Implementation of the policy of russification in Ukraine in the second half of the twentieth century: historiography

М. І. Ярмоленко

Abstract


Defined the condition of research implementation leadership of Soviet policy of russification in Ukraine in the second half of the twentieth century, personal contribution of scientists in to the development of the problem and the impact of historiographical situation on determine the areas of scientific research and analytical part of the research. Indicated that modern ukrainian scientists russification seen as a negative phenomenon, which contributed deformation identity and worldview large part of ukrainian. It is alleged that russification actively used the Russian Federation, as the Soviet Union to achieve the objectives of the geopolitical scale associated with the expansion of areas of domination. In studies of russian scientists actually russification policy based on the rise of the russian people as «first among equals» transformed into condemnation of any manifestation ukrainianization and praise worldwide mission of the russian people in the campaign is to spread the so-called «russian world». Russian scientists have largely welcomed perceive internationalization of life in the Soviet Union and Soviet principles of international reconciliation of nations and ukrainian scientists emphasize the unresolved national question in the Soviet Union and in the presence of national intelligence, workers and peasants who were opposed to the country's leadership and principles about unity of the Soviet state

Keywords


historiography; historiographical analysis; russification; USSR; ethnic policy

References


Аніров П. М. Під інтернаціональним прапором Комуністичної партії у братній сім'ї народів СРСР / П. М. Аніров, В. К. Сульженко // Наук, праці з історії КПРС. - Вип. 17. - К, 1967. - С. 130-151.

Бадзьо Ю. Право жити. Україна в складі СРСР, людина в системі тоталітарного соціалізму / Ю. Бадзьо. - К., 1996. - 400 с.

Баран В. К. Україна після Сталіна: Нарис історії 1953-1985 рр. / В. К. Баран. - Л., 1992. - 248 с.

Баран В. Україна 1950 - 1960-х рр. : Еволюція тоталітарної системи / В. К. Баран. - Л., 1996. - 448 с.

Баран В. К. Україна в умовах системної кризи (1946-1980-і рр.) / В. К. Баран, В. М. Даниленко // Україна крізь віки. - Т. 13. - К., 1999. - 304 с.

Богодист І. Соціалістичне будівництво в західних областях УРСР / І. Богодист. - К., 1961. - 176 с.

Большевик. - 1944. - № 17-18. - С. 6-7.

Буцько М. О. Діяльність партійних організацій України по вихованню трудящих республіки в дусі дружби народів та пролетарського інтернаціоналізму / М. О. Буцько, В. К. Сульженко // Наук. праці з історії КПРС. - Вип. 24. - К., 1968. - С. 162-172.

Буцько М. О. Ленінська національна політика КПРС та буржуазні фальсифікатори / М. О. Буцько,

B. К. Сульженко // Наук, праці з історії КПРС. - Вип. 35. - К, 1969. - С. 125-138.

Варецький В. Соціалістичне будівництво в західних і Закарпатській областях УРСР / В. Варецький. - К., 1946. - 15 с.

Данилюк Ю. Опозиція в Україні (друга половина 50-х - 80-ті рр. ХХ ст.) / Ю. Данилюк, О. Бажан. - К., 2000. - 616 с.

Демьянов Г. С. Повышение ведущей роли рабочего класса в интернационализации общественной жизни в условиях развитого социализма / Г. С. Демьянов // Науч. труды по истории КПСС. - Вып. 74. - К., 1975. -

C. 14-21.

Дружба міцніша від сталі. - К., 1962. - 80 с.

Дружбе крепнуть: Очерки. - Донецк, 1963. - 100 с.

Дружбою міцні. - Ужгород, 1963. - 48 с.

Дружба народов СССР - источник силы и могущества Советского государства. - К., 1954. - 27 с.

Дружба не знает границ. - Х., 1960. - 57 с.

Задорожний В. К. Соціалістичні перетворення і зростання добробуту трудящих Західних областей УРСР /

B. К. Задорожний. - К., 1959. - 28 с.

Знаменская М. В. Дружба миллионов / М. В. Знаменская. - К., 1974. - 48 с.

Івасюта М. К. В сім'ї вольній, новій / М. К. Івасюта. - К., 1979. - 48 с.

Івасюта М. К. Нариси історії колгоспного будівництва в західних областях УРСР / М. К. Івасюта. - К., 1962. - 316 с.

Івасюта М. К. Розвиток колгоспного ладу в західних областях Української РСР / М. К. Івасюта. - К., 1960. - 39 с.

Івасюта М. К. Розвиток народного господарства і розквіт культури західних областей України / М. К. Івасюта. - К., 1969. - 31 с.

Ігнатенко А. П. Соціалістична культура на службі трудящих / А. П. Ігнатенко. - Л., 1976. - 176 с.

История России: ХХ век. : в 2 т. - Т. 2: 1939-2007. - М., 2009. - 829 с.

Історія України : Курс лекцій : у 2 кн. / Л. Г. Мельник, В. Ф. Верстюк, М. В. Демченко [та ін. ]. - Кн. 2: ХХ століття. - К., 1992. - 464 с.

