Leisure of the Polish nobility of the Kyiv Province in the second half of the 19th – early 20th century

Main Article Content

O. Honcharova

Abstract

Abstract. Introduction. The article considers the characteristic features of leisure of the Polish nobility of Kyiv province in the second half of the XIX - early XX centuries. After the January Uprising of 1863, the everyday life of the nobility was secretive, and private and public space was under the supervision of the tsarist government.


Purpose. The aim of the article is to study the characteristic features of leisure of the nobility of the Kiev province in the second half of the XIX - early XX centuries.


Main results and conclusions. Various types of leisure are considered, such as hunting, horseback riding, collecting books, forming your own library, writing memoirs, reading books, children’s entertainment and games, trips to the theater and concerts, participation in fairs, exhibitions and «Kiev contracts» and others. Polish bookstores, printing houses and libraries played an important role in the history of Polish cultural development. They are part of the ongoing competition for the printed word and support of the Polish identity in the region since the January Uprising of 1863. The leisure of the nobility depends on such factors as age, sex, place of residence (city or village), social status and so on. Everyday life was quite monotonous and monotonous, especially in rural areas. The nobility as a privileged class had the opportunity to allocate time for work and entertainment and recreation. The leisure of the aristocracy and the petty nobility was somewhat different. Wealthy gentry could afford to go on vacation abroad, for treatment, excursions, while the petty gentry had the opportunity to visit sometimes large cities and county towns of the region. On weekends, leisure was varied by going to church or visiting. Holidays (Christmas, birthdays, religious holidays) were distinguished by their splendor and scale. They could be held in a family circle or arrange receptions and celebrate for a few days.


Peculiarities of culture and leisure of the Polish nobility are quite vividly reflected in the memoirs    (diaries). Considerable attention in the memoirs is paid to the childhood of the nobility, its preschool education, national education, children’s performances, children’s entertainment on large estates, women’s and men’s private space and more.


 

Article Details

Section
Статті
Author Biography

O. Honcharova

Honcharova Olha – graduate student of Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna, lecturer-intern of the Department of History of Ukraine

References

Ніколаєнко О. Польські жінки Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: громадське і приватне життя. – Харків: Вид-во НТМТ, 2015. – 479 с.

Ярцун Ю. Дозвілля уманської шляхти у ХІХ ст. / Ю. Ярцун // Уманська старовина. – 2016. – № 2. – С. 101–107.

Русавська В. Гостинність у контексті соціально-культурних трансформацій у ХІХ ст. / В. Русавська // Культура України. – 2014. – №45. – С. 98–107.

Русавська В. Ярмаркова гостинність України ХІХ століття. / В. Русавська // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – 2012. – №18(2). – С. 45–50.

Ернст Ф. Контракти та Контрактовий будинок у Києві. 1798–1923. –Київ: Друкарня Всеураїнської Академії Наук, 1923. – 116 с.

Ułaszyn H. Kontrakty kijowskie: szkic historyczno-obyczajowy, 1798-1898. – Petersburg: nakł. księgarni K. Grendyszyńskiego, 1900. – 128 s.

Epsztein T. Z piόrem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX w. – Warszawa: Wydawnictwo Neriton Instytut Historii PAN, 2005. – 589 s.

Maria z Grocholskich Sobanska. Wspominki nikle. – Grodzisk Mazowiecki: Primum, 2002. – 268 s.

Krauzowa Z. Rzeki mojego życia. Wspomnienia. – Krakόw: Wydawnictwo literackie, 1979. – 291 s.

Pruszyńska A. Między Bohem a Słuczą. – Wrocław: Ossolineum, 1991. – 254 s.

Szymanowska Z. Opowieść o naszym domu. – Warszawa: Wydawnictwo MG, 1980. – 256 s.

Lednicki W. Pamiętniki, t. 1. – Londyn: B. Świderski, 1963. – 656 s.

Ручка А. Дозвілля. Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20509.

Włoszczewski S. Na przełomie dwόch epok. – Warszawa: Ludowa Spόłdzienia Wydawnicza, 1974. – 448 s.

Molik W. Życie codzienne ziemiańsrwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1999. – 531 s.

Iwaszkiewicz J. Książka moich wspomnień. – Warszawa: Czytelnik, 1975. – 388 s.

Проців О. Історичний досвід організації розведення дичини на прикладі вольєра «Пилявин» графа Й. Потоцького // Передумови та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу, за редакцією Писаренка Павла. – Полтава: ПДАА, 2018. – С. 135–138.

Krogulski S. Wystawa sportowo-przemyslowa w Warszawie / S. Krogulski // Miesięcznik galicyjskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt. – 1912. – №11-12. – S. 92–95.

Rostworowski A. Ziemie, ktorej nie zobacyzsz wspomnienia kresowe. –Warszawa: Czytelnik, 2001. – 501 s.

Władysław Rodowicz, Stanisława Rodowiczowa, Zofia z Rodowiczów Iwanicka. Tryptyk rodzinny: dzieje rodziny Rodowiczów. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1999. – 462 s.

Nawrot-Borowska M. O zabawach i zabawkach dzieci ziemiańskich w II połowie XIX i na początku XX wieku w świetle wspomnień pamiętnikarzy z Wielkopolski / M. Nawrot-Borowska // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. – 2015. – №15. – S. 94–123.

Nawrot-Borowska M. Zabawy dzieci ziemiańskich w drugiej połowie XIX i na początku wieku XX w świetle pamiętnikarstwa / M. Nawrot-Borowska // Biuletyn Historii Wychowania. – 2013. – № 29. – S. 43–71.

Z «Оgriwa» // Dziennik Kijowski. – 1906 – 17 (30) października. – №206. – S. 1–4.

Horbatowski P. Polskie życie teatralne w Kijowie w latach 1905–1918. –Krakόw: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – 306 s.

Z gimnastyki і sportu. Pierwsze w Kijowie wyścigi cyklowe na szosie // Dziennik Kijowski. – 1906 – 4 (17) października. – №195. – S. 1–4.

Z. Skarzyński. Lysty z Humania. Od specialnego delegata / Z. Skarzyński // Dziennik Kijowski. – 1906 – 7 (20) lipca. – №127. – S. 1–4.

Z Towarzystwa Dobroczynności // Dziennik Kijowski. – 1906 – 12 (25) paźdzfernika. – №202. – S. 1–4.

Poraj. Pierwsze walne zebranie Tow. «Oswiaty» w Humaniu // Dziennik Kijowski. – 1906 – 13 (26) października. – №203. – S. 1–4.

Уманская сельско-хозяйственная и кустарно-промышленная выставка // Киевлянин. – 1910. – №191. – С. 1–6.

Z życia prowincyi. Humań (w maju) // Dziennik Kijowski: pismo polityczne, społeczne i literackie. – 5 (18) maje 1915. – № 122. – S. 1–4.

Центральний державний історичний архів у м. Києві (далі – ЦДІАК України). – Ф. 442. – Оп. 638. – Спр. 285. – Арк. 4.

ЦДІАК України. – Ф. 442. – Оп. 641. – Спр. 614. – Арк. 3.

Walewski W. Wspomnienia o Podolu / W. Walewski // Pamiętnik Kijowski. – 1966. – № 3. – S. 9–76.

Talko-Hryncewicz J. Z przeżytych dni. 1850–1908. – Warszawa: Dom Książki Polskiej, 1998. – 330 s.

Krasicki K. Cztery tygodnie na morzu Śródziemnem. – Łuck: Skład Główny w Księgarniach Leona Idzikowskiego, 1913.

Pawełczyńska A. Koniec kresowego świata. – Lublin: Test, 2003. – 464 s.

Firma «Leon Idzikowski» w Kijowie, zestawił prof. Dr. Władysław Wielhorski // Pamiętnik Kijowski. – 1963. – № 2. – S. 216.

Коженьовський М. За золотими ворітьми. Суспільно-культурна діяльність поляків у Києві в 1905–1920 роках. – Київ: Дух і Літера, 2015. – 664 с.

References

Nikolaenko, O. (2015). Polish women of Dnieper Ukraine in the second half of the XIX – early XX centuries: public and private life. Kharkiv: Vyd-vo NTMT (in Ukr.)

Yartsun, Yu. (2016). Leisure of the Uman nobility in the XIX century. Umanska starovyna (Uman antiquity), 2, 101–107 (in Ukr.)

Rusavska, V. (2014). Hospitality in the context of socio-cultural transformations in the XIX century. Kultura Ukrainy (Culture of Ukraine), 45, 98–107 (in Ukr.)

Rusavska, V. (2012). Fair hospitality of Ukraine of the XIX century. Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku. (Ukrainian culture: past, present, ways of development),18 (2), 45–50 (in Ukr.)

Ernst, F. (1923). Contracts and the Contract House in Kyiv. 1798–1923. Kyiv: Printing House of the All-Ukrainian Academy of Sciences (in Ukr.)

Ułaszyn, H. (1900). Kyiv contracts: a historical and moral sketch, 1798-1898. Petersburg: K. Grendyszynski's bookstore (in Pol.)

Epsztein, T. (2005). With pen and palette. Intellectual and artistic interests of the Polish gentry in Ukraine in the second half of the 19th century. Warsaw: Neriton Publishing House Institute of History of the Polish Academy of Sciences (in Pol.)

Maria z Grocholskich Sobanska. (2002). Faint memories. Grodzisk Mazowiecki: Primum (in Pol.)

