The Volhynian Ukrainian-Polish Conflict of 1943 in National Historiographical Interpretations.

Main Article Content

О. V. Maruschenko

Abstract

This article highlights the main trends and research characteristics in certain aspects of Ukrainian-Polish relations during World War II made by means of modern historiography, including the Volhynian massacre in 1943, which was the culmination of mutual conflicts in the twentieth century and can not be studied without taking into consideration OUN and UPA activity, the tragic confrontation between the UPA and The Home Army. The article describes the organizational and institutional framework of historiographical development of the problem, the increase in documentary source base and the actualisation of local historians’ research efforts in this sphere, in particular due to the celebration of the 70th anniversary of the tragic events in Volyn and World War II. Attention is drawn to not clarified points of the topic, including socio-economic aspects of the Ukrainian-Polish conflict, the role of the German and Soviet factors in provoking and fueling conflict, the demographic segment of the subject matter and the quantitative estimate of the Volhynian massacre. Contemporary conceptual and theoretical approaches to the study of topics associated with the use of means of social and cultural history, introduction of microresearches, study of local context using anthropological and prosopographical methods are also characterized in the article. 

Article Details

Section
Статті

References

В’ятрович В. М. Друга польсько-українська війна 1942-1947 / В. М. В’ятрович. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 288 с.

Гудь Богдан. Загибель Аркадії. Етносоціальні аспекти українсько-польських конфліктів ХІХ – першої половини ХХ століття / Богдан Гудь. – Львів, 2006. – 448 с.

Грицак Ярослав. Наше і дуже наше горе / Ярослав Грицак // Критика. – 2003. – Число 69-70. – С. 14.

Дашкевич Я. Волинь у політичних іграх у 40-х рр. ХХ ст. / Я. Дашкевич // Розбудова держави. – 2003. – № 5 – 8. – С. 11–15.

Зашкільняк Л. Українсько-польські стосунки у ХХ ст.: історіографічні аспекти / Л. Зашкільняк // Україна у Другій світовій війні: українсько-польські взаємини. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2005. – С. 3 – 22.

Ільюшин І. Українська повстанська армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939-1945 рр.) / І. Ільюшин. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 399 с.

Ісаєвич Я. 1943 рік у пам’яті українців і поляків / Я. Ісаєвич // Війни і мир, або «Українці – поляки: брати / вороги, сусіди…» – К.: Українська прес-група, 2004. – С. 292 – 298.

Лисенко О. Друга світова війна як предмет наукових досліджень та феномен історичної пам’яті / О. Лисенко // Укр. іст. журн. – 2004. – № 5 – С. 3 – 16.

Патриляк І. Перемога або смерть: український визвольний рух у 1939-1960 рр. / І. Патриляк. – Львів: Часопис, 2012. – 509 с.

Сергійчук В. Польсько-українське протистояння на Волині в роки Другої світової війни: причини, перебіг і наслідки / В. Сергійчук // У пошуках правди: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни: генезис, характер, перебіг, наслідки» (Луцьк, 20-23 травня 2003 р.) – Луцьк: Вежа, 2003. – С. 162 – 191.

Сливка Ю. Українсько-польське протистояння періоду Другої світової війни: витоки і наслідки / Ю. Сливка. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. – 50 с.

Трофимович В. Роль Німеччини та СРСР в українсько-польському конфлікті 1935-1945 рр. / В. Трофимович // Ї: незалежний культурологічний часопис. – Ч. 28: Волинь 1943. Боротьба за землю. – Львів, 2003. – С.118 – 146.

Цепенда І.Є. Українсько-польські відносини 40-50-х років ХХ століття: етнополітичний аналіз / І.Є. Цепенда. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2009. – 387 с.

Шаповал Ю. Потенціал взаєморозуміння та історичний простір ненависті. Роздуми над нововіднайденими документами про польсько-українські взаємини під час Другої світової війни / Ю. Шаповал // Війни і мир, або «Українці – поляки: брати / вороги, сусіди…» – К.: Українська прес-група, 2004. – С. 298 – 315.

