Чи визискував М. Грушевський своїх львівських учнів? Спроба деконструкції історіографічного міфу

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. В. Тельвак
В. П. Педич

Анотація

В статті здійснено деконструкцію історіографічного міфу про визиск М. Грушевським його львівських учнів. На багатьох прикладах доведено доброзичливе й опікунське ставлення вченого до власних вихованців, що проявлялося в невтомному науковому супроводі та підтримці в суто життєвих ситуаціях. Зроблено висновок про «батьківський» стиль ставлення М. Грушевського до молоді, яка завжди з пієтетом сприймала допомогу від старшого колеги.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті
Біографії авторів

В. В. Тельвак

Тельвак Віталій Васильович – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

В. П. Педич

Педич Василь Пилипович – кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Посилання

Юркова О. Чи експлуатував Михайло Грушевський своїх учнів. Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності. Київ, 2002. С.117–121.

Тельвак В., Педич В. Львівська історична школа Михайла Грушевського. Львів: Світ, 2016. 440 с.

Тельвак В., Педич В. Львівська історична школа Михайла Грушевського: комунікативна природа та психологічний клімат. Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 25. К.: Інститут історії України, 2014. С. 26-53.

Грушевський М. С. Щоденник (1902–1914 рр.): У двох томах. Т. 2 (1908–1914) / Упоряд., вступна стаття, коментарі С. Панькова; науковий редактор І. Гирич. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2021. 544 с.

Тельвак В., Сабінський М. «Бої за Грушевського»: доба Української революції в дискусіях діаспорних інтелектуалів повоєнного двадцятиліття. Eminak. 2022. 1 (37). С. 100-109.

Сабінський М. Історична концепція Михайла Грушевського в осмисленні українських закордонних істориків повоєнного двадцятиліття. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія. 2021. Вип. 8 (50). С. 273–288.

Сабінський М. Суспільно-політична діяльність Михайла Грушевського дореволюційної доби в рецепції української закордонної історіографії (1940-1965 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 39. Збірник наукових праць. 2022. С. 120-126.

Крупницький Б. Михайло Грушевський і його історична праця. Грушевський М. Історія України-Руси. Нью-Йорк: Книгоспілка, 1954. Т. 1. С. І-ХХХ.

Пріцак О.У століття народин М. Грушевського. Листи до приятелів. 1966. № 5–7. С. 226–227.

Коваленко Л. А. Історіографія історії Української РСР від найдавніших часів до Великої Жовтневої соціалістичної революції. Київ, 1983. 118 с.

Колесник І. Мережева модель науки (новий проєкт української історіографії?). Ейдос. Альманах теорії та історії істор. науки. К., 2009. Вип. 4. С. 54-88.

Матеріали до історії української козаччини, видані під загальною редакцією Михайла Грушевського. Том 1. Документи по рік 1631, зібрав і видав Іван Крип’якевич (Жерела до історії України-Руси, видає археографічна комісія Наукового Товариства ім. Шевченка, т. ХІІІ). Львів, 1908. 451 с.

Записка предложена археографічній комісії проф. Грушевським в справі видання корпусу матеріалів до історії козаччини Хроніка НТШ. 1905. Ч. 24. С. 12-21.

Гирич І. Б. Організація М. С. Грушевським археографічної роботи у львівський період життя й діяльності (1894–1914 рр.). Український історичний журнал. 1997. № 1. С. 79-86.

Бордун М. З житя українського духовенства Львівської єпархії в другій половині XVIII ст. Записки НТШ. 1912. Т. CIX. С. 21-43.

Бучинський Б. Студії з історії церковної унії. Записки НТШ. Т. LXXXV. 1908. С.18- 27.

Томашівський С. Материяли до історії Галичини. Акти з р. 1648–1649. – Львів: З друкарні Наукового товариства імени Шевченка, 1898. Т. І. 322 с.

Крип’якевич І. Матеріали до історії української козаччини. Львів: З друкарні Наукового товариства імени Шевченка, 1908. Т. І. Документи по рік 1631. – 421 с.

Рудницький С. Козацько-польська війна р. 1625. Історична розвідка. Записки НТШ. 1897. Т. XVII. С. 1-18.

Коренець Д. Ювілей науки. Учитель. 1906. Ч. 10. С. 138-143.

Грушевський М. Історія України-Руси. К.: Наукова думка, 1992. Т. 2. 583 с.

