Private life of Yevhen Konovalets: correlation of personal and political (1921–1930)

Main Article Content

I. Kolyada
R. Kutsyk

Abstract

Abstract. Introduction. The article examines private life of the famous Ukrainian politician, leader of the Organization of Ukrainian Nationalists Yevhen Konovalets in 1921–1930.


Purpose. The purpose of the work is to cover the main features of Konovalets private life and its correlation with political activity during 1921–1930.


Originality. Academic novelty and originality of work is due to the lack of a special study devoted to the details of the private life of Y. Konovalets in 1921–1930 in modern Ukrainian historiography.


Methods. Framework methodology for research is the biographical method. Analysis of various groups of personal documents (memoirs, diaries, letters), which contain biographical information, allowed us to specify the details of the most important events in the private life of Y. Konovalets, which took place during 1921–1930. The use of prosopographic approach in the work allowed to outline the nature of interpersonal relations between Y. Konovalets and his wife O. Fedak. The research also used such special historical methods as: historical-chronological, historical-comparative and historical-systemic.


Results. As part of the study, it was possible to dispose of the widespread thesis in historiography that Y. Konovalets returned to Lviv only in July of 1921. Separately, the features of Lviv household were detailed. Versions of Yevhen’s acquaintance with O. Fedak and their relations at the initial stage of relationship were outlined. Details of the wedding ceremony organization were revealed, which, despite the influence of the Lviv family of Fedak and the authority of Y. Konovalets among the Ukrainian community in Lviv, was modest. Some aspects of the Berlin period of the Konovalets family’s life were highlighted, in particular, the birth of a son and details of support in the situation of contacts with Galician relatives in that situation. The influence of the political factor on the private life of Y. Konovalets and the material, moral and psychological condition of his family members was clarified.


Conclusion. The period of 1921–1930 became decisive in Y. Konovalets’ private life. His return to Lviv in 1921 allowed him to settle his personal life and start his own family. At the same time, commander’s private life was closely connected with his active pro-Ukrainian political activities, which significantly influenced the resolution of major personal and family issues.

Article Details

Section
Статті
Author Biographies

I. Kolyada

Kolyada Igor – Doctor of Historical Sciences, Professor, Professor of the Department of Methods of Teaching Social Disciplines and Gender Education, National Pedagogical Dragomanov University

R. Kutsyk

Kutsyk Ruslan – Candidate of Historical Sciences (PhD in History), Senior Lecturer of the Department of History of Ukraine, Borys Grinchenko Kyiv University

References

Науменко К. Царицинська доба Євгена Коновальця / К. Науменко // Український визвольний рух: наук. зб. – Львів, 2006. – Збірник 8. – С. 11–23.

Ковальчук М. На чолі Січових стрільців. Військово-політична діяльність Євгена Коновальця в 1917–1921 рр. / М. Ковальчук. – Київ: Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2010. – 288 с.

Ковальчук М. Біля витоків УВО: військово-політична діяльність Є. Коновальця у 1920–1921 рр. / М. Ковальчук // Український визвольний рух: наук. зб. – Львів, 2006. – Збірник 7. – С. 5–78.

Дарованець О. Організаційні початки УВО та формування її структури (1920–1922) / О. Дарованець // Український визвольний рух: наук. зб. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Центр досліджень визвольного руху, 2007. – Збірник 11. – С. 5–60.

Галайко Б. До питання створення Української військової організації / Б. Галайко // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: зб. наук. пр. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – Вип. 18. – С. 389–395.

Гаврилів І. Євген Коновалець на чолі УВО-ОУН / І. Гаврилів // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – 2004. – № 502.– С. 71–79.

Сватко Я. Євген Коновалець – творець ОУН / Я. Сватко. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2006. – 64 с.

Дерев’яний І. Проникнення та діяльність в ОУН агента ОҐПУ-НКВД Павла Судоплатова / І. Дерев’яний // Український визвольний рух: наук. зб. Львів, 2006. – Збірник 8. – С. 102–117.

Кучерук О. Роттердам – 23 травня 1938 року (До річниці загибелі Голови ОУН Є. Коновальця) / Л. Кучерук // Розбудова держави. – 2011. – №1–2. – С. 103–119.

Рева Н. Вбивство Євгена Коновальця в системі заходів радянських спецслужб проти українського визвольного руху / Н. Рива // Український визвольний рух: наук. зб. – Львів, 2011. – Збірник 16. – С. 253–267.

Бежук О. «Ольга та Євген Коновалець: взаємозумовленість феміннного та маскулінного / О. Бежук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Випуск 1. – С. 3–9.

Дерев’яний І. Сила волі. Євген Коновалець / І. Дерев’яний // Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», Центр досліджень визвольного руху. – Львів: Часопис, 2013. – 128 с.

Хома І. Євген Коновалець / І. Хома. – Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 254 c.

Мартинець В. Від УВО до ОУН: спогади та матеріяли до передісторії та історії українського організованого націоналізму / В. Мартинець. – Вінніпег, 1949. – 349 с.