Гошовська В. Трагедія Волині: погляд через 60 років / В. Гошовська, С. Сьомін, В. Смолянюк. – К., 2003. – 164 с.; Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. – К.: Наукова думка, 2005. – 53 с.

Україна – Польща: важкі питання: Матеріали наукових семінарів істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни». – Варшава, 1998-2001. – Т. 1-2. – 245 с.; Т. 3. – 267 с.; Т. 4. – 348 с.; Т. 5. – 359 с.; Луцьк, 2004. – Т. 9. – 496 с.; Варшава, 2006. – Т. 10. – 370 с.; Луцьк, 2009. – Т. 7. – 300 с.; Т. 8. – 342 с.

Ільюшин І. ОУН – УПА і українське питання в роки Другої світової війни (в світі польських документів) / І. Ільюшин. – К.: Інститут історії України НАН України, 2000. – 198 с.

Литвин В. Тисяча років сусідства і взаємодії / В. Литвин. – К., 2002. – 134 с.

Волинська трагедія: через історію до порозуміння: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Луцьк, 19-20 червня 2013 року. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 232 с.

Польсько-українські стосунки в 1942-1947 роках у документах ОУН і УПА: У 2-х т. / Відп. ред. та упоряд. В. В’ятрович. – Львів, 2011. – 1368 с.

Гулай В. В. Міжетнічна комунікація в Західній Україні у роки Другої світової війни / В. В. Гулай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 460 с.

Каліщук О. Українсько-польське протистояння на Волині та в Галичині у роки Другої світової війни: науковий і суспільний дискурси / О. М. Каліщук. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. – 510 с.

Патриляк І. К. «Встань і борись! Слухай і вір…»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939 – 1960 рр.) / І. К. Патриляк. – Львів: Часопис, 2012. – 592 с.

Ісаєвич Я. З хроніки трагічного протистояння. Замість передмови / Я. Ісаєвич // Царук Я. Трагедія волинських сіл 1943-1944 рр. Українські і польські жертви збройного протистояння. Володимир-Волинський район. – Львів, 2003. – С. 3 – 26.

Ільюшин І. Антипольський фронт у бойовій діяльності ОУН і УПА (1939-1945 рр.) / І. Ільюшин // Укр. іст. журн. – 2002. – № 3. – С. 94 – 104.

Ільюшин І. Волинська трагедія 1943-1944 рр. / І. Ільюшин. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – 250 с.

Ільюшин І. До питання про волинську трагедію в 1943-1944 рр. / І. Ільюшин // Укр. іст. журн. – 2003. – № 3. – С. 115 – 123.

Ільюшин І. Національно-визвольні прагнення українських та польських самостійницьких сил за часів Другої світової війни / І. Ільюшин // Укр. іст. журн. – 2003. – № 1. – С. 82 – 96.

Киричук Ю. Український національний рух 40-50-х років ХХ століття: ідеологія та практика / Ю. Киричук. – Львів: Добра справа, 2003. – 464 с.

Литвин В. Україна в Другій світовій війні (1939 – 1945) / В. Литвин. – К.: Лі-Терра, 2004. – 464 с.

Ісаєвич Я. Основні проблеми українсько-польських відносин у ХХ ст.. / Я. Ісаєвич // У пошуках правди: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни: генезис, характер, перебіг, наслідки» (Луцьк, 20-23 травня 2003 р.) – Луцьк: Вежа, 2003. – С. 5 – 21.

Ісаєвич Я. Холмсько-волинська трагедія, її передумови, перебіг, наслідки / Я. Ісаєвич // Волинь і Холмщина 1938-1947 рр.: польсько-українське протистояння та його відлуння. Дослідження, документи, спогади. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. – С. 3 – 58.

