Політика пам’яті сучасної України у сприйнятті «постмайданної» російської гуманітаристики: засоби та стилістика

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

К. В. Івангородський
Є. Сінкевич

Анотація

У статті проаналізовано сприйняття сучасною російською гуманітаристикою української політики пам’яті. Увага зосереджена на тому, як російські дослідники сьогодні в цілому оцінюють пам’яттєвий простір України та які передумови визначають їхню візію новітніх трансформацій останнього. Провідною метою дослідження є історіографічний аналіз, в першу чергу, студій російських науковців-гуманітаріїв, присвячених процесам української політики пам’яті (й історичної політики), що були опубліковані в «постмайданний» період, тобто від 2014 р. і дотепер. Загалом, українська історична політика як явище й історіографічний прецедент посідають помітне місце у новітній російській гуманітаристиці. Тематичне спрямування дослідницьких пошуків російських науковців у царині української політики пам’яті та їхні оцінки останньої позначені заідеологізованістю, схематичністю та винятково негативними висновками. Наукова література, що аналізується є вельми неоднорідною за стилістичним спрямуванням. У більшості випадків російська гуманітаристика розглядає все, що стосується українських меморіальних практик, винятково в негативному вимірі. Простежується російська історіографічна традиція неповаги та нехтування українським національним наративом, незнання нею української історії, що позначається на її спрощеному та поверховому аналізі сучасної української політики пам’яті.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
Статті
Біографія автора

К. В. Івангородський

Івангородський Костянтин Васильович – доктор історичних наук, доцент кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Посилання

Политика памяти в России, странах ЕС и государствах постсоветского пространства: типология, конфликтный потенциал, динамика трансформации (Стенограмма дискуссии) // Методологические вопросы изучения политики памяти : сб. научн. тр. / отв. ред. А. Миллер и Д. Ефременко. – Москва; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2018. – С. 167–195.

Миллер А. Рост значимости институционального фактора в политике памяти – причины и последствия / А. Миллер // Полития. – 2019. – № 3. – С. 87–102.

Бордюгов Г. Изучение «политики памяти» – задача научная или политическая? / Г. Бордюгов // Международная аналитика. – 2020. – Т. 11, № 3. – С. 151–158.

Белов С. Недостатки формирования политики памяти в России (результаты обобщения экспертных мнений) / С. Белов // Вестник РУДН. Серия: Политология. – Москва, 2018. – Т. 20, № 2. – С. 269–277.

Белов С. Перспективы использования политического мифа как ресурса формирования образа будущего в массовом сознании (на примере России) / С. Белов // Каспийский регион : политика, экономика, культура. – Астрахань, 2019. – № 1. – С. 62–68.

Малинова О. Официальная риторика и конструирование национального прошлого: анализ тематического репертуара памятных речей президентов РФ (2000–2013 гг.) / О. Малинова // Власть и элиты. – 2014. – № 1. – С. 224–246.

Изергина Н. Политика памяти в формировании российской идентичности / Н. Изергина // Историческое прошлое и образы истории / под ред. В. Данилова и Л. Черновой. – Саратов : Саратовский источник, 2019. – С. 209–217.

Пахалюк К. Историческое прошлое как основание российской политии (на примере выступлений Владимира Путина в 2012–2018 гг.) / К. Пахалюк // Полития. – 2018. – № 4. – С. 6–31.

Авксентьев В. Идеологическая война против России: анализ идей внешних и внутренних акторов / В. Авксентьев, Б. Аксюмов, В. Васильченко // Политическая экспертиза. – 2017. – Т. 13 (№ 3). – С. 40–56.

Бараш Р. Национальное самосознание россиян после 2014 г. / Р. Бараш // Социологическая наука и социальная практика. – 2018. – Т. 6 (№ 4). – С. 7–18.

Бараш Р. Поиски оснований российского национального самосознания после 2014 г.: контекст фронтирных исследований / Р. Бараш // Журнал фронтирных исследований. – 2018. – № 4. – С. 122–146.

Двадцать пять лет социальных трансформаций в оценках и суждениях россиян: опыт социологического анализа / под ред. М. Горшкова, В. Петухова. – Москва : Весь Мир, 2018. – 384 с.

