The dynamics and regions features of the Ukrainian people employment in 90th of the XX century

K.M. Nikolayets

Abstract


Main factors were defined, which affect on the dynamics and defined regions features of the Ukrainian people employment for 1990th. The effect of the spread the «shadow» economy on the development of the market of job in Ukraine was highlighted. Proved that the government policy on employment has led to the fact that on the beginning of XXI century unemployment was most common in Volyn, Zhytomyr, Mykolaiv, Sumy, Ternopil and Khmelnytsky regions where its level, taking into account the hidden exceeded the critical threshold rate of more than 2–3 times. Low cost remained the national workforce. At the beginning of XXI century nearly a quarter of the working population receiving incomes below the minimum wage. In most regions of Ukraine the level of average nominal wage of employees for a long period did not exceed the poverty line.

Keywords


people employment; labor motivation; «shadow» economic; the market of jobs; stratification

References


Buleev I. P. Problemy motivacii truda v uslovijah rynochnyh otnoshenij / I. P. Buleev, G. S. Atamanchuk // Ekonomіka promislovostі. – 2008. – № 2. – S. 160–164.

Dzjuba S. G. Osobennosti formirovanija zanjatosti naselenija v promyshlennom regione v uslovijah smeshannoj jekonomiki / S. G. Dzjuba. – Doneck : IJeP NAN Ukrainy, 1998. – 26 s.

Grin'ova V. M. Problemi motivacії pracі personalu pіdpriєmstva / V. M. Grin'ova, І. A. Gruzіna. – H. : ІNZhEK, 2007. – 184 s.

Gruzina I. A. Razvitie rynka truda na regional'nom urovne (analiz sovremennyh tendencij) / I. A. Gruzina // Biznes Inform. – 2002. – № 11–12. – S. 69–73.

Ekonomika Ukrayiny za 2007 rik // Uryadovyy kur"yer. – 2008. – 25 sichnya.

Molod' Ukrayiny u tsyfrakh / Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny. – K., 1990. – 21 s.

Retrospektyva rynkovykh peretvoren' v Ukrayini: suchasnyy dyskurs / za red. L. P. Horkinoyi. – K. : NAN Ukrayiny, DU «Instytut ekonomiky ta prohnozuvannya NAN Ukrayiny», 2010. – 760 s.

Slin'kov V. N. Motivacija, stimulirovanie i oplata truda. Prakticheskie rekomendacii / V. N. Slin'kov. – K. : Dakor KNT, 2008. – 336 s.

Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 1999 rik. – K. : Tekhnika, 2000. – 572 s.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2014 22   29 Том 328
2015 9   22 29
2016 1   02 3-4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3-4

User

Journal Content

Browse

Language