Миротворча місія Антанти під головуванням Ж. Бартелемі (20 лютого – 3 березня 1919 р.)Entrance peacekeeping mission under caairman J. Barthelemy (February 20 – March 3, 1919)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С. М. Борчук
Є. В. Лизень

Анотація

У статті розглянуто діяльність другої миротворчої місії Антанти на теренах Східної Галичини під проводом французького генерала Жозефа Бартелемі, аналізуються причини її появи та наслідки дипломатичної роботи для обох сторін польсько-українського військового конфлікту 1918–1919 рр. Доведено, що поруч з офіційними завданнями члени місії мали важливі доручення і щодо подальшого проникнення і зміцнення в Галицькому регіоні позицій Антанти. Не менш важливим її завданням було вивчення обставин польсько-українського конфлікту, оцінка перспектив використання польських та українських військ у боротьбі проти більшовицької Росії.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті
Біографії авторів

С. М. Борчук

Борчук Степан Миколайович – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника

Є. В. Лизень

Лизень Євген Володимирович – аспірант кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника

Посилання

Лозинський М. Галичина в pp. 1918–1920 / М. Лозинський. – Відень, 1922. – 236 с.

Лозинський М. Галичина на Мировій конференції в Парижі / М. Лозинський. – Кам’янець-Подільський, 1919. – 31 с.

Омелянович-Павленко М. Українсько-польська війна 1918–1919 / М. Омелянович-Павленко. – Прага, 1929. – 72 с.

Кучабський В. Західна Україна у боротьбі з Польщею та більшовизмом у 1918–1923 роках / В. Кучабський. – Львів : Дослідно-видавничий центр Наукового товариства ім. Шевченка, 2005. – 448 с.

Крезуб А. Нарис історії українсько-польської війни 1918–1919. – Нью-Йорк: Око, 1966. – 179 с.

Шанковський Л. Українська Галицька Армія : воєнно-історична студія / Л. Шанковський. – Вінніпег, 1974. – 396 с.

Карпинець І. Історія 8-ої Галицької бригади. / І. Карпінець // Літопис «Червоної Калини». – Львів. – 1933. – Ч. 7–8. – С. 30–35.

Шухевич С. Спомини з Української Галицької Армії (1918–1920) / С. Шухевич. – Львів, 1924. – Ч. 1. – 176 с.

Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР / М. Литвин, К. Науменко. – Львів : Олір, 1995. – 362 с.

Литвин М. Українсько-польська війна 1918–1919 рр. – Львів : Інститут українознавства НАНУ. – 488 с.

Тичка Г. М. Східна Галичина у політиці Франції (1918–1919) : дис. канд. іст. наук: 07.00.02, 07.00.03. ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – 285 с.

Klimecki M. Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919 / M. Klimecki. – Warszawa, 2000. – 291 s.

Kisielewski A. T. Piłsudski, Dmowski i Niepodległość osobno, ale razem / A. T. Kisilewski. – Poznań : Dom wydawniczy Rebis, 2018. – 302 s.

Держархів Львівської області. Ф. 257. – Т. 2. – Оп. 2. – Спр. 1412. – Арк. 2.

Chwila. – Lwow. – 1919. – Nr. 38.

Ярославин С. Визвольна боротьба на Західно-українських землях у 1918–1923 рр. / С. Ярославин. – Філадельфія : Америка, 1956. – 183 с.

Наша мета. – Львів. – 1919. – Ч. 3.

Република. – Станиславів. – 1919. – Ч. 21.

Тимченко Р. Відносини Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки (листопад 1918 – квітень 1920 рр.) / Р. Тимченко. – К. : Інститут історії України НАНУ, 2013. – 347 с.

Gazeta Lwowska. – Lwow. – 1919. – Nr. 46.

Стрілець. – Станиславів. – 1919. – Ч. 10.

Тищик Б. Західно-Українська Народна Республіка (1918–1923) : Історія держави і права / Б. Тищик. – Львів, 2004. – 392.

Стрілець. – Станиславів. – 1919. – Ч 11.

Ukraine and Poland in Documents. 1918–1922. / Edited by Taras Hunczak. Part I. – New York; Paris; Sydney; Toronto, 1983. – 456 р.

