Соціально-економічна «Програма» селянської революції в Наддніпрянській Україні: культурно-економічні підвалини, форма існування і зміст (початок ХХ ст.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. А. Фареній

Анотація

Серед підходів до пояснення революційних подій початку ХХ ст. в Наддніпрянській Україні – концепція селянської революції. Представлена стаття у межах цієї концепції розкриває історико-культурну основу бачення українським селянством соціально-економічного буття та формування селянської версії господарського ладу, що склали своєрідну «програму» селянської революції.


Програмні засади селянської революції початку ХХ ст. виникли внаслідок стихійної мобілізації в історичній пам’яті селянства соціального досвіду, пов’язаного із забезпеченням життєдіяльності та традиційними правовими нормами. «Програма» селянської революції підтримувалася всіма прошарками селянства і включала переконання щодо селянського права на землю, обґрунтування моральності своїх претензій та уявлення про справедливий розподіл поміщицького майна і силові засоби досягнення останнього. Об’єктивною основою утвердження таких переконань на початку ХХ ст. виступала неможливість поліпшення свого становища, крім як за рахунок збільшення площ землекористування. «Програма» революції передбачала задоволення продовольчих потреб селянства на основі традиційного господарювання, була об’єктивно спрямована на збереження селянина як самостійного суб’єкта господарської діяльності, і потенційно відкривала йому шлях до модернізації і товарного виробництва.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті
Біографія автора

І. А. Фареній

Фареній Ігор Анатольович – доктор історичних наук, професор кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Посилання

Данилов В.П. Истоки и начало деревенской трагедии. URL: http://ladim.org/st008.php

Данилов В.П. Крестьянская революция в России, 1902–1922 гг. URL: http://ladim.org/st007.php

Данилов В.П. Судьбы сельского хозяйства в России URL: http://ladim.org/st006.php

Кондрашин В.В. Крестьянство и власть в России: опыт взаимодействия в условиях индустриальной модернизации. URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Kondrashin.pdf

Щербатюк В.М. Селянський повстанський рух в Україні 1917–1921 років: українська історіографія: автореф. дис. ... докт. іст. наук: 07.00.96. Київ: Логос, 2013. 37 с.

Кудінов Д.В. Селянський рух у Наддніпрянський Україні в 1900 р. – лютому 1917 р.: історіографія: дис. ... докт. іст. наук: 07.00.06. Київ, 2015. 464 с.

Коріненко П.С. Історія українського селянства. Тернопіль: вид. відділ ТНПУ, 2014. 296 с.

Коріненко П.С. Земельне питання в історичній долі українського селянства. Погляд крізь віки. Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2022. 522 с.

Ковальова Н.А. Селянська революція в Наддніпрянській України (1902–1922 рр.): автореф. дис. ... докт. іст. наук: 07.00.01. Черкаси: ФОП Чабаненко Ю.А., 2020. 40 с.

Корновенко С.В., Герасименко О.В. Селянин-бунтар. Селянська революція в Україні 1902–1917 рр. Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2017. 204 с.

Михайлюк О.В. Селянство України в перші десятиліття ХХ ст.: соціокультурні процеси. Дніпропетровськ: Інновація, 2007. 456 с.

Присяжнюк Ю.П. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Черкаси: Вертикаль, 2007. 640 с.

До нових хліборобів. Хлибороб. 1911. №7. С.383–385.

Гладченко А.С. Отчего так малы крестьянские урожаи? Южное хозяйство. 1914. №7. С.248–253.

Ленін В.І. Доповідь про революцію 1905 року. Повне зібрання творів. Київ: Видавництво політичної літератури України, 1972. Т.30. С.289–309.

Рыльский Ф. К изучению украинского народного мировоззрения. Экономические отношения. Киев: Тип. Императорского Университета св. Владимира, 1903. 53 с.

Ковалевский М. Труд, как источник права собственности на землю в Малороссии и на Украине. Юридический вестник. 1892. Т.ХІ. Кн.1, 2 (май–июнь). С.3–35.

Херсонец. Аграрные очерки. Украинский вестник. 1906. №14. С.940–947.

Бородаевский С. Из поездки по Украине. Украинский вестник. 1906. №10. С.731–737.

Центральний державний історичний архів України у місті Києві. Ф.442. Оп.861. Од.зб.259. Частина 1. 156 арк.

Революция 1905–1907 гг. Документы и материалы. Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1957. Книга первая. Часть первая. 1147 с.

Шестаков А. Крестьянская революция 1905–1907 гг. Москва; Ленинград: Госиздат, 1926. 121 с.

Крижанівська О. Соціальні настрої та уявлення селян Правобережної України у 20-х – 50-х pp. XIX ст. Український історичний журнал. 2007. № 2. С.130–142.