References

Yurkova, O. (2002). Did Mykhailo Hrushevsky exploit his students. Mykhailo Hrushevskyi – naukovets i polityk u konteksti suchasnosti [Mykhailo Hrushevskyi is a scientist and politician in the context of modernity], 117–121. (in Ukr.)

Telvak, V., Pedych, V. (2016). Mykhailo Hrushevskyi Lviv Historical School. Lviv. (in Ukr.)

Telvak, V., Pedych, V. (2014). Mykhailo Hrushevsky Lviv Historical School: communicative nature and psychological climate. Istoriohrafichni doslidzhennia v Ukraini [Historiographic research in Ukraine], 25, 26-53. (in Ukr.)

Hrushevskyi, M. S. (2021). Shchodennyk (1902–1914 rr.): U dvokh tomakh. T. 2 (1908–1914) [Diary (1902-1914): In two volumes]. Kyiv. (in Ukr.)

Telvak, V., Sabinskyi M. (2022). «A Fight for Hrushevsky»: the era of the Ukrainian revolution in the discussions of diaspora intellectuals of the postwar years of XX century. Eminak, 1 (37), 100-109. (in Ukr.)

Sabinskyi, M. (2021). Mykhailo Hrushevsky’s historical concept in the understanding of Ukrainian foreign historians of the post-war twentyyear period. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia [Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University], 8/50, 273–288. (in Ukr.)

Sabinskyi, M. (2022). The Socio-Political Activity of Mykhailo Hrushevsky of the Pre-Revolutionary Period in the Reception of Ukrainian Foreign Historiography (1940-1965). Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Istoriia [Scientific Papers of Vinnytsia Mykhailo Kotsyiubynskyi State Pedagogical University. Series: History], 39, 120-126. (in Ukr.)

Krupnytskyi, B. (1954). Mykhailo Hrushevskyi and his historical work. Hrushevskyi M. Istoriia Ukrainy-Rusy [Hrushevskyi M. History of Ukraine-Rus. New York: Book Society], Niu-York: Knyhospilka, vol. 1 І-ХХХ. (in Ukr.)

Pritsak, O. (1966). In the century of the birth of M. Hrushevskyi. Lysty do pryiateliv [Letters to friends], 5–7, 226–227. (in Ukr.)

Kovalenko, L. A. (1983). Historiography of the history of the Ukrainian SSR from the earliest times to the Great October Socialist Revolution. Кyiv. (in Ukr.)

Kolesnyk, I. (2009). The network model of science (a new project of Ukrainian historiography?). Eidos. Almanakh teorii ta istorii istorychnoi nauky [Eidos. Almanac on Theory and History of Historical Science], 4, 54-88. (in Ukr.)

(1908). Materials on the history of the Ukrainian Cossacks, published under the general editorship of Mykhailo Hrushevskyi. Volume 1. Documents up to the year 1631, collected and published by Ivan Krypyakevich (Sources for the history of Ukraine-Rus, published by the archeographic commission of the Shevchenko Scientific Society, vol. XIII). Lviv. (in Ukr.)

Hrushevskyi, M. (1905). The note was presented to the archeographic commission of prof. Hrushevsky in the matter of publication of the corpus of materials on the history of the Cossacks. Khronika NTSh [Chronicle of SSS], 24, 12-21. (in Ukr.)

Hyrych, I. B. (1997). The organization of archeographic work by M. S. Hrushevskyi during the Lviv period of life and activity (1894–1914). Ukrainskyi istorychnyi zhurnal [Ukrainian historical journal], 1, 79-86. (in Ukr.)

Bordun, M. (1912). From the life of the Ukrainian clergy of the Lviv Diocese in the second half of the 18th century. Zapysky NTSz [Notes of SSS], CIX, 21-43. (in Ukr.)

Buchynskyi, B. (1908). Studies on the history of the church union. Zapysky NTSz [Notes of SSS], LXXXV, 18-27. (in Ukr.)

Tomashivskyi, S. (1898). Materials for the history of Galicia. Acts from 1648–1649. Lviv. (in Ukr.)

Krypyakevich, I. (1908). Materials for the history of Ukrainian Cossacks. Lviv. (in Ukr.)

Rudnytskyi, S. (1897). Cossack-Polish war of 1625. Historical study. Zapysky NTSz [Notes of SSS], XVII, 1-18. (in Ukr.)

Korenets, D. (1906). Jubilee of science. Uchytel [Teacher], 10, 138-143. (in Ukr.)

Hrushevskyi M. (1992). History of Ukraine-Russia. Кyiv, vol. 2. (in Ukr.)

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають