Agrarian history of Ukraine: civilizational approach

Main Article Content

S. Kornovenko
A. Morozov

Abstract

Abstract. The aim is to gain knowledge about the latest methodology of historical and agrarian research in Ukraine, in particular about the civilizational approach, its practical application in individual historical and agrarian research.


The scientific novelty of the publication lies in the fact that the authors analysed the use of the civilizational approach in modern research on agrarian history. In particular, it was established that the civilizational approach is one of the modern methodological approaches in acquiring knowledge about the peasantry. The knowledge obtained on its basis provides a sufficiently complete and well-founded understanding of the civilizational essence of the peasantry, its significance in the global history of humankind, in ethno-social processes, in particular in ethno- and nationogenesis. It is revealed that according to the civilizational approach, firstly, a characteristic feature of the peasantry is ethno-social stability; secondly, agrarian (peasant) type of production in the general historical civilizational development of humankind is always present either as a dominant or as a non-dominant. In this way, agrarian (peasant) civilization is an integral component of universal human civilization or local cultural-historical types; thirdly, for the civilizational development of humankind, the emergence of agriculture and peasantry was of enormous importance, causing a tectonic shift in human civilization at that time, determining its progress; fourthly, the confirmation of the civilizational phenomenality of the peasantry is the clearly expressed dichotomy of the interdependence of human and nature; fifthly, the peasantry, its life played the role of the main regulator of the social rhythm of society; sixthly, a peasant is a rational subject, endowed with a practical mind, which is critical of the external, new, not in a hurry to abandon traditions – knowledge that ensures his livelihood, tested by more than one generation of ancestors; seventhly, peasant life is a life logically taken in maximum purity, cleansed of everything extraneous to it: eighthly, in the ethno-sociogenesis of certain communities, in particular Ukrainian, the peasantry preserves traditional culture in a broad sense, it forms the background of any culture, although it  remains invisible the whole time, is the basis of the formation of nations in general and Ukrainian in particular; ninthly, culture for the peasant is a tool designed to ensure his existence.


At the same time, generalizations offered on the basis of the civilizational approach do not always take into account regional specificities and peculiarities of cultural-historical, local civilizational variations. Taking this into account, there are enough reasons to reasonably claim that the civilizational approach represents a heuristic value in understanding the peasantry as a civilizational phenomenon and is unproductive in the study of specific agrarian communities at a certain chronological stage.


 

Article Details

Section
Статті
Author Biographies

S. Kornovenko

Kornovenko Serhii - PhD hab. (History), Professor, Director of the Research Institute of Peasantry and Agrarian History Studies, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy, Ukraine

A. Morozov

Morozov Anatolii - PhD hab. (History), Professor, head of the Department of Archival Studies and Special Branches of Historical Science, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy, Ukraine

References

References

Bondar, V. (2008) Suchasna istoriohrafiya ahrarnoyi istoriyi Ukrayiny druhoyi polovyny XIX – pochatku XX st. na storinkakh «Ukrayinsʹkoho istorychnoho zhurnalu». [Modern historiography of the agrarian history of Ukraine in the second half of the 19th and early 20th centuries. on the pages of the "Ukrainian Historical Journal".Ukrainian historical collection]. Ukrayinsʹkyy istorychnyy zbirnyk. Vyp. 11. S. 337–351. [in Ukrainian].

Bondar, V. (2008) Vitchyznyani selyanoznavchi instytutsiyi yi yikh rolʹ u vyvchenni istoriyi ukrayinsʹkoho selyanstva poreformenoyi doby. Istoriohrafichni doslidzhennya v Ukrayini. [Domestic institutions of peasant studies and their role in the study of the history of the Ukrainian peasantry of the post-reform era. Historiographic research in Ukraine]. Vyp. 19. S. 178–210. [in Ukrainian].

Boryak, O. (2006) Ukrayina: etnokulʹturna mozayika. [Ukraine: ethnocultural mosaic]. Kyiv : Lybidʹ, 328 s. [in Ukrainian].

Fareniy, I. (2020) Dvadtsyatʹ rokiv diyalʹnosti Naukovoho tovarystva istorykiv-ahrarnykiv. Visnyk Cherkasʹkoho universytetu. Seriya «Istorychni nauky» [Twenty years of activity of the Scientific Society of Agrarian Historians. Bulletin of the Cherkasy University. Series "Historical Sciences"]. № 1. S. 164–169. [in Ukrainian].

