Вирішення питань охорони пам’яток історії та культури на Черкащині (1950–1980-і рр.): історичний аспект

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С. Л. Антонюк

Анотація

У статті висвітлено спроби реалізації пам’яткоохоронних та історико-культурних програм на Черкащині в 1950-х – 1980-х рр. З’ясовано, що певні кроки в площині системного розв’язування проблем охорони пам’яток історії і культури простежуються з 1950-х років, коли на різних рівнях приймалися рішення, які стосувалися як історико-культурних комплексів, так й окремих найбільш важливих пам’яток. Прослідковано, що така практика набувала поширення, насамперед, при підготовці довгострокових і масштабних пам’яткоохоронних заходів в основному у зв’язку із вшануванням видатних людей і подій та відзначенням ювілейних дат. Показано, що активну участь у збереженні пам’яток історико-культурної спадщини на Черкащині брало Українське товариство охорони пам’яток історії та культури. Акцентовано увагу на тому, що ключові кроки в популяризації пам’яток історії та культури, системних заходах щодо увічнення важливих подій та шанування історичних постатей здійснювались з позицій тогочасної ідеології. Доведено, що розвиток пам’яткоохоронної роботи на Черкащині в 1950-1980 рр. носив суперечливий характер: з одного боку здійснювалася значна за обсягом робота щодо охорони і збереження пам’яток радянського часу, з іншого – поза увагою залишалося багато історико-культурних пам’яток, пов’язаних з національно-визвольною боротьбою українського народу, іншими ідеологічно несприйнятними подіями вітчизняної історії.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті
Біографія автора

С. Л. Антонюк

Антонюк Софія Леонтіївна – аспірантка кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

Посилання

Акуленко В. І. Охорона пам’яток культури в Україні (1917-1990 рр.). Київ : Вища школа, 1991. 276 с.

Заремба С. З. Нариси з історії українського пам’яткознавства. Київ : Аратта, 2002. 204 с.

Заремба С. З. УТОПІК. Історичний нарис. Київ : Логос, 1998. 244 с.

Піскун В. М. Проблеми охорони та використання культурної спадщини в Україні (середина 70-х – початок 90-х років ХХ ст.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Київ, 1995. 204 с.

Мельниченко В. М. Краєзнавство Черкащини: сторінки історії. Черкаси : Вертикаль, 2010. 191 с.

Мельниченко О. В. Музейна справа та пам’яткоохоронна робота на Черкащині в другій половині ХХ – на початку XXI ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. Черкаси, 2007. 225 с.

Поставнича М. В. Розвиток історичного краєзнавства на Черкащині в 50-х – 90-х роках ХХ ст. : автореф. дис. … канд. істор. наук : 07.00.01. Харків, 2002. 18 с.

Тарас Шевченко: документи і матеріали (1814-1963). Київ : Держполітвидав України, 1963. 566 с.

Шевченківський словник: в 2 т. Київ : УРЕ, 1978. Т. 2. 412 с.

Меморіал Корсунь-Шевченківський. Малий енциклопедичний словник Корсунщини: в 2 т. / відп. ред. Степенькіна П. Я. Корсунь-Шевченківський, 2003. Т. 2. 335 с.

Борщ М. І. Корсунь-Шевченківський меморіальний комплекс. Пам’ятники України. 1974. № 1. С. 4–17.

Протоколи засідань окрплану № 10, № 11 (29.03. 1925 р. – 19.05. 1926 р.). ДАЧО. Ф. Р-65. Оп. 1. Спр. 33. Арк. 69.

Памятники истории и культуры Украинской ССР. Каталог-справочник / гл. ред. П. Т. Тронько. Київ : Наукова думка, 1987. 736 с.

Збережемо тую славу. Громадський рух за увічнення історії українського козацтва в другій половині 50-х – 80-х рр. ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. Київ : Рідний край, 1997. 474 с.

Прибєга Л. В. Реставраційні реконструкції в пам’яткоохоронній праці України. Праці Центру пам’яткознавства НАН України. Київ, 1993. Вип. 2. С. 84–93.

Переписка з ЦК Компартії України, Радою міністрів УРСР про створення нових музеїв, про стан і організацію роботи музеїв республіки. ЦДАВО України. Ф. 5116. Оп. 19. Спр. 36. Арк. 153.

