Педагогічна діяльність Михайла Грушевського львівської доби у дзеркалі сучасної української історіографії

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. Е. Павлос

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасної української історіографії про педагогічну діяльність М. Грушевського у галицьке двадцятиліття. Доведено, що у фокусі цих студій перебуває львівська історична школа вченого. З’ясовано, що історіографи дослідили структуру львівської школи, її комунікативні практики і психологічний клімат, з’ясували різноплановий творчий доробок представників українознавчого осередку, реконструювали студентську аудиторію автора «Історії України-Руси». У висновках окреслено перспективні напрямки вивчення львівського осередку українознавців.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті
Біографія автора

І. Е. Павлос

Павлос Івона Ева – здобувач кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Посилання

Тельвак В., Педич В. Львівська історична школа Михайла Грушевського. Львів: Світ, 2016. 440 с.

Грицак Я. Чи була школа Грушевського? Михайло Грушевський і Львівська історична школа. Матеріали конференції. Нью-Йорк; Львів, 1995. С. 143-147.

Пахолків С. Українська інтелігенція у Габсбурзькій Галичині: освічена верства й емансипація нації. Львів : ЛА «Піраміда», 2014. 612 с.

Кондратюк К. Науково-педагогічна діяльність Михайла Грушевського у Львові (1894–1914 рр.). Багатокультурне історичне середовище Львова в ХІХ і ХХ ст. Львів; Жешув, 2006. Т. IV. С. 199–208.

Григанська С.В. М. С. Грушевський і студентська молодь. Михайло Грушевський і сучасність. Матеріали конференції. К., 1998. С. 63–64.

Алексієвець М. М., Алексієвець Л. М., Трум О. П. Роль М. Грушевського у піднесенні національної самосвідомості українського народу (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). Тернопіль: Літопис, 2002. 104 с.

Одарченко П. Михайло Грушевський і українська молодь. Український історик. 1991. № 3–4 / 1–4. С. 105-106.

Тельвак В. «Історичні вправи» Михайла Грушевського у Львівському університеті: спроба реконструкції. Український археографічний щорічник. Нова серія. 2016. Вип. 19/20. С. 313-322.

Дашкевич Я. Михайло Грушевський – організатор української національної науки. Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939): напрями діяльності та постаті. Львів, 2010. С. 7-14.

Гирич І. Деякі питання організації М. С. Грушевським археографічної роботи у Львівський період життя (1894–1914). Матеріали ювілейної конференції. К., 1997. С. 266-294.

Герасименко С. Науково-педагогічна та просвітницька діяльність Михайла Грушевського (1894–1917 рр.). Дрогобич, 2013. 214 с.

Колесник І. Мережева модель науки (новий проєкт української історіографії?). Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. 2009. Вип. 4. С. 54-88.

Тельвак В., Педич В. Львівська історична школа Михайла Грушевського: комунікативна природа та психологічний клімат. Історіографічні дослідження в Україні. 2014. Вип. 25. С. 26-53.

Тельвак В. Михайло Грушевський в оцінках своїх учнів (перша третина ХХ ст.) Історіографічні дослідження в Україні. 2013. Вип. 23. С. 160–197.

Шаповал Ю., Верба І. Михайло Грушевський. К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2005. 351 с.

Панькова С.М. Хто був автором брошури «В обороні правди»? Український історик. 2006–2007. Ч. 4; 1–2. С. 267–274.

Педич В. Історична школа М. Грушевського у Львові (1894–1914 рр.). Івано-Франківськ, 1997. 208 с.

Тельвак В. [Рецензія]. Педич В. Історична школа М.Грушевського у Львові (1894–1914 рр.) – Івано-Франківськ, 1997. – 208 с. Дрогобицький краєзнавчий збірник. 2001. Вип. V. С. 390–398.

Ясь О. В. [Рецензія]. Тельвак В., Педич В. Львівська історична школа Михайла Грушевського. Український історичний журнал. 2017. № 1. С. 218-222.

Тельвак В., Педич В. Про деякі стереотипи у вивченні львівської історичної школи Михайла Грушевського: методологічні уваги. Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017. S. 143-156.

Тельвак В. Михайло Грушевський та польсько-український конфлікт у Львівському університеті: спроба реконструкції. Східноєвропейський історичний вісник. 2017. Вип. 4. С. 28-35.

Тельвак В. Невідомі фотографії учнів Михайла Грушевського. Михайло Грушевський. Студії та джерела. Кн. 3. К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2021. C. 361-362.

Тельвак В. Студенти Михайла Грушевського на філософському факультеті Львівського університету (за деканатським каталогом). Михайло Грушевський. Студії та джерела. Кн. 3. К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2021. C. 197-264.

Telvak Vitalii, Pedych Vasyl; Telvak Viktoria. Historical school of Mykhailo Hrushevsky in Lviv: formation, structure, personal contribution. Studia Historiae Scientiarum. 2021. Vol. 20. P. 239–261.

References

Telvak, V., Pedych, V. (2016). Mykhailo Hrushevskyi Lviv Historical School. Lviv. (in Ukr.)

Hrytsak, Ya. (1995). Was there a Hrushevsky school? Mykhailo Hrushevskyi i Lvivska istorychna shkola. Materialy konferentsii [Mykhailo Hrushevskyi and the Lviv Historical School. Materials of the conference]. Niu-York; Lviv, 143-147. (in Ukr.)