Грушевський М. Історія України–Руси. В 11-х кн., 12-ти тт. Т.VІІ. К: Наукова думка, 1995. 628 с.

Присяжнюк Ю. Відображення земельного чинника в ментальності українських хліборобів (друга половина XVII – середина XIX ст.). Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку: матеріали восьмих всеукраїнських історичних читань. Черкаси, 2001. С.134–141.

Верховцева І.Г. Між корпоративністю і бюрократизмом: самоврядування селян у Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Черкаси: вид. Ю.Чабаненко, 2018. 397 с.

Скалон В.Ю. Крестьянский банк и его недоимщики (Очерк деятельности банка в первое десятилетие (1883–1892 гг.)). Очерки по крестьянскому вопросу: собр. ст. Москва: Издание Д.С.Горшкова, 1904. Вып. ІІ. С.1–71.

Левитський В.Ф. К решению аграрного вопроса. Аграрный вопрос: сб. ст. Москва: Беседа, 1907. Т.ІІ. С.237–260.

Хміль І.В. Перший Всеукраїнський селянський з’їзд (28 травня – 2 червня 1917 р.). Київ: Поліграф. д-ця Ін-ту історії України НАН України, 1992. 36 с.

Покровский М. Очерки русского революционного движения ХІХ – ХХ вв. Лекции, читанные на курсах секретарей уездных комитетов РКП(б) зимой 1923–1924 гг. Москва: Красная новь, 1924. 223 с.

Покровский М.Н. [Доклад на Втором Всероссийском съезде пролеткультов. 18 ноября 1921 г.]. Бюллетень 2-го Всероссийского съезда пролеткультов. 1921. №1. С.40–54.

Лозовий В.С. Ставлення селянства України до влади в добу Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.): автореф. дис. ... докт. іст. наук: 07.00.01. Київ, 2010. 36 с.

Георгізов Г.М. Селянство – природна форма цивілізації. Революційний процес 1917–1920 років: витоки, зміст, значення: збірник наукових праць за наслідками теоретичного семінару, організованого кафедрою архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін і Науковим товариством істориків-аграрників 13 червня 2013 року. Черкаси: Вертикаль, 2014. С.30–38.

Якиманский В.А. К итогам аграрной революции на Украине по данным анкетного обследования 1922 года. Харьков: Типо-литогр. В-РС УВО им. Фрунзе, [1924]. 85 с.

Терниченко А. Очередные задачи социалистического землеустройства на Киевщине. Журнал Киевского губернского экономического совещания. 1922. №2–4. С.3–10.

Корнгольд Б. К вопросу о крестьянском землепользовании. Журнал Киевского губернского экономического совещания. 1922. ноябрь. С.15–16.

Помаленький Ф. Основні моменти землевпорядження та землекористування. Український землевпорядник. 1928. №1. С.1–5.

References

Danilov, V.P. Origins and beginning of village tragedy. URL: http://ladim.org/st008.php (in Russ.)

Danilov, V.P. Peasant revolution in Russia, 1902-1922. URL: http://ladim.org/st007.php (in Russ.)

Danilov, V.P. Fate of agriculture in Russia. URL: http://ladim.org/st006.php (in Russ.)

Kondrashin, V.V. Peasants and power in Russia: the experience of interaction in the conditions of industrial modernization. URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Kondrashin.pdf (in Russ.)

Shcherbatiuk, V.M. (2013). Peasant insurgent movement in Ukraine 1917–1921: Ukrainian historiography: Abstract Dissertation of doctor of sciences (history): 07.00.06. Kyiv. (in Ukr.)

Kudinov, D.V. (2015). Peasant movement in Dnipro Ukraine in 1900 - February 1917: historiography: Dissertation of doctor of sciences (history): 07.00.06. Kyiv. (in Ukr.)

Korinenko, P.S. (2014). History of the Ukrainian peasantry. Ternopil. (in Ukr.)

Korinenko, P.S. (2022). The land issue in the historical fate of the Ukrainian peasantry. A look through the ages.Ternopil (in Ukr.)

Kovaleva, N.A. (2020). Peasant revolution in Dnipro Ukraine (1902–1922): Abstract Dissertation of doctor of sciences (history): 07.00.01. Cherkasy (in Ukr.)

Kornovenko, S.V., Gerasimenko, O.V. (2017). Rebel peasant. Peasant revolution in Ukraine 1902–1917. Cherkasy. (in Ukr.)

Mikhailuk, O.V. (2007). The peasantry of Ukraine in the first decades of the twentieth century: socio-cultural processes. Dnepropetrovsk. (in Ukr.)

Prysiazhniuk, Yu.P. (2007). The Ukrainian Peasantry of Nadnipriansk Ukraine: A Sociomental History of the Second Half of the Nineteenth - Early Twentieth Centuries. Cherkasy. (in Ukr.)

(1911). To the new farmers. Khliborob [Grain grower], 7, 383–385. (in Ukr.)

Gladchenko, A.S. (1914). Why are peasant harvests so small? Yuzhnoe khaziaistvo [Southern Farming], 7, 248–253. (in Russ.)

Lenin, V.I. (1972). Report on the revolution of 1905. In: V.I.Lenin. Complete Works, vol. 30 (pp. 289–309). Kyiv. (in Ukr.)

Rylskyi, F. (1903). To the study of the Ukrainian national worldview. Economic relations. Kyiv. (in Russ.)

Kovalevskyi, M. (1892). Labor as a source of land ownership in Little Russia and Ukraine. Yurydycheskyi vestnyk [Juridical Herald], XI (1–2), 3–35. (in Russ.)

Khersonets. (1906). Agrarian essays. Ukraynskyi vestnyk [Ukrainian Herald], 14, 940–947. (in Russ.)

Borodaevsky, S. (1906). From a trip to Ukraine. Ukraynskyi vestnyk [Ukrainian Herald], 10, 731–737. (in Russ.)

Central State Historical Archive of Ukraine in Kyiv, fund 442, description 861, storage unit 259 (1). (in Russ.)

(1957) Revolution of 1905–1907 in Russia. Documents and materials, book 1, part 1. Moscow. (in Russ.)

Shestakov, A. (1926). Peasant Revolution of 1905–1907 years in Russia. Moscow, Leningrad. (in Russ.)

Kryzhanivska, O. (2007). Social moods and perceptions of the peasants of Right Bank Ukraine in the 20s - 50s pp. 19th century Ukrayins`kyj istorychnyj zhurnal [Ukrainian historical journal], 2, 130–142. (in Ukr.)

Hrushevskyi, M. (1995). History of Ukraine-Rus, vol. VII. Kyiv. (in Ukr.)

Prysiazhniuk, Yu. (2001). Reflection of the land factor in the mentality of Ukrainian farmers (the second half of the 17th - the middle of the 19th century). In: Ukrainian Cossack state: origins and ways of historical development: materials of the eighth all-Ukrainian historical readings (pp. 134–141). Cherkasy (in Ukr.)

Verkhovtseva, I.G. (2018). Between corporatism and bureaucracy: peasant self-government in the Russian Empire (second half of the 19th - beginning of the 20th century). Cherkasy (in Ukr.)

Skalon, V.Yu. (1904). Peasant’s Bank and its defaulters (An outline of the bank's activities in the first decade (1883–1892)). In: Essays on the peasant question: a collection of articles, vol. II (pp. 1–71). Moscow. (in Russ.)

Levytskyi, V.F. (1907). To the solution of the agrarian question. In: Agrarian question: collection of articles, vol. II (pp. 237–260). Moscow. (in Russ.)

Khmil, I.V. (1992). The First All-Ukrainian Peasants' Congress (May 28 - June 2, 1917). Kyiv. (in Ukr.)

Pokrovskyi, M. (1924) Essays of Russian revolutionary movement during XIX - XX centuries. Moscow. (in Russ.)

Pokrovskyi, M.N. (1921). [Report at the Second All-Russian Congress of proletarian culture leaders. November 18, 1921]. Byulleten' 2-ho Vserossyyskoho s'ezda proletkul'tov [Bulletin of the 2nd All-Russian congress of proletarian culture leaders], 1, 40–54. (in Russ.)

Lozovyi, V.S. (2010). The attitude of the peasantry of Ukraine to the government during the days of the Central Rada (March 1917 - April 1918): Abstract Dissertation of doctor of sciences (history): 07.00.01. Kyiv. (in Ukr.)

Georgizov, H.M. (2014). The peasantry is a natural form of civilization. In: The revolutionary process of 1917–1920: origins, content, significance: a collection of scientific papers following the theoretical seminar organized by the department of archival studies, modern history and special historical disciplines and the Scientific Society of Agrarian Historians on June 13, 2013 (pp. 30–38). Cherkasy (in Ukr.)

Yakimansky, V.A. (1924). To the results of the agrarian revolution in Ukraine according to the questionnaire survey of 1922. Kharkov. (in Russ.)

Ternychenko, A. (1922). Next tasks of socialist land management in Kyiv region. Zhurnal Kyivskoho hubernskoho ekonomicheskoho soveshchanyia [Journal of the Kiev provincial economic meeting], 2–4, 3–10. (in Russ.)

Korngold, B. (1922). To the question of peasant land use. Zhurnal Kyivskoho hubernskoho ekonomicheskoho soveshchanyia [Journal of the Kiev provincial economic meeting], November, 15–16. (in Russ.)

Pomalenkyi, F. (1928). The main points of land management and land use. Ukrainskyi zemlevporiadnyk [Ukrainian land surveyor], 1, 1–5. (in Ukr.)