Serbian Folk Songs as a Reflection of the People’s History

Main Article Content

O.A. Braichevska

Abstract

The article addresses storylines and interpretations of the historic past in the number of Serbian heroic folk songs published by the famous Serbian philologist, folklorist, and historian Vuk Stefanovic Karadzic. The historic background of storylines reflects events of the Serbian history related to the process of medieval state-building, feudal wars of Serbian nobility, defence against the Turkish invasion and struggle for liberation from Turkish conquerors. We attempt a comparison of interpretations of the folk songs characters’ life trajectories and deeds with the life trajectories and achievements of the famous and only passingly touched historic figures. Life descriptions and activity assessments of famous historic figures in the Serbian folk songs can be used for correcting, completing,  and making new interpretations of well-known as well as lesser-known historic facts. Serbian heroic songs glorifying Serbs’ historic past and their struggle with the Ottoman Empire were translated  into a number of European languages encouraging national liberation movements of Slavic peoples in the XIXth – beginning of the XXth centuries including Ukrainians.

Article Details

Section
Статті

References

Aydachych D. Mykhaylo Huts' (do 50-richchya naukovoyi diyal'nosti) / D. Aydachych. – Slov"yans'kyy svit : zb. nauk. pr. – Kyyiv : IMFE im. M. T. Ryl's'koho NAN Ukrayiny, 2008. – Vyp. 6. – S. 229–240.

Huts' M. V. Serbokhorvat•s'ka narodna pisnya na Ukrayini / M. V. Huts'. – Kyyiv, 1966. – 206 s.

Huts' M. V. Serbokhorvat•s'ki narodni pisni / M. V. Huts' ; uporyad. M. Huts'. – Kyyiv : Muz. Ukrayina. – 398 s.

Huts' M. V. Serbs'ko-khorvat•s'ki narodni pisni v ukrayins'kykh perekladakh (1837–1965) // Slov"yans'ke literaturoznavstvo i fol'klorystyka : respublik. mizhvid. zb. – Vyp. 5. – Kyyiv : Nauk. dumka, 1970. – S. 110–144.

Huts' M. V. Vyzvol'ni ideyi v serbs'ko-khorvat•s'komu eposi // Vyzvol'nyy rukh slov"yan u narodniy pisenniy tvorchosti (KhVII–KhIKh st.). – Kyyiv : Nauk. dumka, 1971. – S. 54–81, 211–225.

Huts' M. V. Narodna poeziya serbiv i khorvativ v ukrayins'kykh perekladakh / M. V. Huts' // Zbornyk za slavystyku. – Novy sad : Matytsa srpska, 1976. – # 10. – S. 185–212.

Kril' B. Vidobrazhennya vyzvol'noyi borot'by balkans'kykh narodiv proty turets'koho ponevolennya u fol'klori (na materiali perekladiv Ivana Franka) [Elektronnyy resurs] / B. Kril' // Ukrayins'ke literaturoznavstvo . - 2014. - Vyp. 78. - S. 256-261. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ul_2014_78_28.pdf. - Nazva z ekrana.

Karaџyћ V. S. Mala prostonarodna slaveno-serbska pјesnarytsa. Ch. 1 [Elektronnyy resurs] / V. S. Karaџyћ // Ofits. sayt Tsyfrovoyi narodnoyi biblioteky Serbiyi. – Rezhym dostupu: http://scc.digital.nb.rs/document/S-II-1584. – Nazva z ekrana.

Karaџyћ V. S. Narodna srbska pјesnarytsa. Ch. 2 [Elektronnyy resurs] / V. S. Karaџyћ // Ofits. sayt Tsyfrovoyi narodnoyi biblioteky Serbiyi. – Rezhym dostupu: http://digital.nb.rs/document/S-II-1585. – Nazva z ekrana.

Karaџyћ V. S. Narodne srpske pјesme. Kњ. 1 : u koјoј su razlychne zhenske pјesme [Elektronnyy resurs] / V. S. Karaџyћ // Ofits. sayt Tsyfrovoyi narodnoyi biblioteky Serbiyi. – Rezhym dostupu: http://digital.nb.rs/document/S-II-0459a. – Nazva z ekrana.

Karaџyћ V. S. Srpske narodne pјesme. Kњ. 2 : u koјoј su pјesme јunachke naјstaryјe [Elektronnyy resurs] / V. S. Karaџyћ // Ofits. sayt Tsyfrovoyi narodnoyi biblioteky Serbiyi. – Rezhym dostupu: http://digital.nb.rs/document/S-II-0467b. – Nazva z ekrana.

Karaџyћ V. S. Srpske narodne pјesme. Kњ. 3 : u koјoј su pјesme јunachke sredњyјekh vremena [Elektronnyy resurs] / V. S. Karaџyћ // Ofits. sayt Tsyfrovoyi narodnoyi biblioteky Serbiyi. – Rezhym dostupu: http://digital.nb.rs/document/S-II-0467c. – Nazva z ekrana.

Karaџyћ V. S. Srpske narodne pјesme. Kњ. 4 : u koјoј su pјesme јunachke novyјykh vremena o voјevaњu za slobodu [Elektronnyy resurs] / V. S. Karaџyћ // Ofitsiynyy sayt Tsyfrovoyi narodnoyi biblioteky Serbiyi. – Rezhym dostupu: http://digital.nb.rs/document/S-II-0467d. – Nazva z ekrana.

Karaџyћ V. S. Srpske narodne pјesme. Kњ. 5 : u koјoј su pјesme јunachke novyјykh vremena o voјevaњu za slobodu [Elektronnyy resurs] / V. S. Karaџyћ // Ofits. sayt Tsyfrovoyi narodnoyi biblioteky Serbiyi. – Rezhym dostupu: http://digital.nb.rs/document/S-II-0467e. – Nazva z ekrana.

Huts' M. V. Do 200-richchya z dnya narodzhennya Vuka Karadzhycha. Veleten' slov"yans'koyi fol'klorystyky / M. V. Huts'. – Narodna tvorchist' ta etnohrafiya. –1987. – Vyp. 6. – S. 31–39.

Chirkovich S. M. Istorija serbov / Sima M. Chirkovich. – Moskva, 2009. – S. 45.

Afonskij Paterik ili zhizneopisanija Svjatyh, na Svjatoj Afonskoj gore prosijavshih : v 2 ch. [Doreformennaja orfografija] Reprintnoe vosproizvedenie izd. 1897 g. – Moskva : Afonskoe podvor'e St. Panteleimonova monastyrja, 1994. – 558 s.

Stanoјevyћ C. Ystoryјa Srpskoha Naroda. – Beohrad, 1910. – Ofitsiynyy sayt vil'noyi serbs'koyi biblioteky na serbs'kiy movi «Vykyzvornyk» - http://sr.wikisource.org/wiki

Kazhdan, A. P.. Ocherki istorii Vizantii i juzhnyh slavjan / A. P. Kazhdan, G. G. Litavrin. - 2.izd., ispr. - SPb. : Aletejja, 1998. - 336 s.

Cherednychenko D. Bezsmertne slovo poeta yak osnova narodnoyi pisni i derzhavnoho himnu Ukrayiny (Do 165-richchya vid dnya narodzhennya Pavla Chubyns'koho [Elektronnyy resurs] / Dmytro Cherednychenko. – Rezhym dostupu: http://www.etnolog.org.ua/imfe.html. – Nazva z ekrana.