Становище православної церкви на території Донеччини у міжвоєнний період

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А. М. Фесенко
І. Г. Луковенко

Анотація

Анотація. Стаття присвячена дослідженню проблеми державно-церковних відносин у 1920-1930х роках ХХ ст. Автори аналізують та узагальнюють особливості проведення кампанії з націоналізації церковних цінностей, репресивну антицерковну політику радянської влади на території Донеччини у міжвоєнній період. Дослідники зазначають, що вплив православної церкви на суспільно-політичне життя Донеччини ще не був предметом спеціального дослідження і тому вивчення ролі православ’я у 1920-1930-х рр. наддасть можливість заповнити існуючі фактологічні прогалини у взаєминах державної влади і православної церкви в Україні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті
Біографії авторів

А. М. Фесенко

Фесенко Андрій Миколайович – кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

І. Г. Луковенко

Луковенко Ілля Генадійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальних дисциплін Національної музичної академії України ім. П. Чайковського

Посилання

Рубан М. Інституційний розвиток православної церкви на Донеччині 1920-1930 рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія "Історія", Вип. 2. Частина 2. 2016. С. 127-130.

Фесенко А. М. Розвиток обновленського руху в східному регіоні України у 20-х рр. ХХ ст. Схід. 2006. №3. С. 76-82.

Майстренко В. Українська автокефальна православна церква в історії Слобожанщини та Донбасу (1926–1930 рр.). ВХНУ. 2008. № 816: Історія. Вип. 40. С. 145–159.

Войналович В., Кочан Н. Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі: історія і сучасність. Київ. 2014. 304 с.

Луковенко І.Г. Православні храми Донеччини XVII — початку XX ст.: Довідник. Київ : Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Видавництво Руслана Халікова,. 2021. 354 с.

Протоколы № 3, 4, 6–26; 28–56 заседаний Политбюро ЦК КП(б)У. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1. Оп. 6. Спр. 29. Арк. 12, 50.

Статистичні відомості про діяльність українських православних парафій. (1922 р.). ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 3984. Оп. 1. Спр. 274. Арк. 97.

Месячные отчеты, организационный план, доклады о работе Донецкого губкома КП(б)У. (30 июля 1921 – август 1922 г.). ДАДО (Держ. архів Донецької області). Ф. 76. Оп. 1. Спр. 432. Арк. 106.

Никольский В. Православное духовенство Донеччины, репрессированное в 1920-1950-х годах (в документах и материалах). Донецьк: вид-во ДонНУ. 2013. С.24-25.

References

Ruban M. (2016) Institutional development of the Orthodox Church in Donetsk region 1920-1930. Ternopil. (in Ukr.).

Fesenko A. M. (2006) The development of the renewal movement in the eastern region of Ukraine in the 20s of the 20th century. Donetsk. (in Ukr.).

Maistrenko V. (2008) The Ukrainian Autocephalous Orthodox Church in the history of Slobozhanshchyna and Donbass (1926–1930). Kharkiv. (in Ukr.).

Voinalovych V., Kochan N. (2014) The religious factor of ethnopolitical processes in Donbas: history and modernity. Kyiv. (in Ukr.).

Lukovenko I.H. (2021) Orthodox churches of Donetsk region of the 17th and early 20th centuries. Handbook. Kyiv. (in Ukr.).

Protocols No. 3, 4, 6–26; 28–56 meeting of the Politburo of the Central Committee of the CP(b)U. (1922 р.). Central State Archive of Higher Authorities and Administration of Ukraine. Kyiv. (in Russ.).

Static information on the activity of Ukrainian Orthodox parishes. (1922). Central State Archive of Higher Authorities and Administration of Ukraine. Kyiv. (in Ukr.).

Monthly reports, organizational plan, reports on the work of the Donetsk Provincial Committee of the CP(b)U. (July 30, 1921 - August 1922). State archive of Donetsk region. Donetsk. (in Russ.).

Nikolsky V. (2013) Orthodox clergy of Donetsk, repressed in 1920-1950s (in documents and materials). Donetsk (in Ukr.).