Filosofiya: slovnyk terminiv ta personaliy (2020) [Philosophy: a dictionary of terms and personalities] / V. S. Blikhar, M. A. Kozlovetsʹ, L. V. Horokhova, V. V. Fedorenko, V. O. Fedorenko. Kyiv: KVITS. 274 s. [in Ukrainian].

Heorhizov, H. (2014) Selyanstvo – pryrodna forma tsyvilizatsiyi. Revolyutsiynyy protses 1917–1920 rokiv: vytoky, zmist, znachennya: zbirnyk naukovykh pratsʹ za rezulʹtatamy teoretychnoho seminaru, orhanizovanoho kafedroyu arkhivoznavstva, novitnʹoyi istoriyi ta spetsialʹnykh istorychnykh dystsyplin i Naukovym tovarystvom istorykiv-ahrarnykiv 13 chervnya 2013 roku. [Peasantness is a natural form of civilization. The revolutionary process of 1917–1920: origins, content, significance: a collection of scientific works based on the results of a theoretical seminar organized by the department of archival studies, modern history and special historical disciplines and the Scientific Society of Agrarian Historians on June 13, 2013]. Cherkasy: Vertykalʹ. S. 30–38. [in Ukrainian].

Herasymenko, O., Kornovenko, S. (2017) Selyanyn-buntar. Selyansʹka revolyutsiya v Ukrayini 1902–1917 rr. [Rebel peasant. Peasant Revolution in Ukraine 1902–1917]. Cherkasy : Chabanenko Yu. A. 204 s. [in Ukrainian].

Honcharevsʹkyy, V. (2011) Tsyvilizatsiynyy pidkhid do istoriyi: suchasnyy ukrayinsʹkyy dosvid (1991–2009) : [monohrafiya]. [Civilizational approach to history: modern Ukrainian experience (1991–2009): [monograph]. Kyiv: [Lohos]. 219 s. [in Ukrainian].

Hotsulyak, V. (2001) Reforma 1861 roku v Ukrayini: istoriosofsʹkyy ta dzhereloznavchyy aspekty. Ukrayinsʹkyy selyanyn [The reform of 1861 in Ukraine: historiosophical and source studies aspects. Ukrainian peasant]. Vyp. 2. S. 18–26. [in Ukrainian].

Hotsulyak, V. V. (2010) Aktualʹni pytannya metodolohiyi ta instytutsionalizatsiyi istoriyi selyanstva v dzerkali istoriohrafiyi. Visnyk Cherkasʹkoho universytetu. Seriya Istorychni nauky. [Current issues of methodology and institutionalization of peasant history in the mirror of historiography. Bulletin of Cherkasy University. Series Historical sciences]. Cherkasy. Vyp. 182. S. 16–20. [in Ukrainian].

Istorychna nauka na porozi KHKHI st.: pidsumky ta perspektyvy: materialy Vseukrayinsʹkoyi naukovoyi konferentsiyi (Kharkiv, 15–17 lystopada 1995 r.) [Historical science at the threshold of the 21st century: results and perspectives: materials of the All-Ukrainian scientific conference (Kharkiv, November 15–17, 1995)] / red. V. Sarbey. Kharkiv: NAN Ukrayiny, Instytut istoriyi Ukrayiny. 354 s. [in Ukrainian].

Ivanhorodsʹkyy K. (2006) Selyanstvo Poludnevoyi Kyyivshchyny XVI – seredyni XVII st. (Studiyi z etnosotsialʹnoyi istoriyi) [The peasantry of Poludneva Kyiv Region in the 16th - mid-17th centuries. (Ethnosocial history studies)]. Cherkasy. 144 s. [in Ukrainian].

Kalakura, Ya. (2004) Ukrayinsʹka istoriohrafiya [Kalakura Ya. (2004) Ukrainian historiography: Course of lectures]. Kurs lektsiy. Kyiv. 496 s. [in Ukrainian].

Khomenko, V. (2019) Suchasna vitchyznyana istoriohrafiya selyansʹkoho povstansʹkoho rukhu v Ukrayini (1917–1921 rr.). European philosophical and historical discourse [Modern national historiography of the peasant insurgent movement in Ukraine (1917–1921). European philosophical and historical discourse]. Volume 5. Issue 1. P. 34–39. [in Ukrainian].

Kornovenko S. (2016) Stanovlennya ta rozvytok cherkasʹkoyi shkoly istorykiv-ahrarnykiv profesora Anatoliya Morozova. Vyshcha shkola [Formation and development of the Cherkasy school of agrarian historians of professor Anatoly Morozov. High school]. № 4. S. 17–21 [in Ukrainian].

