Наукові товариства в Кам’янці-Подільському: осередок наукової думки на Поділлі в першій чверті ХХ ст.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. С. Каденюк
В. А. Нестеренко

Анотація

У статті аналізується та досліджується діяльність наукових товариств на Поділлі, зокрема        у Кам`янці-Подільському. Зазначено, що початком діяльності наукових товариств є те, що в період з 1911 і по 1916 рр. було організовано «Товариство подільських природодослідників і любителів природи» на чолі з визначним науковцем, колищнім професором Новоросійського університету Петром Бучинським. В дореволюційний період чималу роботу у вивченні історичних старожитностей і артефактів Подільської губернії відігравало «Подільське церковне історико-археологічне товариство» на чолі з Миколою Яворовським та Юхимом Сіцінським.


У грудні 1919 р. на базі Кам`янець-Подільського Державного Українського університету було створене наукове товариство, яке було одним із перших в Україні наукових осередків, для якого проблеми української літератури, мовознавства, історії України вийшли на перший план. Робочою мовою товариства була українська. У середині листопада 1920 р. на Поділлі утвердилась радянська влада, що змусило деяких активних членів наукового товариства залишили місто над Смотричем. Одні, активні учасники українських національно-визвольних змагань (Л. Білецький, В. Біднов, С.Бачинський) емігрували за межі радянської України, інші (як професор Є. Тимченко) виїхали до центральних наукових центрів УСРР (Києва, Одеси). Проте, незважаючи на суттєві кадрові втрати наукове товариство продовжило своє існування, хоча фактично воно поділилось на дві організації: історико-філологічне товариство та товариство точних наук.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті
Біографії авторів

О. С. Каденюк

Каденюк Олександр Степанович – доктор історичних наук, професор кафедри права, професійної і соціально-гуманітарної освіти Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»

В. А. Нестеренко

Нестеренко Валерій Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри права, професійної і соціально-гуманітарної освіти Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»

Посилання

Трембіцький А. М. Євфимій Сіцінський (1859–1937): наукова та громадська діяльність. Хмельницький: Мельник А. А., 2009. 300 с.: портр.

Завальнюк О. М. Вихідці із Поділля - викладачі Кам’янець - Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.). Наукові праці Кам.-Поділ. держ. пед. ун-ту: історичні науки. Кам’янець-Подільський, 2007. Т. 6 (8). С. 300-317; Історія Кам’янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.). Кам’янець- Подільський: Абетка-НОВА, 2006. 620 с.; Баженов Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців XIX—XX ст.: Історіографія. Біобібліографія. Матеріали. Кам'янець-Подільський, 1993. 479 с.; фото;

Секція точних наук наукового товариства при Університеті. Наш шлях. 1920. 12 лютого.

До відкриття обсерваторії в нашому університеті. Наш шлях. 1920. 2 березня.

Каденюк О.С., Алещенко М.І., Нестеренко В.А. Подільський державний аграрно-технічний університет. Хронологія подій. Документи. Кам'янець-Подільський. 2009. 100 с.

Бачинський C. Вищі технічні школи і університет. Наш шлях. 1920. 12 лютого.

Наш шлях. 1920. 2 червня.

Наш шлях. 1919. 16 грудня.

Державний архів Хмельницької області (далі – ДАХмО). Ф.1421. Оп. 1. Спр.1. Протоколи засідань історико-філологічної секції наукового товариства при Камянець-Подільсокому ІНО (1920-1923 рр.) 124 аркуші.

З діяльності товариства точних наук при Кам’янець-Подільському університеті. Вісті Кам`янець-Подільського ревкому та Кам`янецького бюро компартії України. 1921. 28 травня.

ДАХмО. Ф. р. 6. Оп.1. Спр. 120. Автобіографії викладачів вищих навчальних закладів (ІНО,СГІ) Кам`янця-Подільського та заяви про прийом їх на роботу (1921-1922 рр.) 359 арк.

ДАХмО Ф. р. 302. Оп.1. Спр. 24. Списки викладачів, академічногго персоналу Інституту народної освіти їхні характеристики, заяви про прийняття їх на роботу (1922 р.) 188 арк.

ДАХмО - Ф.р. 302. – Оп.1. – Спр. 407. Спр. 407. Списки викладачів, академічногго персоналу Інституту народної освіти їхні характеристики, заяви про прийняття їх на роботу (1922 р.) 120 арк.

Філь Ю. До історії Кам’янець-Подільського наукового при УАН товариства. Записки Кам’янець-Подільського наукового товариства при Українській академії наук. Кам’янець-Подільський, 1928. Т. 1. С. 91—99.

References

Trembitsky A. M. (2009). Yevfimiy Sitsinsky (1859-1937): scientific and public activity. Khmelnytskyi. (in Ukr.)

Zavalniuk O. M. (2007).Natives of Podillia - teachers of Kamianets-Podilskyi State Ukrainian University (1918-1920). Scientific works of Kamenetz-Podolsk State Pedagogical University: historical sciences. Kamenetz-Podolsk, Т. 6 (8). 300-317. Zavalniuk O. M. (2006).History of Kamenetz-Podolsk State Ukrainian University in names (1918-1921). Kamenetz-Podolsk. (in Ukr.). Bazhenov L.V. (1993). Podillya in the works of researchers and local historians of XIX-XX centuries: Historiography. Biobibliography. Materials. Kamianets-Podilsky. (in Ukr.)

Section of exact sciences of scientific society at the University. Our way. (1920). February 12. (in Ukr.)

To the opening of the observatory at our university. Our way. (1920). March 2. (in Ukr.)

Kadeniuk O.S., Aleshchenko M.I., Nesterenko V.A. (2009). Podilsky State Agrarian and Technical University. Chronology of events. Documents. Kamianets-Podilskyi. (in Ukr.)

Bachinsky C. Higher technical schools and university. Our way. (1920). February 12. (in Ukr.)

Our way. (1920). June 2. (in Ukr.)

Our way. (1919). December 16. (in Ukr.)

State Archives of Khmelnytsky region (hereinafter - SAHMO). Ф.1421. Op. 1. Files 1. Minutes of the meetings of the Historical and Philological Section of the Scientific Society at the Kamianets-Podilsky INO (1920-1923). 124 sheets. (in Ukr.)

On the activities of the Society of Exact Sciences at Kamenetz-Podolsk University. News from the Kamyanets-Podilsky Revolutionary Committee and the Kamyanets bureau of the Communist Party of Ukraine. (1921). May 28. (in Ukr.)

SAHMO. F. r. 6. Op. 1. Dp. 120. Autobiographies of teachers of higher educational institutions (INO, SGE) of Kamianets-Podilskyi and applications for their employment (1921-1922) 359 p. (in Ukr.)

SAHMO. F. r. 302. Op.1. Fil. 24. Lists of teachers, academic staff of the Institute of Public Education, their characteristics, applications for employment (1922) 188 p. (in Ukr.)

SAHMO. P. 407. DachmO - F.r. 302. - Op. 1. - D. 407. Lists of teachers, academic staff of the Institute of Public Education, their characteristics, applications for employment (1922) 120 p. (in Ukr.)

Fil Y. (1928). To the history of the Kamianets-Podilskyi Scientific Society at the UAS. Notes of the Kamianets-Podilskyi Scientific Society at the Ukrainian Academy of Sciences. Kamenetz-Podolsk, VOL. 1. P. (in Ukr.)