Semantic of numeration: concept «pershyi»/«first» in mythological opinions of Ukrainians (on materials of healing spells)

Main Article Content

A. Temchenko

Abstract

The article deals with analysis of some aspects of mythology of counting. The author pays his attention to such mythical texts as spells include invisible objects or physical bodies that serve as a method of regulation and correction order. The author accents on the conception of the «first», that is on the head of mythical hierarchy of numbers. The «first» is also a symbol of power, influence. The meaning of the «first» is often compared with temporary, space and social paradigms and with persons of consequence of pagan pantheon and Christian saints. The symbolic of the «first» as the most powerful is often used with numerous the «one». The using of the structural form of the «first» means permanent renovation of counting. The semantic meaning of the first in this case has a broad numerous meaning because the «first» is not only the starting point. The author comes to the conclusion that first is also a top of mythical meanings. The mythic symbol of the first means something that is created by higher powers. But the «first» is not Creator but the first is associated with ancestor, forefather.

Article Details

Section
Статті

References

Valentsova M. M. Pervyy v slavyanskoy tradytsyonnoy kulture / M. M. Valentsova // Pryznakovoe prostranstvo kultury. – M., 2002. – S. 192–208; Bessonov Y. A. chyslovye modelyruyushchye systemy v myforytualnykh praktykakh, folklornykh y lyteraturnykh tekstakh [Elektronnyy resurs] / Y. A. Bessonov. – Rezhym dostupu: gttp://www.rutgenia.ru/folklore/folklorelaboratory/Bessonov04.gtm.

Fasmer M. Etymologycheskyy slovar russkogo yazyka : v 4 t. / M. Fasmer ; [pod red. y s predysl. B. A. Laryna ; per. s nem. y dop. O. N. Trubachоva]. – M. : Progress, 1986–1987. – T. 1: A–D. – 1986. – 576 s.; T. 2: E–Muzh. – 1986. – 672 s.; T. 3: Muza–Syat. – 1987. – 832 s.; T. 4: T–Yashchur. – 1987. – 864 s.

Gura A. V. Symvolyka zhyvotnykh v slavyanskoy narodnoy tradytsyy / A. V. Gura. – M. : Yndryk, 1997. – 912 s.

Polesskye zagovory (v zapysyakh 1970 – 1990-kh gg.) / [sost. podgotovka tekstov y komment. : T. A. Agapkynoy, E. E. Levkyevskoy, A. L. Toporkova]. – M. : Yndryk, 2003. – 752 s.

Rybakov B. A. Yazychestvo drevney Rusy / B. A. Rybakov. – M. : Nauka, 1988. – 784 s.

Galkovskyy N. M. Borba khrystyanstva s ostatkamy yazychestva v drevney Rusy : v 2 t. – M. : Yndryk, 2000. – T. 1. – 376 s.; T. 2: Drevne-russkye slova y pouchenyya, napravlennye protyv ostatkov yazychestva v narodov. – 308 s. – Repryntnoe yzdanye 1913 y 1916 gg.

Afanasyev A. N. Proyskhozhdenye myfa. Staty po folkloru, etnografyy y myfologyy / A. N. Afanasyev ; [sost. podgotovka teksta, st., komment. A. L. Toporkova]. – M. : Yndryk, 1996. – 640 s.

Materyaly dlya Slovarya drevnerusskogo yazyka po pysmennym pamyatnykam. Trud Y. Y. Sreznevskogo. Yzdanye otdelenyya russkogo yazyka y slovesnosty Ymperatorskoy akademyy nauk : v 3 t. – S.Pb. : Typ. Ymperatorskoy akademyy nauk, 1893–1903. – T. 1. – 1893. – 1420 [49] s.; T. 2. – 1895. – 1803 s.; T. 3. – 1903. – 1683 s.; Dopolnenyya. – 1912. – 272 [13] s.

Gnatyuk V. Znadoby do ukrayinskoyi demonologiyi / V. Gnatyuk // Naukove tovarystvo im. shevchenka. Etnografichna komisiya. Etnografichnyy zbirnyk. – T. 33. – L. : Naukove tovarystvo im. shevchenka, 1912. – T. 2, vyp. 1. – 237 s.

Agapkyna T. A. Veshch, obraz, symvol: kolokola y kolokolnyy zvon v tradytsyonnoy kulture slavyan / T. A. Agapkyna // Myr zvuchashchyy y molchashchyy. Semyotyka zvuka y rechy v tradytsyonnoy kulture slavyan. – M., 1999. – S. 210–282.

Tolstoy N. Y. Zametky po slavyanskomu yazychestvu. 3. Pervyy grom v Polese. 4. Zashchyta ot grada v Polese / N. Y. Tolstoy, S. M. Tolstoy // Obryady o obryadovyy folklor. – M., 1982. – S. 49–83.

Toporov V. N. chyslovoy kod v zagovorakh (Po materyalam sbornyka L. N. Maykova «Velykorusskye zaklynanyya») / V. N. Toporov // Zagovornyy tekst. Genezys y struktura. – M., 2005. – S. 194–246.