Kornovenko S. (2017) Subʺyektnyy skladnyk ahrarnoho pytannya yak odna z peredumov Ukrayinsʹkoyi revolyutsiyi 1917–1921 rr. Ukrayinsʹkyy istorychnyy zhurnal [The subject component of the agrarian question as one of the prerequisites of the Ukrainian revolution of 1917–1921. Ukrainian Historical Journal]. № 4. S. 83–95. [in Ukrainian].

Kornovenko S. (2023). Ahrarna istoriya v Ukrayini: osnovni tendentsiyi postupu (1990-ti rr. – pochatok XXI st.). Vystup na KHII Mizhnarodnomu sympoziumi z problem ahrarnoyi istoriyi 29.04.2023 [Agrarian history in Ukraine: the main trends of progress (1990s – the beginning of the 21st century). Speech at the XII International Symposium on Problems of Agrarian History on April 29, 2023]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=VSnAG1i1JB0&t=27s [in Ukrainian].

Kornovenko, S. V., Berestovyy, A. I., Kompaniyetsʹ, O. V., Pasichna, Yu. H., P'yanzin, S. D., Shcherbakov, M. Ya. (2019) Selyansʹke respublikotvorennya periodu Ukrayinsʹkoyi revolyutsiyi 1917–1921 rr.: monohrafiya [Peasant republic formation during the period of the Ukrainian revolution 1917–1921: monograph]. Cherkasy: Chabanenko Yu. A. 220 s. [in Ukrainian].

Kornovenko, S. V., Telʹvak, V. P. (2012) Ahraryzm yak selyanotsentrychnyy fenomen krayin Tsentralʹnoyi ta Pivdenno-Skhidnoyi Yevropy druhoyi polovyny XIX – pershoyi tretyny XX st.: naukove osmyslennya yavyshcha [Agrarianism as a peasant-centric phenomenon of the countries of Central and South-Eastern Europe in the second half of the 19th – the first third of the 20th century: scientific understanding of the phenomenon] / Kornovenko, S. V., Hlibishchuk, M V., Ilʹnytsʹkyy, V. I., Kompaniyetsʹ, O. V., Lozovyy, V. S., Pasichna, Yu. H., Telʹvak, V. P. Selyanotsentrychnyy fenomen Ukrayinsʹkoyi revolyutsiyi 1917–1921 rr.: ahraryzm: monohrafiya [The peasant-centric phenomenon of the Ukrainian revolution of 1917–1921: agrarianism: a monograph]. Cherkasy. S. 9–19. [in Ukrainian].

Kosmos – filosofsʹkyy slovnyk – znachennya slova kosmos v slovnyku [Cosmos - a philosophical dictionary - the meaning of the word cosmos in the dictionary]. URL: https: // jak.koshachek.com/articles/kosmos-filosofskij-slovnik-znachennja-slova-kosmos.html [in Ukrainian].

Kun, T. (2001) Struktura naukovykh revolyutsiy [Structure of scientific revolutions]. Kyiv: Port-Royal. 228 s. [in Ukrainian].

Masnenko, V. (2004) Selyanstvo v istorychniy kontseptsiyi Mykhayla Hrushevsʹkoho. Ukrayinsʹkyy selyanyn [The peasantry in the historical concept of Mykhailo Hrushevskyi. Ukrainian peasant]. Vyp. 8. S. 47–50. [in Ukrainian].

Masnenko, V. (2018) Yak ukrayinsʹki selyany stavaly voyinamy (do sotsiokulʹturnykh i militarnykh aspektiv revolyutsiyi 1917–1921 rr.) (2018). Ukrayinsʹkyy selyanyn [How Ukrainian peasants became warriors (on the socio-cultural and military aspects of the revolution of 1917–1921). Ukrainian peasant]. Cherkasy. Vyp. 19. S. 49–59. [in Ukrainian].

Mykhaylyuk, O. (2009) Selyanstvo yak «uyavlena spilʹnota». Naukovi pratsi istorychnoho fakulʹtetu Zaporizʹkoho natsionalʹnoho universytetu [The peasantry as an "imagined community". Scientific works of the Faculty of History of Zaporizhzhya National University]. 2009. Vyp. XXVII. S. 89–98. [in Ukrainian].