Закон о российской нации переименовали из-за «неготовности общества» // Інтернет-портал «РБК» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.rbc.ru/rbcfreenews/58be037c9a7947ec1775ca3e.

Малинова О. Политики идентичности в постсоветской России / О. Малинова // ПостНаука. – 2015. – 30 августа [Электронный ресурс] – Режим доступа : https://postnauka.ru/video/51378.

Гриценко Г. Политики идентичности как условие формирования российской идентичности / Г. Гриценко // Universum : Общественные науки: электрон. научн. журн. – 2016. – № 12 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://7universum.com/ru/social/archive/item/4020.

Авксентьев В. Политика идентичности в современной России: конструкция и деконструкция (экспертное мнение) / В. Авксентьев, Б. Аксюмов, В. Васильченко // Научная мысль Кавказа. – 2017. – № 3. – С. 23–32.

Авксентьев В. Политика идентичности в России: формирование и проблемы / В. Авксентьев // Время больших перемен: политика и политики : мат. конф / под ред. О. Гаман-Голутвиной и др. – Москва : РУДН, 2017. – С. 21–22.

Шишков В. Распавшийся нарратив: постимперский дискурс о национальном государстве в России / В. Шишков, С. Хорошев // Среднерусский вестник общественных наук. – 2021. – Т. 16, № 1. – С. 87–101.

Авксентьев В. Технологии деконструкции русского мира в постмайданной Украине / В. Авксентьев, Б. Аксюмов // Научная мысль Кавказа. – 2016. – № 3. – С. 47–55.

Шишков В. Актуальные проблемы и перспективы украинского национального строительства / В. Шишков // Россия и новые государства Евразии. – 2021. – № 2. – С. 31–46.

Снайдер Т. Путін постійно говорить про Україну через відсутність у Росії власної історії (01.12.2021) [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://ksf.openukraine.org (Виступ : https: //www.youtube.com/watch?v=A7YcjSmSu44&ab_channel=OpenUkraine).

Путін В. Про історичну єдність росіян та українців / В. Путін // Сайт Кремля, 12.07.2021 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kremlin.ru/events/president/news/66182.

Аванесова Г. Нациогенез русских и украинцев как факторы развития разных типов государственности в ХХ – начале XXI в. / Г. Аванесова, Е. Иванова // Власть. – 2015. – № 5. – С. 85–91.

Асеев А. Россия в «войнах памяти»: историческая политика в Восточной Европе / А. Асеев, В. Шишков // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия : Общественные науки. – Москва, 2020. – Вып. 2. – С. 9–23.

Плеханов А. А. Инструментализация истории в политике нациестроительства Украины в постсоветский период : дисс. ... канд. ист. наук: 07.00.07 – этнография, этнология, антропология / Институт этнологии и антропологии РАН / А. А. Плеханов. – Москва, 2018. – 276 с.

Плеханов А. Историческая политика в государственном дискурсе Украины в постсоветский период / А. Плеханов // Вестник Пермского научного центра УрОРАН. – 2016. – № 5. – С. 68 77.

Плеханов А. Формирование календаря государственных праздников и памятных дат в постсоветской Украине / А. Плеханов // Этнографическое обозрение. – 2019. – № 5. – С. 116–132.

Гудков Л. Идеологема врага. «Враги» как массовый синдром и механизм социокультурной интеграции / Л. Гудков // Образ врага / сост. Л. Гудков. – Москва : ОГИ, 2005. – С. 7–79.

Кошкин А. Украинский вопрос в контексте современной российской этнополитологии / А. Кошкин, В. Черданцев // Актуальные проблемы экономики и права. – 2015. – № 1. – С. 32–38.

Гарас Л. Манипулирование исторической памятью в контексте реализации целей и задач «гибридной войны» / Л. Гарас // История и современное развитие Причерноморья в контексте формирования патриотизма и укрепления ценностей российской цивилизации : мат. Межд. конф. / отв. ред. А. Баранов и В. Касьянов. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2018. – С. 458–461.

Бараш Р. О некоторых причинах «советской» ностальгии и особенностях исторической памяти россиян о советском периоде / Р. Бараш // Социологическая наука и социальная практика. – 2017. – Т. 5 (№ 4). – С. 124–151.