Gazeta Lwowska. – Lwow. – 1919. – Nr. 51.

Gazeta Lwowska. – Lwow. – 1919. – Nr. 52.

Gazeta Lwowska. – Lwow. – 1919. – Nr. 125.

Chwila. – Lwow. – 1919. – Nr. 50.

Kurjer Częstochowski. – Częstochowa. – 1919. – № 5.

Gazeta Lwowska. – Lwow. – 1919. – Nr. 44.

Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Уряди. Постаті / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; гол. ред. ради Ярослав Ісаєвич; упоряд.: Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Соляр. – Львів, 2009. – 350 с.

Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923 : Ілюстрована історія / ред. М. А. Когутяк. – Львів; Івано-Франківськ : Манускрипт, 2008. – 524 с.

Kozłowski M. Między Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919 / Kozłowski. – Krakow, 1990. – 297 s.

Йосипишина Я. Симон Петлюра: Польща й Антанта / Я. Йосипишин // У 70-річчя трагедії 1926−1996 : зб. матеріалів про відзначення 70-річчя загибелі Симона Петлюри. – 1997. – С. 75.

Красівський О. Східна Галичина і Польща в 1918–1923 рр. : Проблеми взаємовідносин / О. Красівський. – К. : Вид-во УАДУ, 1998. – 304 с.

Лисяк-Рудницький І. Польсько-українські стосунки : Тягар історії / І. Лисяк-Рудницький // Історичні есе. В 2 т. – Київ, 1994. – Т.1. – 554 с.

Макарчук С. Українська республіка галичин / С. Макарчук. – Львів : Світ, 1997. – 190 с.

Наша мета. – Львів. – 1919. – Ч. 4.

Република. – Станиславів. – 1919. – Ч. 24.

Стахів М. Західна Україна: Нарис історії державного будівництва та збройної і дипломатичної оборони в 1918–1923 / М. Стахів. – Скрентон, 1961. – Т. 6. – кн. 1. – 220 с.

Ададуров В. Політика Франції стосовно українсько-польського конфлікту за Східну Галичину в період з листопада 1918 по березень 1919 рр. / В. Ададуров // Україна в минулому. – 1995. – Вип.7. – C. 18–32.

Західно-Українська Народна Республіка. 1918 – 1923. Історія / кер. авт. кол й відп. ред. О. Карпенко. – Івано-Франківськ : Сівестрія, 2001. – 628 с.

References

Lozynsky, M. (1922). Galicia in pp. 1918–1920. Vienna, 236 (in Ukr.)

Lozynsky, M. (1919). Galicia at the World Conference in Paris. Kamyanets-Podilsky, 31 (in Ukr.)

Omelyanovich-Pavlenko, M. (1929). Ukrainian-Polish War 1918–1919. Prague, 72 (in Czech.)

Kuchabsky, V. (2005). Western Ukraine in the struggle against Poland and Bolshevism in 1918–1923. Lviv: Research and Publishing Center of the Scientific Society. Shevchenko, 448 (in Ukr.)

Krezub, A. (1966). Essay on the history of the Ukrainian-Polish war of 1918– 1919. New York: Eye, 179 (in Ukr.)

Shankovsky, L. (1974) Ukrainian Galician Army: military-historical study. Winnipeg, 396 (in Can.)

Karpynets, I. (1933). History of the 8th Galician Brigade. Litopys “Chervonoi Kalyny” (Chronicle of the “Red Viburnum”), Lviv. 7–8. 30–35 (in Ukr.)

Shukhevych, S. (1924). Memoirs of the Ukrainian Galician Army (1918-1920). Lviv, Part 1. 176 (in Ukr.)

Lytvyn, M., & Naumenko, K. (1995). History of Western Ukraine. Lviv: Olir, 362 (in Ukr.)

Lytvyn, M. (1998). Ukrainian-Polish War of 1918–1919, Lviv: Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 488 (in Ukr.)

Tichka, G.–M. Eastern Galicia in the politics of France (1918-1919): dis. Cand. ist. Science: 07.00.02, 07.00.03. LNU named after Ivan Franko: Lviv, 285 (in Ukr.)

