Відновлення сільського житлового фонду УРСР в період Відбудови 1943–1945 рр.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. Г. Перехрест
О. О. Тітіка

Анотація

У статті з урахуванням масштабів руйнування і знищення сільського житлового фонду проаналізовано процес його відновлення в період відбудови 1943–1945 рр., визначено проблеми, які мали місце у вирішенні цього завдання, охарактеризовано заходи спрямовані на фінансове, матеріально-технічне та кадрове забезпечення відбудовних робіт, оцінені темпи обсяги проведених робіт та їх результати.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті
Біографії авторів

О. Г. Перехрест

Перехрест Олександр Григорович – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

О. О. Тітіка

Тітіка Олена Олександрівна - кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Посилання

Перехрест О. Г. Українське село в 1941 – 1945 рр. : економічне та соціальне становище. Монографія. НАН України. Ін-т історії України. Черкаси: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, 2011. 668 с.; Нагайко Т. Сільське житлове будівництво та житлові умови сільського населення України в період 1943 – 1945 рр. Український історичний збірник. Київ, 2004. Вип. 7. С. 353–370; Терещенко Т. До питання про відновлення житлового фонду у селах Центральної України. Соборність України: історична спадщина і виклики часу / НАН України, Ін-т історії України. Переяслав-Хмельницький, 2005. Вип. 3. С. 445–452; Терещенко Т. В. Соціально-побутова сфера села центральних областей України в період відбудови (1943 – 1950 рр.) : дис…. канд. іст. наук. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. 2007. 249 с.

Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941 – 1945 гг. В 3-х т. Киев : Политиздат Украины, 1975. Т. 3. Советская Украина в завершающий период Великой отечественной войны (1944 – 1945) / Авт. кол.: Н. А. Буцько, Н. М. Власов, П. И. Денисенко и др. 461 с.

Марзєєв А. Н. Записки санитарного врача. Киев : Здоровье, 1965. 175 с.

Перехрест О. Г. Українське село в 1941 – 1945 рр. : економічне та соціальне становище. Монографія. НАН України. Ін-т історії України. Черкаси: Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, 2011. 668 с.

Державний архів Хмельницької області. Ф. Р-338. Оп. 14. Спр. 1. Арк. 9 – 26.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України). Ф. 1. Оп. 23. Спр. 1847. 48 арк.

Збірник указів і розпоряджень Уряду Української Радянської соціалістичної республіки. Київ : Політвидав України, 1945. № 4–5 С. 130 – 131.

Известия. 1945. 23 липня.

Правда України. 1945. 8 травня.

Правда України. 1946. 27 квітня.

Народне господарство Української РСР в 1973 році. Статистичний щорічник. / Кер. авт. кол. Д. А. Вертніков, упор. В. В. Семченко, О. Є. Пенто. Київ: Політвидав України, 1974. 884 с.

References

Perekhrest, O. (2011). Ukrainian village in 1941 – 1945: economic and social situation. Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy. Cherkasy. (in Ukr.); Nagayko T. (2004). Rural housing construction and living conditions of the rural population of Ukraine in the period 1943 – 1945. Ukrainian historical collection. 7, 353-370. Kyiv. (in Ukr.); Tereshchenko T. (2005). To the issue of restoration of the housing stock in the villages of Central Ukraine. The Church of Ukraine: historical heritage and challenges of time / NAS of Ukraine, Institute of History of Ukraine. 3, 445-452. Pereyaslav-Khmelnytskyi (in Ukr.); Tereshchenko T. (2007). Social and household sphere of the villages of the central regions of Ukraine during the period of reconstruction (1943 – 1950). Candidate’s thesis. Cherkasy National University named after B. Khmelnytsky. Cherkasy. (in Ukr.)

Ukrainian SSR in the Great Patriotic War of the Soviet Union 1941–1945], vol. Soviet Ukraine in the final period of the Great Patriotic War (1944-1945). Kyiv. (in Russian)

Mаrzeev A. (1965) Notes of a sanitary doctor. Kyiv. (in Russian)

Perekhrest, O. (2011). Ukrainian village in 1941 – 1945: economic and social situation. Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy. Cherkasy. (in Ukr.)

State archive of Khmelnytskyi region. Fund R-338, Inventory 14, File 1 (in Ukr.)

Central State Archive of Public Associations of Ukraine. Fund 1, Inventory 23, File 1847 (in Ukr.)

Collection of decrees and orders of the Government of the Ukrainian Soviet Socialist Republic. 1945. 4-5, 130-131. Kyiv. (in Ukr.)

Izvestia 1945. July 23.

The truth of Ukraine. 1945. May 8.

The truth of Ukraine. 1946. April 27.

The national economy of the Ukrainian SSR in 1973 (1974), 884. Kyiv. (in Ukr.)