Кара-Мурза С. Советская цивилизация от великой победы до наших дней / С. Кара-Мурза. - М., 2002. - 688 с.

Кравченко В. О. Комсомольці західних областей УРСР у боротьбі з українським буржуазним націоналізмом (1944-1950 pp.) / В. О. Кравченко // Наук, праці з історії КПРС. - Вип. 57. - К, 1972. -

C. 96-101.

Кравченко В. О. Діяльність Комуністичної партії по викриттю антинародної суті українського буржуазного націоналізму у західних областях України (1944-1950 pp.) / В. О. Кравченко // Наук, праці з історії КПРС. - Вип. 48. - К., 1971. - С. 84-90.

Кондратюк Л. Ф. О деятельности Компартии Украины по интернациональному воспитанию рабочего класса в процессе развития социалистической экономической интеграции / Л. Ф. Кондратюк, Л. Л. Прокопенко, Д. Н. Голубчик // Науч. труды по истории КПСС. - Вып. 128. - К., 1984. - С. 43-48.

Культ УПА - аморализация Украины [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. salon. donetsk. ua/rubrics/5185. php.

Маланчук В. Торжество ленінської національної політики (Комуністична партія - організатор розв'язання національного питання в західних областях УРСР) / В. Маланчук. - Л., 1963. - 283 с.

Масловський В. І. Політична робота партійних організацій західних областей УРСР у боротьбі з бандами українських буржуазних націоналістів і куркульства у період соціалістичних перетворень на селі (1944¬1950 pp.) / В. І. Масловський // Наук, праці з історії КПРС. - Вип. 57. - К, 1972. - С. 116-122.

Михайлов В. А. Воспитание чувства инернационализма: Деятельность Коммунистической партии Украины по интернациональному воспитанию трудящихся в период развитого социалистического общества / В. А. Михайлов. - Л., 1975. - 162 с.

Новиков І. А. Виховання трудящих у дусі дружби народів і соціалістичного інтернаціоналізму на сучасному етапі /1. А. Новиков // Український історичний журнал. - 1961. - № 5. - С. 21-28.

Смеричевський Ф. Г. Робота партійних організацій України по вихованню трудящих в дусі радянського патріотизму і пролетарського соціалістичного інтернаціоналізму (1959-1965 рр.) / Ф. Г. Смеричевський, Ф. І. Тацький // Наук. праці з історії КПРС. - Вип. 84. - К., 1976. - С. 63-70.

Смирнов А. История Южной Руси / А. Смирнов. - М., 2008. - 352 с.

Столяренко В. П. Соціалістичні перетворення сільського господарства на Волині (1944-1950) / В. П. Столяренко. - К., 1958. - 111 с.

Україна і Росія в історичній ретроспективі : в 3 т. / В. А. Гриневич, В. М. Даниленко, С. В. Кульчицький, О. Є. Лисенко та ін. - Т. 2: Радянський проект для України. - К., 2004. - 560 с.

Чередниченко В. П. Анатомія зради. Український буржуазний націоналізм - знаряддя антирадянської політики імперіалізму / В. П. Чередниченко. - К., 1978. - 334 с.

Чередниченко В. П. Ідеологічним диверсіям буржуазних націоналістів - гідну відсіч / В. П. Чередниченко. - К., 1988. - 17 с.

Чередниченко В. П. Націоналізм проти нації / В. П. Чередниченко. - К., 1970. - 191 с.

Чередниченко В. П. Український буржуазний націоналізм на службі гітлерівського фашизму / В. П. Чередниченко. - К., 1979. - 21 с.

Черниш Й. Комуністична партія України - організатор соціалістичних перетворень на селі в західних областях УРСР. (1939-1958) / Й. Черниш. - Л., 1963. - 65 с.

Чупин Г. Т. Предистория и история Киевской Руси, Украины и Крыма / Г. Т. Чупин. - Х., 2010. - 720 с.

Шаповал Ю. І. Україна 20 - 50-х років: сторінки ненаписаної історії / Ю. І. Шаповал. - К., 1993. - 351 с.

Шаповал Ю. І. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії / Ю. І. Шаповал. - К., 2001. - 560 с.

Широкорад А. Россия и Украина. Когда заговорят пушки... / А. Широкорад. - М., 2008. - 429 с.

Шульга І. В. Робітничий клас - провідна сила інтернаціоналізації радянського суспільства / І. В. Шульга. - К., 1976. - 48 с.

Філіпчук А. І. Дружба і братерство радянських народів / А. І. Філіпчук. - К, 1963. - 28 с.

Юрчук В. І. Проти буржуазної фальсифікації історії Комуністичної партії України / В. І. Юрчук // Наук, праці з історії КПРС. - Вип. 35. - К., 1969. - С. 17-32.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2014 22   29 Том 328
2015 9   22 29
2016 1   02 3-4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3-4

User

Journal Content

Browse

Language