Шах С. Молодість Євгена Коновальця / С. Шах // Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен: Видання фундації ім. Є. Коновальця, 1974. – С. 45–87.

Мельник А. 1890–1964. Спогади. Документи. Листування / Упорядники О. Кучерук, Ю. Черченко. – Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2011. – 568 с.

Савчук Б. Адвокатська, економічна і громадсько-політична діяльність Степана Федака (1861–1937) / Б. Савчук. – Львів: Манускрипт-Львів, 2020. – 304 с.

Баран З. Участь родини Степана Федака в українському національно-визвольному русі / З. Баран // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2017. – Випуск 53. – С. 213–231.

Західноукраїнська народна республіка. 1918–1923. Уряди. Постаті / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича; гол. ред. Ярослав Ісаєвич; упоряд.: Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Соляр. – Львів, 2009. – 350 с.

Бойків О. Моя співпраця з полковником / О. Бойків // Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен: Видання фундації ім. Є. Коновальця, 1974. – С. 621–653.

Кузьмович О. Про це і те / О. Кузьмович. – Нью-Йорк, 2000. – 285 с.

Баран З. У Львові та поза ним: доля «широкого роду» Федаків / З. Баран // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2019. – Спецвипуск. –С. 313–325.

Найближча родина Євгена Коновальця // Свобода: український щоденник / Svoboda: Ukrainian Daily. – 1983. – 24 травня. – №96. – С. 3. – Електронний PDF архів «Свободи» (1893–2015 рр.). – URL: https://www.svoboda-news.com/arxiv/pdf/1983/Svoboda-1983-096.pdf

Центральний державний історичний архів, м. Львів. – Ф. 201. Греко-католицька митрополича консисторія, м. Львів. – Оп. 4а. – Спр. 8075. Метрична книга церкви св. Юра (одруження). 1917–1924 рр. – Арк. 83.

Книш З. Власним руслом. Українська військова організація від осені 1922 до літа 1924 року / З. Книш // Срібна сурма. Статті, матеріали й документи до діяльності Української Військової Організації. Збірник 4. – Торонто, 1966. – 184 с.

Кедрин І. Видатна індивідуальність / І. Кедрин // Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен: Видання фундації ім. Є. Коновальця, 1974. – С. 341–356.

Кедрин І. Життя – події – люди: спомини і коментарі / І. Кедрин. – Нью-Йорк: Видавнича кооперативна «Червона Калина», 1976. – 724 с.

Питляр О. Євген Коновалець в очах молодого студента / О. Питляр // Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен: Видання фундації ім. Є. Коновальця, 1974. – С. 746–754.

Бойдуник О. Як дійшло до створення Організації українських націоналістів / О. Бойдуник // Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен: Видання фундації ім. Є. Коновальця, 1974. – С. 359–379.

Бачина-Бачинський Є. Євген Коновалець у Женеві: витяг із щоденника / Є. Бачина-Бачинський // Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен: Видання фундації ім. Є. Коновальця, 1974. – С. 701–745.

References

Naumenko K. (2006). Tsaritsyn era of Yevhen Konovalets. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh: naukovyi zbirnyk (Ukrainian liberation movement: a scientific collection), 8, 11–23 (in Ukr.).

Kovalchuk M. (2010). At the head of the Sich Riflemen. Military and political activity of Yevhen Konovalets in 1917–1921. Kyiv: Ukrainska vydavnycha spilka im. Yuriia Lypy (in Ukr.).

Kovalchuk M. (2006). At the origins of the UVO: military and political activities of E. Konovalets in 1920–1921. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh: naukovyi zbirnyk (Ukrainian liberation movement: a scientific collection), 7, 5–78 (in Ukr.).

Darovanets O. (2007). Organizational beginnings of UVO and formation of its structure (1920–1922). Ukrainskyi vyzvolnyi rukh: naukovyi zbirnyk (Ukrainian liberation movement: a scientific collection), 11, 5–60 (in Ukr.).

Halaiko B. (2009). On the Creation of the Ukrainian Military Organization. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist: zbirnyk naukovykh prats (Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood: a collection of scientific papers), 18, 389–395 (in Ukr.).

Havryliv I. (2004). Yevhen Konovalets heads the UVO-OUN. Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Derzhava ta armiia (Bulletin of Lviv Polytechnic National University. State and army), 502, 71–79 (in Ukr.).

Svatko Ya. (2006). Yevhen Konovalets is the founder of the OUN. Lviv: Halytska vydavnycha spilka (in Ukr.).

Derevianyi I. (2006). Penetration and activity in the OUN of the OGPU-NKVD agent Pavlo Sudoplatov. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh: naukovyi zbirnyk (Ukrainian liberation movement: a scientific collection), 8, 102–117 (in Ukr.).