Трофимович В. Деякі аспекти українсько-польських відносин у роки Другої світової війни / В. Трофимович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2003. – Вип. 3. – С. 250 – 262.

Трофимович В. Роль Німеччини і СРСР в українсько-польському конфлікті 1939-1945 рр. / В. Трофимович // Україна – Польща: важкі питання. Т. 5: Матеріали V міжнародного наукового семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни». – Луцьк, 27-29 квітня 1999 року. – Варшава: Тирса, 2001. – С. 181 – 207.

Трофимович В. Третя сила українсько-польського конфлікту. 1941-1945 роки / В. Трофимович // У пошуках правди: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни: генезис, характер, перебіг і наслідки» (Луцьк, 20-23 травня 2003 р.) – Луцьк: Вежа, 2003. – С. 375 – 392.

Зашкільняк Л. Позиція польського еміграційного уряду щодо польсько-українського конфлікту на Волині в 1942-1943 рр. / Л. Зашкільняк // У пошуках правди: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни: генезис, характер, перебіг і наслідки» (Луцьк, 20-23 травня 2003 р.) – Луцьк: Вежа, 2003. – С. 406 – 422.

Зашкільняк Л. Українське питання в політиці польського еміграційного уряду і підпілля в 1939-1945 роках / Л. Зашкільняк // Волинь і Холмщина 1938-1947 рр.: польсько-українське протистояння та його відлуння. Дослідження, документи, спогади. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. – С. 161 – 202.

Зашкільняк Л. Україна і Польща у ХХ столітті: між конфронтацією і союзом / Л. Зашкільняк // Міжнародний науковий конгрес «Українська історична наука на порозі ХХІ століття» (Чернівці, 16-18 травня 2000 р.) Доповіді і повідомлення. – Чернівці: Рута, 2001. – Т. 1. – С. 63 – 74.

Косик В. Польсько-українська трагедія під час Другої світової війни (1942-1944) / В. Косик // Український визвольний рух. – Львів: Видавництво «Мс», 2003. – Зошит 2: Українсько-польський конфлікт під час Другої світової війни. – С. 94 – 107.

Грицак Я. Тези до дискусії про УПА / Я. Грицак // Страсті за націоналізмом. Історичні есеї. – К.: Критика, 2004. – С. 90 – 113.

Дашкевич Я. Для кого дорога до нікуди? Про польсько-українські відносини в минулому та сучасному / Я. Дашкевич // Україна. Наука і культура. – К., 1993. – Вип. 26-27. – С. 53 – 73.

Протоколи узгоджень і розбіжностей між українськими і польськими істориками, підписані на ІХ – Х міжнародних наукових семінарах (Варшава, 6-10 листопада 2001 р.) // Україна – Польща: важкі питання. Т. 9: Матеріали ІХ і Х міжнародних наукових семінарів «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни». Варшава, 6-10 листопада 2001 р. – Луцьк: Терен, 2004. – С. 437 – 447.

Грицак Я. Тяжке примирення / Я. Грицак // Страсті за націоналізмом. Історичні есеї. – К.: Критика, 2004. – С. 126 – 137.

Лисенко О. Деякі методологічні аспекти дослідження національної політики сталінського й гітлерівського режимів у період Другої світової війни / О. Лисенко // Друга світова війна і доля народів України: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – К.: Сфера, 2005. – С. 11 – 17.

Стародубець Г. М. Українське повстанське запілля (друга пол. 1943 – поч. 1946 років) / Г. М. Стародубець. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. –527 с.

В’ятрович В. Вибачення за ..? / В. В’ятрович // Розбудова держави. – 2003. – № 5-8. – С. 16-20.

Ільюшин І. Армія Крайова й українсько-польське протистояння в Західній Україні 1939-1945 рр. в світлі вітчизняної та зарубіжної історіографії / І.Ільюшин // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – К.: Інститут історії України НАН України, 2002. - Вип. 6. – С.90 - 101.