Листи та інформації правління товариства в ЦК КПУ та Раду Міністрів УРСР про актуальні питання дослідження, охорони, пропаганди пам’яток історії та культури (3.01. – 20.12. 1979 р.). ЦДАВО України. Ф. 4760. Оп. 1. Спр. 286. Арк. 67.

Звіт Черкаського обкому Компартії України про хід виконання постанови ЦК КПРС «Про подальше поліпшення ідеологічної, політико-виховної роботи» від 23 жовтня 1979 р. ДАЧО. Ф. П-4619. Оп. 26. Спр. 92. Арк. 104.

Листування з союзними, республіканськими і обласними організаціями про спорудження пам’яток історії та культури в Українській РСР (4.01. – 28.12. 1982 р.). ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 14. Спр. 6049. Арк. 122–124.

References

Akulenko V.I. (1991). Protection of cultural monuments in Ukraine (1917-1990). Kyiv: Higher School [in Ukrainian].

Zaremba S.Z. (2002). Essays on the history of Ukrainian monument studies. Kyiv: Aratta. [in Ukrainian].

Zaremba S.Z. (1998). UTOPIK. Historical essay. Kyiv: Logos. [in Ukrainian].

Piskun V.M. (1995). Problems of protection and use of cultural heritage in Ukraine (mid-70s – early 90s of the 20th century). Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Melnychenko V.M. (2010). Local history of Cherkasy: pages of history. Cherkasy: Vertical. [in Ukrainian].

Melnychenko O.V. (2007). Museum affairs and monument protection work in Cherkasy region in the second half of the 20th – at the beginning of the 21st century. Candidate’s thesis. Cherkasy. [in Ukrainian].

Postavnycha M.V. (2002). Development of historical local studies in Cherkasy region in the 1950s - 1990s. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv. [in Ukrainian].

Taras Shevchenko: documents and materials (1814-1963). (1963). Kyiv: Derzhpolitvydav of Ukraine. [in Ukrainian].

Shevchenko dictionary: in 2 vols. (1978). Kyiv: URE. 2. [in Ukrainian].

Korsun-Shevchenkivsky Memorial. Small encyclopedic dictionary of Korsun region: in 2 volumes. (2003). resp. ed. Stepenkina P.Ya. Korsun-Shevchenkivskyi. T. 2. 335 [in Ukrainian].

Borscht M.I. (1974). Korsun-Shevchenkiv memorial complex. Monuments of Ukraine. 1. [in Ukrainian].

Minutes of meetings of okrplan. No. 10, No. 11 (March 29, 1925 - May 19, 1926). DACHO. F. R-65. Op. 1. Ref. 33. 69 sheets. [in Ukrainian].

Monuments of the history and culture of the Ukrainian SSR. Directory directory. (1987). Ch. ed. P.T. Tronko. Kyiv: Naukova dumka. 736. [in Ukrainian].

Let's keep that glory. Public movement for the perpetuation of the history of the Ukrainian Cossacks in the second half of the 1950s – 1980s of the 20th century. Collection of documents and materials. (1997). Kyiv: Native region. 474 [in Ukrainian].

Prybieha L.V. (1993). Restoration reconstructions in monument protection work of Ukraine. Pratsi Tsentru pamiatkoznavstva NAN Ukrainy [Proceedings of the Center for Historical Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv. 2. 84-93. [in Ukrainian].

Correspondence with the Central Committee of the Communist Party of Ukraine, the Council of Ministers of the Ukrainian SSR about the creation of new museums, about the state and organization of the republic's museums. TsDAVO of Ukraine. F. 5116. Op. 19. Case 36. 153 sheets. [in Ukrainian].

Letters and information from the board of the society to the Central Committee of the Communist Party of Ukraine and the Council of Ministers of the Ukrainian SSR on current issues of research, protection, and promotion of monuments of history and culture (January 3 – December 20, 1979). TsDAVO of Ukraine. F. 4760. Op. 1. Ref. 286. Ark. 67. [in Ukrainian].

Report of the Cherkasy Regional Committee of the Communist Party of Ukraine on the implementation of the resolution of the Central Committee of the CPSU "On further improvement of ideological, political and educational work" dated October 23, 1979. DACHO. F. P-4619. Op. 26. Case 92. 104 sheets. [in Ukrainian].

Correspondence with union, republican and regional organizations about the construction of historical and cultural monuments in the Ukrainian SSR (January 4 – December 28, 1982). TsDAVO of Ukraine. F. 2. Op. 14. Case 6049. Ark. 122-124. [in Ukrainian].