Wertsch J. Narrative Tools, Truth, and Fast Thinking in National Memory: A Mnemonic Standoff between Russia and the West over Ukraine / J. Wertsch // Memory Practices and Learning: Interactional, Institutional and Sociocultural Perspectives / А. Makitalo (eds.). – Charlotte : Information Age Publishing, 2017. – P. 233–248; цит. за: Верч Дж. Нарративные инструменты, истина и быстрое мышление в национальной памяти: мнемоническое противостояние между Россией и Западом по поводу Украины / Дж. Верч // Гефтер : интернет-журнал. – 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gefter.ru/archive/24775.

О журнале «Актуальные проблемы экономики и права» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://apel.ieml.ru/about?lang=rus.

Бабенко В. Образ России на Украине: от «братского народа» до «государства-агрессора» / В. Бабенко // Россия и современный мир. – 2015. – № 3. – C. 184–195; О журнале «Россия и современный мир» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rossovmir.ru/about.php.

Абрадова Е. Формирование новой украинской идентичности в постмайданный период (2014–2018 гг.) / Е. Абрадова // Власть. – 2018. – № 5. – С. 174–176.

Бардина К. Историческая память и исторический ревизионизм на Украине / К. Бардина // Постсоветские исследования. – 2019. – Т. 2, № 2. – С. 1055–1060.

Илюшин И. Феномен украинского политического кризиса и его влияние на российско-украинские отношения / И. Илюшин, И. Олейников // 30 лет без Союза: потери, удачи, перспективы : мат. студ. конф. / ред. Ю. Зуляр. Иркутск : ИГУ, 2021. – С. 78–82.

Белов С. Политика памяти на Украине: позиционирование истории Великой Отечественной войны после событий Евромайдана / С. Белов // Информационные войны. – 2019. – № 1. – С. 50–55.

Королёва Г. Трансформация концептуальных основ исторической науки в современной Украине / Г. Королёва // Вестник Омского государственного педагогического университета. Серия : гуманитарные исследования. – 2015. – № 3. – С. 72–77.

Плеханов А. Разрушение пространства советского символического господства в постсоветской Украине / А. Плеханов // Политическая наука. – 2018. – № 3. – С. 190–216.

Тишков В. А. Российский народ: история и смысл национального самосознания / В. А. Тишков. – Москва : Наука, 2013. – 649 с.

Кожинов В. В. Пятый пункт. Межнациональные противоречия в России / В. В. Кожинов. – Москва : Яуза, Эксмо, 2005. – 480 с.

Тишков В. Этнополитика в истории постсоветской России / В. Тишков // Этнический и религиозный факторы в формировании и эволюции российского государства / отв. ред. Т. Красовицкая, В. Тишков. – Москва : Новый хронограф, 2012. – С. 380–444.

Бутромеев В. Великая Россия / В. Бутромеев. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 304 с.

Воронович А. Роль европейской политики памяти в государственной исторической политике Молдовы и Украины в 2000-х годах / А. Воронович // Политическая наука. – Москва, 2018. – № 3. – С. 204–230.

Левченков А. Политика памяти в контексте внешнеполитического курса Украины в 2014 – начале 2019 г. / А. Левченков // Россия и современный мир. – 2019. – № 4. – С. 111–126.

Березняков Д. Символическая политика постсоветской Украины: конструирование легитимирующего нарратива / Д. Березняков, С. Козлов // Полис. – 2015. – № 4. – С. 34–45.

References

The politics of memory in Russia, the EU countries and the states of the post-Soviet space: typology, conflict potential, dynamics of transformation (Transcript of the discussion) (2018). In: A. Miller and D. Efremenko (ed.). Methodological issues of studying the politics of memory, 167–195. Moscow; St. Petersburg. (in Russ.)

Miller, A. (2019). The growing importance of the institutional factor in the politics of memory – causes and consequences. Politiya, 3, 87–102. (in Russ.)

Bordyugov, G. (2020). Studying the “politics of memory” – a scientific or political task? International analytics, 3, 151–158. (in Russ.)

Belov, S. (2018). Disadvantages of the formation of a policy of memory in Russia (the results of summarizing expert opinions). Bulletin of RUDN. Series: Political Science, 2, 269–277. (in Russ.)

