Діяльність студентських будівельних та сільськогосподарських загонів Черкаського державного педінституту (1960–1980-і рр.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. О. Мазур

Анотація

У статті досліджено діяльність студентських будівельних (СБЗ) і сільськогосподарських (ССЗ) загонів Черкаського державного педагогічного інституту імені 300-річчя возз’єднання України з Росією (ЧДПІ) в 1960-1980-х рр. Наголошується на важливості, якої радянське партійне керівництво надавало проведенню у вузах країни т. зв. «третього трудового семестру», сприймаючи його як форму безпосередньої участі студентства у комуністичному будівництві. Визначено основні форми участі студентів ЧДПІ у трудовому семестрі: участь у ремонті корпусів інституту та гуртожитків, праця в СБЗ та ССЗ, у складі педагогічних загонів вожатими в піонерських таборах та вихователями за місцем проживання дітей і підлітків. Про масштаби цього молодіжного трудового руху в ЧДПІ свідчать значні обсяги робіт, які виконувало студентство, та вражаючі розміри освоєних ними капіталовкладень. Стверджується, що досвід СБЗ та ССЗ стане корисним і актуальним після перемоги України над російським агресором в період післявоєнної відбудови, тому що саме студентські молодіжні будівельні загони, ефективно вмотивовані та зацікавлені, можуть стати авангардом масштабних програм відбудови нашої держави.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті
Біографія автора

О. О. Мазур

Мазур Оксана Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Посилання

Трудові семестри політехніків (до 50-річчя студентських будівельних загонів) : науково-популярний нарис / укладачі: В. І. Ніколаєнко, С. І. Мешковая. Харків : НТУ «ХПІ», 2015. 209 с.

Теслер Л. Й. Автографи у бетоні. Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2004. 374 с.

Ралко Р. С. Проблема періодизації руху студентських будівельних загонів у СРСР. Гуржіївські історичні читання. Черкаси. 2013. №6. С.124-132.

Рябченко О. Л. Студенти радянської України 1920-1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації. Харків : ХНУМГ, 2012. 456 с.

Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України: документально-художня дилогія / упоряд. І. В. Малінкін, М. А. Мелешко, О. С. Рибка. Фастів : Поліфаст, 2008. 528 с.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького: столітня історія : колективна монографія / керів. автор. кол. і наук. ред. В. В. Масненко. Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2021. 342 с.

Державний архів Черкаської області (Держархів Черкаської обл.), Ф. Р-193, Оп. ХІІ, Спр. 76, Арк. 117-118.

Держархів Черкаської обл., Ф. Р-193, Оп. 10, Спр. 29, Арк. 5-6.

Держархів Черкаської обл., Ф. Р-193, Оп. ХІІ, Спр. 4, Арк. 27.

Держархів Черкаської обл., Ф. Р-193, Оп. 11, Спр. 358, Арк. 56-57.

Держархів Черкаської обл., Ф. Р-193, Оп.10, Спр. 28, Арк. 35-36.

Держархів Черкаської обл., Ф. Р-193, Оп. ХІІ, Спр. 76, Арк. 123.

Архів ЧНУ, Ф. Р-193, Оп. 11, Спр. 575, Арк. 101-102.

Держархів Черкаської обл., Ф. Р-193, Оп. 10, Спр. 11, Арк. 8.

References

Nikolayenko, V. I., Meshkovaya, S. I. (Ed.) (2015). Labor semesters of polytechnics (for the 50th anniversary of student construction units): popular science essay. Kharkiv. (in Ukr.)

Tesler, L. Y. (2004). Autographs in concrete. Mykolaiv. (in Ukr.)

Ralko, R. S. (2013) The problem of periodization of the movement of student construction teams in the USSR. Gurzhiyivski istorichni chitannya [Gurzhivsky historical reading], 6, 124-132. Cherkasy. (in Ukr.)

Ryabchenko, O. L. (2012). Students of Soviet Ukraine in the 1920s-1930s: everyday practices and conflicts of identification. Kharkiv. (in Ukr.)

Malinkin, I. V., Meleshko, M. A., Rybka, O. S. (Ed.) (2008). Winning semesters of student construction units of Ukraine: documentary and artistic dilogy. Fastiv: Polyfast. (in Ukr.)

Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy : century-old history : collective monograph (2021) / head of the author’s team and scientific editor V. V. Masnenko. Cherkasy: Publication Yu. Chabanenko. (in Ukr.)

State Archive of Cherkasy region, fund P-193, description XII, case 76, sheet 117-118. (in Ukr.)

State Archive of Cherkasy region, fund P-193, description 10, case 29, sheet 5-6. (in Ukr.)

State Archive of Cherkasy region, fund P-193, description XII, case 4, sheet 27. (in Ukr.)

State Archive of Cherkasy region, fund P-193, description 11, case 358, sheet 56-57. (in Ukr.)

State Archive of Cherkasy region, fund P-193, description 10, case 28, sheet 35-36. (in Ukr.)

State Archive of Cherkasy region, fund P-193, description XII, case 76, sheet 123. (in Ukr.)

Archive of Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, fund P-193, description 11, case 575, sheet 101-102. (in Ukr.)

State Archive of Cherkasy region, fund P-193, description 10, case 11, sheet 8. (in Ukr.)