літературна енциклопедія. – Київ, 1995. – Т. 3. – С. 125.

Усенко П. Г. Лазаревський Борис Олександрович

П. Г. Усенко // Енциклопедія історії України. – Київ, 2009. – С. 23–25.

Лазаревський Б. Темна ніч / Б. Лазаревський // Всесвіт. – 2008. – № 7–8. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vsesvit-journal.com/old/content/view/485/41/

Піскун В. М. «Землякам політика, а мені здається треба вперед культура і література» (листи Бориса Лазаревського до Микити Шаповала) / В. М. Піскун // Сумський історико-архівний журнал. – 2010. – № VIII–ІХ. – С. 124–128.

Смольницька М. Колегія Павла Галагана в національно-культурному житті України (1871–1920) / М. Смольницька. – Київ : Інститут історії НАН України, 2007. – С. 129, 180, 187, 230, 197, 257, 356–358.

Лисий І. Старший син / І. Лисий // Конотопський край. – 1996. – 2 жовт. (№79). – С. 2–3.

Лисий І. Як вшановували Кобзаря / І. Лисий // Сільські горизонти. – 1997. – 5 берез. (№ 19). – С. 3.

Лисий І. Антон Чехов і Борис Лазаревський / І. Лисий // Сільські горизонти. – 2000. – 9 лют. (№ 12). – С. 3.

Лисий І. Життєвий та творчий шлях Б. О. Лазаревського / І. Лисий // Матеріали четвертої Сумської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції. – Суми, 2001. – Ч. 1. – С. 80–84.

Лисий І. Антон Чехов і Борис Лазаревський // Конотопський край. – 2005. – 9 лют. (№ 12). – С. 4.

Гончаренко И. Неопубликованные письма А. И. Куприна / И. Гончаренко // Радуга. – 1966. – № 4. – С. 151–154.

Гончаренко О. Як воювали українці в часи російсько-японської війни / О. Гончаренко // Літературна Україна. – 2015. – 19 березня – С. 13.

Гончаренко О. Зустріч з Олександром Кошицем / О. Гончаренко // Українська музична газета. – 2014. – № 2 (92). – С. 12.

Береговий С. І. Борис Лазаревський про повсякденне життя еміграції в Парижі (за матеріалами щоденника «Ma Vie»: 1927–1929 рр.) / С. І. Береговий, О. З. Силка // Вісник Черкаського університету. – 2020. – № 1. – С. 102–109.

Михайлова М. Образ України в збірнику Б. А. Лазаревського «Голос Батьківщини» / М. Михайлова // Всесвіт. – 2008. – № 7–8. – С. 75–79.

Шумихин С. Русская Прага, русская Ницца, русский Париж: Из дневника Бориса Лазаревского / С. Шумихин // Диаспора: новые материалы. – Париж; Санкт-Петербург, 2001. – Вып. 1. – С. 645–714.

Лазаревский Б. Ma vie. – Рукопис, 1927–1929. / Б. Лазаревский. - Приватний архів С. І. Берегового.

Семенко Л. Тріумфальний виступ капели «Думка» у Франції / Л. Семенко // День. – 2019. – № 147–148. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya/triumfalnyy-vystup-kapely-dumka-u-franciyi1

Лазаревський Б. Обличчя Симона Петлюри / Б. Лазаревський // Тризуб. – 1936. – № 21–22. – С. 27–30.

References

Rotach, P. P. (1995). Lazarevsky Borys Alexandrovych. Ukrainian literary encyclopedia. Kyiv. V. 3. (in Ukr.)

Usenko, P. G. (2009). Lazarevsky Borys Alexandrovych. Encyclopedia of the History of Ukraine. Kyiv. (in Ukr.)

Lazarevsky, B. (2008). Dark night. Vsesvit (Universe), 7–8. Retrieved from: http://www.vsesvit-journal.com/old/content/view/485/41/ (in Ukr.)

Piskun, V. M. (2010). “Politics to my compatriots, but I think we need culture and literature to move forward” (letters of Borys Lazarevsky to Nikita Shapoval). Sumskyj istoryko-arxivnyj zhurnal (Sumy historical and archival journal), VIII–ІХ, 124–128. (in Ukr.)

Smolnytska, M. (2007). Pavel Galagan College in the national and cultural life of Ukraine (1871–1920). Kyiv: Institute of History of the National Academy of Sciences of Ukraine. (in Ukr.)

Lysyi, I. (1996). Eldest son. Konotopskyj kraj (Konotop region), October 2 (79), 2–3. (in Ukr.)

Lysyi, I. (1997). How Kobzar was honored. Silski goryzonty (Rural horizons), march 5 (19), 3. (in Ukr.)

Lysyi, I. (2000). Anton Chekhov and Boris Lazarevsky. Silski goryzonty (Rural horizons), february 9 (12), 3. (in Ukr.)

Lysyi, I. (2001). Life and career of B. O. Lazarevsky. Materialy chetvertoyi Sumskoyi oblasnoyi naukovoyi istoryko-krayeznavchoyi konferenciyi (Proceedings of the fourth Sumy regional scientific historical and local lore conference). Sumy, 1, 80–84. (in Ukr.)

Lysyi, I. (2005). Anton Chekhov and Boris Lazarevsky. Konotopskyj kraj (Konotop region), february 9 (12), 4. (in Ukr.)

Goncharenko, I. (1966). Unpublished letters of A. I. Kuprin. Raduga (Rainbow), 4. 151–154. (in Russ.)

Goncharenko, O. (2015). How Ukrainians fought during the Russian-Japanese war. Literaturna Ukrayina (Literative Ukraine), 19.03, 13. (in Ukr.)

Goncharenko, O. (2014). Meeting with Oleksandr Koshyts. Ukrayins`ka muzy`chna gazeta (Ukrainian music newspaper), 2 (92), 12. (in Ukr.)

Berehovyi, S. I. (2020). Boris Lazarevsky on the daily life of emigration in Paris (according to the diary “Ma Vie”: 1927–1929). Visnyk Cherkaskogo universytetu (Bulletin of Cherkasy University. Series: History), 1, 102–109. (in Ukr.)

Mykhailova, M. (2008). The image of Ukraine in the collection of B. A. Lazarevsky “Voice of the Motherland”. Vsesvit (Vsesvit), 7–8, 75–79. (in Ukr.)

Shumikhin, S. (2001). Russian Prague, Russian Nice, Russian Paris: From the diary of Boris Lazarevsky. Diaspora: novye materialy (Diaspora: new materials). Paris; St. Petersburg, release 1, 645–714. (in Russ.)

Lazarevsky, B. Ma vie. – Manuscript, 1927–1929. Private archive of S. I. Beregovyi. (in Ukr.)

Semenko, L. (2019). Triumphant performance of the chapel “Dumka” in France. Den (Day), 147–148. Retrieved from: https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya/triumfalnyy-vystup-kapely-dumka-u-franciyi1 (in Ukr.)

Lazarevsky, B. (1936). The face of Simon Petliura. Tryzub (Trident), 21–22, 27–30. (in Ukr.)