Belov, S. (2019). Prospects for using the political myth as a resource for shaping the image of the future in the mass consciousness (on the example of Russia). Caspian region: politics, economy, culture, 1, 62–68. (in Russ.)

Malinova, O. (2014). Official rhetoric and construction of the national past: analysis of the thematic repertoire of memorable speeches of the presidents of the Russian Federation (2000–2013). Power and elites, 1, 224–246. (in Russ.)

Izergina, N. (2019). The politics of memory in the formation of Russian identity. In: V. Danilov and L. Chernova (ed.). Historical past and images of history, 209-217. Saratov. (in Russ.)

Pakhalyuk, K. (2018). Historical past as the basis of Russian polity (on the example of Vladimir Putin’s speeches in 2012–2018). Polity, 4, 6–31. (in Russ.)

Avksentyev, V. et al. (2017). Ideological war against Russia: analysis of the ideas of external and internal actors. Political expertise, 3, 40–56. (in Russ.)

Barash, R. (2018). National consciousness of Russians after 2014. Sociological science and social practice, 4, 7-18. (in Russ.)

Barash, R. (2018). Search for the foundations of Russian national identity after 2014: the context of frontier studies. Journal of frontier studies, 4, 122-146. (in Russ.)

M. Gorshkova, V. Petukhova (ed.). (2018). Twenty-five years of social transformations in the assessments and judgments of Russians: the experience of sociological analysis. Moscow. (in Russ.)

The law on the Russian nation was renamed due to the “unreadiness of society”. Retrieved from: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/58be037c9a7947ec1775ca3e. (in Russ.)

Malinova, O. (2015). Identity politics in post-Soviet Russia. PostNauka. Retrieved from: https://postnauka.ru/video/51378. (in Russ.)

Gritsenko, G. (2016). Identity politics as a condition for the formation of Russian identity. Universum: Social sciences, 12. Retrieved from: http://7universum.com/ru/social/archive/item/4020. (in Russ.)

Avksentiev, V. et al. (2017). Identity politics in modern Russia: construction and deconstruction (expert opinion). Scientific Thought of the Caucasus, 3, 23–32. (in Russ.)

Avksentyev, V. (2017). Identity politics in Russia: formation and problems. In: O. Gaman-Golutvina et al. (eds.). Time of big changes: politics and politics, 21–22. Moscow. (in Russ.)

Shishkov, V., Horoshev, S. (2021). The disintegrated narrative: post-imperial discourse about the national state in Russia. Central Russian Bulletin of Social Sciences, 1, 87–101. (in Russ.)

Avksentiev, V., Aksyumov B. (2016). Technologies of deconstruction of the Russian world in post-Maidan Ukraine. Scientific Thought of the Caucasus, 3, 47–55. (in Russ.)

Shishkov, V. (2021). Actual problems and prospects of Ukrainian national construction. Russia and the new states of Eurasia, 2, 31–46. (in Russ.)

Snyder, T. (2021). Putin to constantly talk about Ukraine through the visibility of the Russian government. Retrieved from: https://ksf.openukraine.org.

Putin, V. (2021). About the historical identity of Russians and Ukrainians. Kremlin website, Retrieved from: http://kremlin.ru/events/president/news/66182. (in Ukr.)

Avanesova, G., Ivanova E. (2015). Natiogenesis of Russians and Ukrainians as factors in the development of different types of statehood in the XX – early XXI c. Power, 5, 85–91. (in Russ.)

Aseev, A., Shishkov, V. (2020). Russia in “wars of memory’: historical policy in Eastern Europe. Bulletin of the Moscow State Linguistic University. Series: Social Sciences, 2, 9–23. (in Russ.)

Plekhanov, A. (2018). Instrumentalization of history in the nation-building policy of Ukraine in the post-Soviet period. Dissertation of candidate of sciences (history). Moscow. (in Russ.)

Plekhanov, A. (2016). Historical politics in the state discourse of Ukraine in the post-Soviet period. Bulletin of the Perm scientific center URAN, 5, 68 77. (in Russ.)