Krauzowa, Z. (1979). Rivers of my life. Memories. Krakow: Literary Publishing House (in Pol.)

Pruszyńska, A. (1991). Between Bohem and Słucza. Wrocław: Ossolineum (in Pol.)

Szymanowska, Z. (1980). A story about our home. Warsaw: MG Publishing House (in Pol.)

Lednicki, W. (1963). Memoirs, vol. 1. London: B. Świderski (in Pol.)

Ruchka, A. Leisure. Encyclopedia of Modern Ukraine. Retrieved from: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20509 (in Ukr.)

Włoszczewski, S. (1974). At the turn of two eras. Warsaw: People's Cooperative Publishing House (in Pol.)

Molik, W. (1999). Everyday life of the gentry in Greater Poland in the nineteenth and early twentieth centuries. Poznań: Poznań Publishing House (in Pol.)

Iwaszkiewicz, J. (1975). Book of my memories. Warsaw: Reader (in Pol.)

Protsiv, O. (2018). Historical experience in the organization of game breeding on the example of the aviary "Pylyavyn" Count J. Potocki. Prerequisites and prospects for the rational use of natural resource potential (Peredumovy ta perspektyvy ratsionalnoho vykorystannia pryrodno-resursnoho potentsialu), edited by Pavel Pisarenko. Poltava: PDAA, 135–138 (in Ukr.)

Krogulski, S. (1912). Sports and industry exhibition in Warsaw. Miesięcznik galicyjskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt (Monthly magazine of the Galician Society for the Protection of Animals). 11-12. 92–95 (in Pol.)

Rostworowski, A. (2001). A land where you will not see borderland memories. Warsaw: Reader (in Pol.)

Rodowicz W., Rodowiczowa S., & Zofia z Rodowiczów Iwanicka (1999). The family triptych: the history of the Rodowicz family. Warsaw: State Publishing Institute (in Pol.)

Nawrot-Borowska, M. (2015). On the games and toys of landed gentry children in the second half of the nineteenth century and at the beginning of the twentieth century in the light of the memories of diarists from Wielkopolska. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Journals of the Kalisz Society of the Friends of Sciences). 15. 94–123 (in Pol.)

Nawrot-Borowska, M. (2013). Games of landed gentry children in the second half of the nineteenth and early twentieth century in the light of journalism. Biuletyn Historii Wychowania (Bulletin of the History of Upbringing). 29. 43–71 (in Pol.)

Z «Оgriwa». (1906). Dziennik Kijowski (Kyiv Journal). 206. 1–4. (in Pol.)

Horbatowski, P. (2009). Polish theater life in Kiev in 1905–1918. Krakow: Publishing House of the Jagiellonian University (in Pol.)

In gymnastics and sport. The first cycle races on the road in Kyiv. (1906). Dziennik Kijowski (Kyiv Journal). 195. 1–4. (in Pol.)

Skarzyński, Z. (1906). Letters from Uman. From a special delegate. Dziennik Kijowski (Kyiv Journal). 127. 1–4. (in Pol.)

From the Charity Society. (1906). Dziennik Kijowski (Kyiv Journal). 202. 1–4. (in Pol.)

Poraj. (1906). The first general meeting of the Tow. "Oswiaty" in Uman. Dziennik Kijowski (Kyiv Journal). 203. 1–4. (in Pol.)

Uman Agricultural and Handicraft Exhibition (1910). Kievlyanin (Kyiv resident), 191, 1–6 (in Russ.)

From the life of a province. Uman (in May). (1915). Dziennik Kijowski: pismo polityczne, społeczne i literackie (The Kyiv Journal: a political, social and literary journal). 122. 1–4. (in Pol.)

Central State Historical Archive in Kyiv (further – CDIAC of Ukraine). f. 442. op. 638. spr. 285. ark. 4. (in Ukr.)

CDIAC of Ukraine. f. 442. op. 641. spr. 614. ark. 3. (in Ukr.)

Walewski, W. (1966). Memories about Podolia. Pamiętnik Kijowski (Kyiv diary). 3. 9–76. (in Pol.)

Talko-Hryncewicz, J. (1998). From the days gone by 1850–1908. Warsaw: Polish Book House (in Pol.)

Krasicki, K. (1913). Four weeks in the Mediterranean. Lutsk: The main warehouse in Leon Idzikowski's bookstores (in Pol.)

Pawełczyńska, A. (2003). The end of the borderland world. Lublin: Test (in Pol.)

The company "Leon Idzikowski" in Kyiv, compiled by prof. Dr. Władysław Wielhorski. (1963). Pamiętnik Kijowski (Kyiv diary). 2. 216 (in Pol.)

Kozhenovsky, M. (2015). Behind the Golden Gate. Socio-cultural activity of Poles in Kyiv in 1905–1920. Kyiv: Spirit and Letter (in Ukr.)