Mykhaylyuk. O. (2007) Selyanstvo Ukrayiny v pershi desyatylittya KHKH st.: Sotsiokulʹturni protsesy: monohrafiya [The peasantry of Ukraine in the first decades of the 20th century: Sociocultural processes: a monograph]. Dnipropetrovsʹk : Vyd-vo «Innovatsiya». 456 s. [in Ukrainian].

Nechytaylo, V. (2005) Selyanstvo yak pryrodne yavyshche. Ukrayinsʹkyy selyanyn [Peasanthood as a natural phenomenon. Ukrainian peasant]. Vyp. 9. S. 9–11. [in Ukrainian].

Padalka, S. (2016) P. P. Panchenko – doslidnyk aktualʹnykh problem ahrarnoyi istoriyi Ukrayiny XX – pochatku XXI st. Visnyk ahrarnoyi istoriyi. Zbirnyk naukovykh pratsʹ [P. P. Panchenko – a researcher of topical problems of the agrarian history of Ukraine in the 20th –early 21st centuries. Bulletin of agrarian history. Collection of scientific works]. Vyp. 16–17. S. 275–282. [in Ukrainian].

Portnova, T. (2010) Yuriy Prysyazhnyuk. Ukrayinsʹke selyanstvo Naddnipryansʹkoyi Ukrayiny: sotsiomentalʹna istoriya druhoyi polovyny KHIKH – pochatku KHKH st. Cherkasy: Vertykalʹ, PP Kandych S. H., 2007. 640 s.; Oleksandr Mykhaylyuk. Selyanstvo Ukrayiny v pershi desyatylittya KHKH st.: Sotsiokulʹturni protsesy. Dnipropetrovsʹk: Innovatsiya, 2007. 456 s. Ukrayina Moderna. [Yuri Prysiazhniuk. The Ukrainian peasantry of Dnieper Ukraine: socio-mental history of the second half of the 19th - beginning of the 20th century. Cherkasy: Vertikal, PP Kandych SG, 2007. 640 p.; Oleksandr Mykhailiuk. The peasantry of Ukraine in the first decades of the 20th century: Sociocultural processes. Dnipropetrovsk: Innovation, 2007. 456 p. Ukraina Moderna]. № 6. S. 285–294. [in Ukrainian].

Problemy rehionalʹnoyi istoriyi Ukrayiny (2020): Materialy IV Vseukrayinsʹkoyi naukovoyi konferentsiyi molodykh vchenykh, aspirantiv ta studentiv, 21 travnya 2020 r. [Problems of the regional history of Ukraine: Materials of the 4th All-Ukrainian scientific conference of young scientists, graduate students and students, May 21, 2020] / Redkol.: k.i.n., dots. N.M. Kuzovova (vidp. red.) ta in. Kherson: Vyd-vo KHDU. 78 s. [in Ukrainian].

Prohrama III Vseukrayinsʹkoho sympoziumu z problem ahrarnoyi istoriyi. [Program of the 3rd All-Ukrainian Symposium on Problems of Agrarian History]. URL: http://ndis.cdu.edu.ua/images/Konferencii/Simpoziumi%20z%20agrarnoi%20istorii/3%20simpozium/Programa%201.pdf [in Ukrainian].

Prohrama IV Vseukrayinsʹkoho sympoziumu z problem ahrarnoyi istoriyi. [Program of the 4th All-Ukrainian Symposium on Problems of Agrarian History]. URL: http://ndis.cdu.edu.ua/images/Konferencii/Simpoziumi%20z%20agrarnoi%20istorii/4%20Simpozium/Programa%202.pdf [in Ukrainian].

Prohrama XII Mizhnarodnoho sympoziumu z ahrarnoyi istoriyi. [Program of the XII International Symposium on Agrarian History]. URL: http://ndis.cdu.edu.ua/index.php/zaproshuiemo-na-12-minarodnyi-sympozium-iz-ahrarnoi-istorii [in Ukrainian].

Prysyazhnyuk, Yu. (2007) Ukrayinsʹke selyanstvo Naddnipryansʹkoyi Ukrayiny: sotsiomentalʹna istoriya druhoyi polovyny XIX – pochatku XX st. [The Ukrainian peasantry of Dnieper Ukraine: socio-mental history of the second half of the 19th – beginning of the 20th centuries]. Cherkasy: Vertykalʹ, PP Kandych S. H. S. 640. [in Ukrainian].