Plekhanov, A. (2019). Formation of the calendar of public holidays and memorable dates in post-Soviet Ukraine. Ethnographic review, 5, 116–132. (in Russ.)

Gudkov, L. (2005). The enemy’s ideologeme. “Enemies” as a mass syndrome and a mechanism of sociocultural integration. In: Image of the enemy, 7–79. Moscow. (in Russ.)

Koshkin, A., Cherdantsev, V. (2015). The Ukrainian question in the context of modern Russian ethnopolitology. Actual problems of economics and law, 1, 32–38. (in Russ.)

Garas, L. (2018). Manipulation of historical memory in the context of realizing the goals and objectives of the “hybrid war”. In.: A. Baranov and V. Kasyanov (eds.). History and modern development of the Black Sea region in the context of the formation of patriotism and strengthening the values of Russian civilization, 458–461. Krasnodar. (in Russ.)

Barash, R. (2017). On some reasons for the “Soviet” nostalgia and features of the historical memory of Russians about the Soviet period. Sociological Science and Social Practice, 4, 124-151. (in Russ.)

Wertsch, J. (2017). Narrative Tools, Truth, and Fast Thinking in National Memory: A Mnemonic Standoff between Russia and the West over Ukraine. In: A. Makitalo et al. (eds.). Memory Practices and Learning: Interactional, Institutional and Sociocultural Perspectives., 233–248. Charlotte; cit. for: Wertsch, J. (2018). Narrative tools, truth and quick thinking in national memory: mnemonic confrontation between Russia and the West over Ukraine. Gefter: Internet magazine. Retrieved from: http://gefter.ru/archive/24775. (in Russ.)

About the journal “Actual problems of economics and law”. URL: http://apel.ieml.ru/about?lang=rus. (in Russ.)

Babenko, V. (2015). The image of Russia in Ukraine: from the “brotherly people” to the “aggressor state”. Russia and the modern world, 3, 184-195; About the journal “Russia and the modern world”. Retrieved from: http://rossovmir.ru/about.php. (in Russ.)

Abradova, E. (2018). Formation of a new Ukrainian identity in the post-Maidan period (2014–2018). Power, 5, 174–176. (in Russ.)

Bardina, K. (2019). Historical memory and historical revisionism in Ukraine. Post-Soviet studies, 2, 1055–1060. (in Russ.)

Ilyushin, I., Oleinikov I. (2021). The phenomenon of the Ukrainian political crisis and its impact on Russian-Ukrainian relations. In.: Y. Zulyar (ed.). 30 years without the Union: losses, luck, prospects, 78–82. Irkutsk. (in Russ.)

Belov, S. (2019). Politics of memory in Ukraine: positioning the history of the Great Patriotic War after the events of Euromaidan. Information wars, 1, 50–55. (in Russ.)

Koroleva, G. (2015).Transformation of the conceptual foundations of historical science in modern Ukraine. Bulletin of the Omsk State Pedagogical University. Series: humanities research, 3, 72–77. (in Russ.)

Plekhanov, A. (2018). Destruction of the space of Soviet symbolic domination in post-Soviet Ukraine. Political Science, 3, 190–216. (in Russ.)

Tishkov, V. (2013). Russian people: history and meaning of national identity. Moscow. (in Russ.)

Kozhinov, V. (2005). The fifth point. Interethnic contradictions in Russia. Moscow. (in Russ.)

Tishkov, V. (2012). Ethnopolitics in the history of post-Soviet Russia. In: T. Krasovitskaya and V. Tishkov (eds.). Ethnic and religious factors in the formation and evolution of the Russian state, 380–444. Moscow. (in Russ.)

Butromeev, V. (2014). Great Russia. Moscow. (in Russ.)

Voronovich, A. (2018). The role of the European politics of memory in the state historical policy of Moldova and Ukraine in the 2000s. Political science, 3, 204–230. (in Russ.)

Levchenkov, A. (2019). The politics of memory in the context of the foreign policy of Ukraine in 2014 – early 2019. Russia and the modern world, 4, 111–126. (in Russ.)

Bereznyakov, D., Kozlov, S. (2015). Symbolic policy of post-Soviet Ukraine: construction of a legitimizing narrative. Polis, 4, 34–45. (in Russ.)