Klimecki, M. (2000). Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919. Warszawa, 291 (in Pol.)

Kisielewski, A. T. (2018). Piłsudski, Dmowski i Niepodległość osobno, ale razem. Poznań: Dom wydawniczy Rebis, 302 (in Pol.)

State Archives of Lviv region. F. 257. T. 2. Op. 2. Ref. 1412. Arc. 2.

Chwila. Lwow. 1919. Nr. 38. (in Pol.)

Yaroslavyn, S. (1956). Liberation struggle in the Western Ukrainian lands in 1918-1923. Philadelphia : America, 183 (in Ukr.)

Nasha meta (Our goal). Lviv. 1919. Part 3.

Republyka (Republic). Stanislaviv. 1919. Part 21.

Tymchenko, R. (2013). Relations between the Ukrainian People's Republic and the Western Ukrainian People's Republic (November 1918 - April 1920). K.: Institute of History of Ukraine NASU, 347 (in Ukr.)

Gazeta Lwowska. Lwow. 1919. Nr. 46. (in Pol.)

Strilets (Sagittarius). Stanislaviv. 1919. Part 10.

Tyshchyk, B. (2004). Western Ukrainian People's Republic (1918-1923): History of State and Law. Lviv, 392 (in Ukr.)

Strilets (Sagittarius). Stanislaviv. 1919. Part 11.

Ukraine and Poland in Documents. 1918–1922. (1983). Edited by Taras Hunczak. Part I. New York-Paris-Sydney-Toronto, 456 (in English)

Gazeta Lwowska. Lwow. 1919. Nr. 51. (in Pol.)

Gazeta Lwowska. Lwow. 1919. Nr. 52. (in Pol.)

Gazeta Lwowska. Lwow. 1919. Nr. 125. (in Pol.)

Chwila. Lwow. 1919. Nr. 50. (in Pol.)

Courier Częstochowski. Częstochowa. 1919. № 5. (in Pol.)

Gazeta Lwowska. Lwow. 1919. Nr. 44. (in Pol.)

Western Ukrainian People's Republic. 1918–1923. Governments. Figures (2009) / Institute of Ukrainian Studies. And. Krypyakevych of the National Academy of Sciences of Ukraine; Goal. ed. Council of Yaroslav Isayevich; order.: Mykola Lytvyn, Ivan Pater, Ihor Solyar. Lviv, 350 (in Ukr.)

Western Ukrainian People's Republic. 1918–1923: Illustrated History (2008) / ed. MA Kogutyak. Lviv – Ivano-Frankivsk: Manuscript, 524 (in Ukr.)

Kozłowski, M. (1990). Między Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919. Krakow, 297 (in Pol.)

Yosypyshyna, J. (1997). Simon Petliura: Poland and the Entente. In the 70th anniversary of the tragedy of 1926−1996: coll. materials on the celebration of the 70th anniversary of the death of Simon Petliura, 75 (in Ukr.)

Krasivsky, O. (1998). Eastern Galicia and Poland in 1918–192: Problems of mutual relations. K.: UADU Publishing House, 304 (in Ukr.)

Lysyak-Rudnytsky, I. (1994). Polish-Ukrainian relations: The burden of history. Historical essays. In 2 vols. Kyiv, Vol.1. 554 (in Ukr.)

Makarchuk, S. (1997). Ukrainian Republic of Galicia. Lviv: Svit, 190 (in Ukr.)

Nasha meta (Our goal). Lviv. 1919. Part 4.

Republyka (Republic). Stanislaviv. 1919. Part 24.

Stakhiv, M. (1961). Western Ukraine: Essay on the history of state building and armed and diplomatic defense in 1918–1923. Skrenton, Vol. 6. book. 1. 220 (in Ukr.)

Adadurov, V. (1995). French policy regarding the Ukrainian-Polish conflict for Eastern Galicia in the period from November 1918 to March 1919. Ukraina v mynulomu (Ukraine in the past), Issue 7. 18–32 (in Ukr.)

Western Ukrainian People's Republic. 1918–1923. History (2001) / director. aut. count and resp. ed. O. Karpenko. Ivano-Frankivsk: Sivestria, 628 (in Ukr.)