Pakholkiv, S. (2014). The Ukrainian intelligentsia in Habsburg Galicia: the educated class and the emancipation of the nation. Lviv. (in Ukr.)

Kondratyuk, K. (2006). Scientific and pedagogical activities of Mykhailo Hrushevskyi in Lviv (1894–1914). Bahatokulturne istorychne seredovyshche Lvova v XIX i XX st. [Multicultural historical environment of Lviv in the 19th and 20th centuries]. Lviv; Zheshuv, IV, 199–208. (in Ukr.)

Gryganska S.V. (1998). M. S. Hrushevskyi and student youth. Mykhailo Hrushevskyi i suchasnist. Materialy konferentsii [Mykhailo Hrushevskyi and modernity. Materials of conference]. Кyiv, 63–64. (in Ukr.)

Aleksievets M. M., Aleksievets L. M., Trum O. P. (2002). The role of M. Hrushevskyi in raising the national self-awareness of the Ukrainian people (late 19th - early 20th centuries). Ternopil. (in Ukr.)

Odarchenko P. (1991). Mykhailo Hrushevskyi and Ukrainian youth. Ukrainskyi istoryk [Ukrainian historian], 3–4 / 1–4, 105-106. (in Ukr.)

Telvak, V. (2016). Mykhailo Hrushevskyi's "Historical Exercises" at Lviv University: an attempt at reconstruction. Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk. Nova seriia [Ukrainian archeographic yearbook. New series], 19/20, 313-322. (in Ukr.)

Dashkevych, Ya. (2010). Mykhailo Hrushevskyi – organizer of Ukrainian national science. Bibliohrafichna komisiia Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka u Lvovi (1909–1939): napriamy diialnosti ta postati [Bibliographic commission of the Shevchenko Scientific Society in Lviv (1909–1939): areas of activity and figures]. Lviv, 7-14. (in Ukr.)

Hyrych, І. (1997). Some issues of the organization of archeographic work by M. S. Hrushevsky in the Lviv period of life (1894–1914). Materialy yuvileinoi konferentsii [Materials of the jubilee conference]. Кyiv, 266-294. (in Ukr.)

Gerasymenko, S. (2013). Scientific, pedagogical and educational activities of Mykhailo Hrushevskyi (1894–1917). Drohobych. (in Ukr.)

Kolesnyk, I. (2009). The network model of science (a new project of Ukrainian historiography?). Eidos. Almanakh teorii ta istorii istorychnoi nauky [Eidos. Almanac on Theory and History of Historical Science], 4, 54-88. (in Ukr.)

Telvak, V., Pedych, V. (2014). Mykhailo Hrushevsky Lviv Historical School: communicative nature and psychological climate. Istoriohrafichni doslidzhennia v Ukraini [Historiographic research in Ukraine], 25, 26-53. (in Ukr.)

Telvak, V. (2013). Mykhailo Hrushevskyi in the evaluations of his students (first third of the 20th century). Istoriohrafichni doslidzhennia v Ukraini [Historiographic research in Ukraine], 23. 160–197. (in Ukr.)

Shapoval, Yu., Verba, I. (2005). Mykhailo Hrushevskyi. Кyiv. (in Ukr.)

Pankova, S. M. (2006–2007). Who was the author of the pamphlet "In Defense of Truth"? Ukrainskyi istoryk [Ukrainian historian], 4; 1–2, 267–274. (in Ukr.)

Pedych, V. (1997). Historical School of Mykhailo Hrushevskyi in Lviv (1894–1914 rr.). Ivano-Frankivsk. (in Ukr.)

Telvak, V. (2001). [Retsenziia]. Pedych V. Historical School of Mykhailo Hrushevskyi in Lviv (1894–1914 rr.). Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk [Drohobych local history collection], V, 390–398. (in Ukr.)

Yas, O. V. (2017). [Retsenziia]. Telvak V., Pedych V. Mykhailo Hrushevskyi Lviv Historical School. Lviv. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal [Ukrainian historical magazine], 1, 218-222. (in Ukr.)

Telvak, V., Pedych, V. (2017). About some stereotypes in the study of Mykhailo Hrushevskyi's Lviv historical school: methodological considerations. Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 143-156. (in Ukr.)

Telvak, V. (2017). Mykhailo Hrushevskyi and the Polish-Ukrainian conflict at Lviv University: an attempt at reconstruction. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk [East European Historical Bulletin], 4, 28-35. (in Ukr.)

Telvak, V. (2021). Unknown photos of Mykhailo Hrushevsky's students. Михайло Грушевський. Mykhailo Hrushevskyi. Studii ta dzherela [Studios and sources], 3, 361-362. (in Ukr.)

Telvak, V. (2021). Students of Mykhailo Hrushevskyi at the Faculty of Philosophy of Lviv University (according to the dean's catalog). Mykhailo Hrushevskyi. Studii ta dzherela [Studios and sources], 3, 197-264. (in Ukr.)

Telvak, Vitalii, Pedych, Vasyl; Telvak, Viktoria. (2021). Historical school of Mykhailo Hrushevsky in Lviv: formation, structure, personal contribution. Studia Historiae Scientiarum, 20, 239–261. (in Eng.)