Селянин у модерному місті: ментальні аспекти урбанізації другої половини ХІХ – початку ХХ ст.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ю. П. Присяжнюк

Анотація

Стаття присвячена характерним особливостям участі українського селянства Наддніпрянщини в процесах урбанізації другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (до початку Першої світової війни). Автор доводить, що на той час український досвід зростання міст не відповідав рівню західноєвропейського, що визначатиме специфіку подальшого розвитку суспільства, зокрема й у період більшовицького експерименту. Крім того, землеробська міграція, завдяки якій селянам вдавалося зберігати «вірність хліборобству», відчутно переважала їхню свідому участь в урбанізації. Цю думку опосередковано підтверджує історіографія міграційних рухів, на що самі дослідники мало звертали уваги, бо зазвичай керувалися політико-правовим і статистичним підходами, а не антропологічним. Це вносило в дискусії відоме безладдя, виражене словами про нібито якусь усвідомлену прихильність селян до їхньої «української» землі, якої в принципі не могло бути.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті
Біографія автора

Ю. П. Присяжнюк

Присяжнюк Юрій Петрович – доктор історичних наук, професор кафедри історії України Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Посилання

Ковальчик Р. В. Влив розвитку залізниці на економічну ситуацію в Польському Королівстві й південно-західних губерніях (Україні) під владою Російської імперії до 1914 р. Модернізаційні процеси на Волині в ХІХ – на початку ХХ століття : зб. наук. пр. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. С. 286–316.

Портнова Т. В. Cелянство в уявленнях української інтелігенції… URL : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN-=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&

Присяжнюк Ю. Українське селянство Наддніпрянської України : соціоментальна історія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : моногр. Черкаси : «Вертикаль», видавець ПП Кандич С.Г., 2007. 640 с.

Шахов О. Б. Україна в умовах модернізації та загострення соціального конфлікту (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : моногр. Дніпропетровськ : Ліра, 2016. 400 с.

Турченко Ф. Г., Турченко Г. Ф. Південна Україна : модернізація, світова війна, революція (кінець ХІХ ст. – 1921 р.) : історичні нариси. Київ : Ґенеза, 2003. 304 с.

Словарь української мови : в 4 т. / Упоряд. Б. Грінченко. Т. 1. Київ : Наукова думка, 1996. 496 с.

Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХIХ в.). Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. 260 с.

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Искусство, 1984. 350 с.

Семенченко Д. Голос хлібороба. Хлібороб. 1908. № 20. С. 29–30.

Заярнюк А. Ідіоми емансипації. «Визвольні» проєкти і галицьке село у середині ХІХ століття : моногр. Київ : Критика, 2007. 336 с.

Бойко Я. В. Заселение Южной Украины. 1860–1890 гг. : моногр. Черкассы : Сіяч, 1993. 252 с.

Макарова О. В. Соціальне обличчя селян-переселенців з Подільської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Український селянин. Черкаси, 2005. № 9. С. 124–127.

Численность и состав рабочих в России на основании данных Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. / Под ред. Н. А. Тройницкого. Т. 2. 1906. 605 с.

Боженко А. Модерне місто як символ свята : простір дозвілля киян(ок) у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Живучи в модерному місті : Київ кінця ХІХ – середини ХХ століть / Упор. О. Бетлій, К. Диса, О. Мартинюк. Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. С. 112–123.

Донченко О. А., Романенко Ю. В. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення). Київ : Либідь, 2001. 334 с.

Жемчужников Л. М. Талант. Основа. 1861. Листопад-грудень. С. 75–87.

Кулиш П. А. Поездка в Украину. Основа. 1862. Квітень. С. 92–110.

Статистика землевладения. 1905 г. Вып. XXXIII. Харьковская губерния. Санкт-Петербург : ЦТЛ М. Я. Минкова, 1906. 54 с.

References

Kovalchyk, R. V. (2018). The influence of railway development on the economic situation in the Kingdom of Poland and southwestern provinces (Ukraine) under the rule of the Russian Empire until 1914. Modernization processes in Volyn in the 19th and early 20th centuries : a collection of scientific works. Lutsk. 286–316. (in Ukr.)

Portnova, T. V. Ruralism in the ideas of the Ukrainian intelligentsia… URL : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN-=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0003962 (in Ukr.)

Prysiazhniuk, Yu. (2007). The Ukrainian peasantry of the Naddniprianshchyna : socio-mental history of the second half of the 19th and early 20th centuries. Cherkasy. (in Ukr.)

Shakhov, O. B. (2016). Ukraine in the conditions of modernization and aggravation of social conflict (end of the 19th – beginning of the 20th century). Dnipropetrovsk. (in Ukr.)

Turchenko, F. G., Turchenko, G. F. (2003). Southern Ukraine : modernization, world war, revolution (end of the 19th century – 1921) : historical essays. Kyiv. (in Ukr.)

Dictionary of the Ukrainian language : in 4 volumes (1996) / Compiled by В. Grinchenko. Vol. 1. Kyiv. (in Ukr.)

Miller, A. I. (2000). «Ukrainian question» in the policy of the authorities and Russian public opinion (the second half of the nineteenth century). St. Petersburg. (in Russ.)

Gurevich, A. Ya. (1984). Categories of medieval culture. 2nd edition, corrected and supplemented. Moscow. (in Russ.)

Semenchenko, D. (1908). The voice of the farmer. Khliborob. № 20. 29–30. (in Ukr.)

Zayarnyuk, A. (2007). Idioms of emancipation. «Liberation» projects and the Galician village in the middle of the 19th century. Kyiv. (in Ukr.)

Boyko, Ya. V. (1993). Settlement of Southern Ukraine. 1860–1890. Cherkasy. (in Russ.).

Makarova, O. V. (2005). The social face of resettled peasants from the Podilsk province (end of the 19th – beginning of the 20th century). Ukr. peasant. Cherkasy № 9. 124–127. (in Ukr.)

The number and composition of workers in Russia based on the data of the First General Census of the Russian Empire in 1897 (1906) / Edited N. A. Troinitsky. Vol. 2. (in Russ.)

Bozhenko, A. (2016). The modern city as a symbol of the holiday : the leisure space of Kyiv residents in the second half of the 19th – at the beginning of the 20th century. Living in a modern city : Kyiv at the end of the 19th – mid-20th centuries / Compilers О. Betlii, К. Disa, О. Martyniuk. Kyiv. 112–123. (in Ukr.)

Donchenko, O. A., Romanenko, Yu. V. (2001). Archetypes of social life and politics (Deep regulations of psychopolitical everyday life). Kyiv. (in Ukr.)

Zhemchuzhnikov, L. M. (1861). Talent. Osnova. November-December. 75–87. (in Russ.)

Kulish, P. (1862). A trip to Ukraine. Osnova. April. 92–110. (in Russ.)

Land ownership statistics. 1905 (1906). Issue. XXXIII. Kharkov province. St. Petersburg. (in Russ.)