Kucheruk O. (2011). Rotterdam – May 23, 1938 (On the anniversary of the death of OUN Chairman E. Konovalets). Rozbudova derzhavy (State building), 1–2, 103–119 (in Ukr.).

Reva N. (2011). The assassination of Yevhen Konovalets in the system of measures of the Soviet special services against the Ukrainian liberation movement. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh: naukovyi zbirnyk (Ukrainian liberation movement: a scientific collection), 16, 253–267 (in Ukr.).

Bezhuk O. (2015). Olha and Yevhen Konovalets: interdependence of femininity and masculinity. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Henderni doslidzhennia» (Scientific notes of the The National University of Ostroh Academy. Gender Studies Series), 1, 3–9 (in Ukr.).

Derevianyi I. (2013). Willpower. Yevhen Konovalets. Lviv: Chasopys (in Ukr.).

Khoma I. (2016). Yevhen Konovalets. Kharkiv: Klub Simeinoho Dozvillia (in Ukr.).

Martynets V. (1949). From UVO to OUN: memoirs and materials on the prehistory and history of Ukrainian organized nationalism. Vinnipeh (in Ukr.).

Shakh S. (1974). The youth of Yevhen Konovalets. In Yevhen Konovalets ta yoho doba (Yevhen Konovalets and Seine Epoche) (pp. 45–87). Miunkhen: Vydannia fundatsii im. Ye. Konovaltsia (in Ukr.).

Melnyk A. 1890–1964. Memoirs. Documents. Correspondence (2011). Kyiv: Vydavnytstvo imeni Oleny Telihy (in Ukr.).

Savchuk B. (2020). Advocacy, economic and socio-political activity of Stepan Fedak (1861–1937). Lviv: Manuskrypt-Lviv(in Ukr.).

Baran Z. (2017). The Participation of the Stepan Fedyk’s Family in yhe Ukrainian National Liberation Movement. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia istorychna (Visnyk of the Lviv University. Series History), 53, 213–231 (in Ukr.).

Isaievych Ya. (Ed.) (2009). Western Ukrainian People's Republic. 1918–1923. Governments. Figures. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha (in Ukr.).

Boikiv O. (1974). My cooperation with the colonel. In Yevhen Konovalets ta yoho doba (Yevhen Konovalets and Seine Epoche) (pp. 621–653). Miunkhen: Vydannia fundatsii im. Ye. Konovaltsia, (in Ukr.).

Kuzmovych O. (2000). About this and that. Niu-York (in Ukr.).

Baran Z. (2019). In Lviv and Outside it: the Fate of Fedaks “Wide Kin”. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia istorychna. Spetsvypusk (Visnyk of the Lviv University. Series History. Special Issue), 313–325 (in Ukr.).

The closest family of Yevhen Konovalets (1983, May24). Svoboda: ukrainskyi shchodennyk / Svoboda: Ukrainian Daily, 96, p. 3. Elektronnyi PDF arkhiv «Svobody» (1893–2015 rr.). Retrieved from: https://www.svoboda-news.com/arxiv/pdf/1983/Svoboda-1983-096.pdf (in Ukr.).

Central State Historical Archives of Ukraine in Lviv. F. 201. Greek Catholic Metropolitan Consistory, Lviv. Op. 4a. Spr. 8075. Metric book of the church of St. Jura (marriage). 1917–1924 rr. Ark. 83 (in Ukr.).

Knysh Z. (1966). Own way. Ukrainian Military Organization from the fall of 1922 to the summer of 1924. Toronto: Sribna surma. Statti, materialy y dokumenty do diialnosti Ukrainskoi Viiskovoi Orhanizatsii (in Ukr.).

Kedryn I. (1974). Outstanding individuality. In Yevhen Konovalets ta yoho doba (Yevhen Konovalets and Seine Epoche) (pp. 341–356). Miunkhen: Vydannia fundatsii im. Ye. Konovaltsia (in Ukr.).

Kedryn I. (1976). Life – events – people: memories and comments. Niu-York: Vydavnycha kooperatyvna «Chervona Kalyna» (in Ukr.).

Pytliar O. (1974). Yevhen Konovalets in the eyes of a young student. In Yevhen Konovalets ta yoho doba (Yevhen Konovalets and Seine Epoche) (pp. 746–754). Miunkhen: Vydannia fundatsii im. Ye. Konovaltsia (in Ukr.).

Boidunyk O. (1974). How did the creation of the Organization of Ukrainian Nationalists come about? In Yevhen Konovalets ta yoho doba (Yevhen Konovalets and Seine Epoche) (pp. 359–379). Miunkhen: Vydannia fundatsii im. Ye. Konovaltsia (in Ukr.).

Bachyna-Bachynskyi Ye. (1974) Yevhen Konovalets in Geneva: excerpt from the diary. In Yevhen Konovalets ta yoho doba (Yevhen Konovalets and Seine Epoche) (pp. 701–745). Miunkhen: Vydannia fundatsii im. Ye. Konovaltsia (in Ukr.).