Prysyazhnyuk, Yu. (2010) Suchasne ukrayinsʹke selyanoznavstvo v naukovykh ohlyadakh 1990–2000-kh rokiv. Visnyk Cherkasʹkoho universytetu. Seriya «Istorychni nauky». Modern Ukrainian peasant studies in scientific reviews of the 1990s–2000s. Bulletin of Cherkasy University. Series "Historical Sciences". Vypusk 192. Chastyna 1. S. 26–29. [in Ukrainian].

Revolyutsiynyy protses 1917–1920 rokiv: vytoky, zmist, znachennya: zbirnyk naukovykh pratsʹ za rezulʹtatamy teoretychnoho seminaru, orhanizovanoho kafedroyu arkhivoznavstva, novitnʹoyi istoriyi ta spetsialʹnykh istorychnykh dystsyplin i Naukovym tovarystvom istorykiv-ahrarnykiv 13 chervnya 2013 roku. (2014). [The revolutionary process of 1917–1920: origins, content, significance: a collection of scientific works based on the results of a theoretical seminar organized by the department of archival studies, modern history and special historical disciplines and the Scientific Society of Agrarian Historians on June 13, 2013]. Cherkasy: Vertykalʹ. 632 s. [in Ukrainian].

Reyent, O. (2000) Deyaki problemy istoriyi Ukrayiny XIX – pochatku XX st.: stan i perspektyvy naukovoyi rozrobky. Ukrayinsʹkyy istorychnyy zhurnal [Some problems of the history of Ukraine in the 19th and early 20th centuries: state and prospects of scientific development. Ukrainian historical journal]. № 2. S. 3–26. [in Ukrainian].

Salata, O. (2016) Tsyvilizatsiynyy pidkhid u vykladanni istoriyi: vid naukovoyi kontseptsiyi do shkilʹnoyi audytoriyi. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu im. H. S. Skovorody Seriya «Istoriya ta heohrafiya» [A civilizational approach in teaching history: from a scientific concept to a school audience. Collection of scientific works of Kharkiv National Pedagogical University named after H.S. Skovorody Series "History and Geography"]. Kharkiv. Vyp. 53. S. 144–151. [in Ukrainian].

Shcherbakivsʹkyy V. (1980) Ukrayinsʹke narodne mystetstvo. Kn. 3. Ornamentatsiya ukrayinsʹkoyi khaty [Ukrainian folk art. Book 3. Decoration of a Ukrainian house]. Rym. 104 s. URL: http://ndis.cdu.edu.ua/index.php/tradytsiina-ukrainska-khata

Shklyar, L. (2006) Natsiya v umovakh «rozkolotoyi» tsyvilizatsiyi / Elity i tsyvilizatsiyni protsesy formuvannya natsiy [The nation in the conditions of a "split" civilization / Elites and civilizational processes of the formation of nations]. T. 2. K., S. 207–219. [in Ukrainian].

Stelʹmakh, S. P. (2005) Istorychna nauka [Historical science] Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny: T. 3: E–Y / Redkol.: V. A. Smoliy (holova) ta in. NAN Ukrayiny. Instytut istoriyi Ukrayiny. Kyiv: V-vo «Naukova dumka». 672 s. [in Ukrainian].

Svyashchenko, Z. (2020) Poreformene ukrayinsʹke selo v ahrarnykh studiyakh naukovtsiv kyyivsʹkoyi shkoly. Eminak [The post-reform Ukrainian village in the agrarian studies of scientists of the Kyiv school. Eminak]. 2 (30). S. 220–228. [in Ukrainian].

Ukrayinsʹka istorychna nauka na suchasnomu etapi rozvytku: mizhnarodnyy naukovyy konhres ukrayinsʹkykh istorykiv (17–18 veresnya 2003 r.) [Ukrainian historical science at the current stage of development: international scientific congress of Ukrainian historians (September 17–18, 2003)]: dop. i pov. u 4 t. T. 1 (2005) / red. L. Vynar, O. Zavalʹnyuk. Kamʺyanetsʹ-Podilʹsʹkyy. 602 s. [in Ukrainian].

Zayarnyuk, A. (2006–2007) «Selyanstvo» yak katehoriya sotsialʹno-istorychnoho analizu (na prykladi Skhidnoyi Halychyny XIX st.). Ukrayina: kulʹturna spadshchyna, natsionalʹna svidomistʹ, derzhavnistʹ ["Peasantry" as a category of socio-historical analysis (on the example of Eastern Galicia of the 19th century). Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood]. Vyp. 15. S. 543–553. [in Ukrainian].