The features of sociocultural life of Ukrainian village in 1920-1929 (historiography of problem)

М. В. Захарченко

Abstract


The features of historiography researches that touched the processes of sociocultural life of the Ukrainian village in 1920th are analysed in the article


Keywords


sociocultural life; folk education; establishments of health protection; cultural and educational establishments; living conditions

References


Духно П. І. Школа на селі та її громадська роль / П. І. Духно. - Х., 1926. - 60 с.

Кацанов Я. Масова освіта на Україні / Я. Кацанов. - Х., 1932. - 41 с.

Авдієнко М. Вчителі трудшкіл / М. Авдієнко // Вісник статистики України. - 1929. - № 2. - С. 119-127.

Авдієнко М. О. Народня освіта на Україні / М. О. Авдієнко. - Х., 1927. - 101 с.

Полоцький О. Культурна п'ятирічка України / О. Полоцький. - Х., 1929. - 51 с.

Полоцький О. Працювати по-новому, по-новому керувати / О. Полоцький // Комуністична освіта. - 1931. - Ч. 9. - С. 3-7.

Іванов Ю. Обов'язкове навчання на Україні / Ю. Іванов. - Х., 1931. - 44 с.

Коган Л. З життя сільської школи та сільського вчителя / Л. Коган // Радянська освіта. - 1925. - Ч. 2. - С. 55-57.

Коган Л. Що робити влітку в сільській бібліотеці / Л. Коган // Селянський будинок. - 1928. - № 5. - С. 36-46.

Коваль К. Масова робота на селі / К. Коваль. - Х., 1930. - 76 с.

Гринько Г. Ф. Основные задачи советского строительства в области просвещения / Г. Ф. Гринько. - Х., 1920. - 126 с.

Затонський В. П. Національна проблема на Україні (доповідь на пленумі ЦК ЛКСМУ, червень 1926) /

B. П. Затонський. - Х., 1926. - 64 с.

Ряппо Я. П. Народня освіта на Україні за десять років революції / Я. П. Ряппо. - Х., 1927. - 125 с.

Ряппо Я. П. Состояние народного просвещения на Украине в 1924/25 уч. году : тезисы к докладу / Я. П. Ряппо. - X., 1925. - 16 с.

Ряппо Я. П. Социальное воспитание детей и всееобщее обучение на Украине / Я. П. Ряппо // Народное просвещение. - 1927. - № 8-9. - С. 67-81.

Скрипник М. Завдання робітництва у загальному навчанню / М. Скрипник // Комуністична освіта. - 1931. - № 1. - С. 5-17.

Скрипник М. Нариси підсумків українізації та обслуговування культурних потреб нацменшинств, зокрема російської. Промова на засіданні колегії НКО УСРР з 14. 02. 33 / М. Скрипник. - Х., 1933. - 36 с.

Скрипник М. Основні засади єдиної системи народньої освіти / М. Скрипник. - Х., 1930. - 101 с.

Скрипник М. Реконструкція країни і перебудова школи / М. Скрипник. - Х., 1932. - 88 с.

Куліковський М. Л. Характеристика селянського житлового будівництва на Шепетівщині / М. Л. Куліковський. - Шепетівка, 1929. - 12 с.

Каган Д. С. 15 років радянської охорони здоров'я на селі / Д. С. Каган. - Х., 1932. - 44 с.

Марзеев А. Итоги выборочного санитарно-демографического обследования сельского населения Украины / А. Марзеев // Профилактическая медицина. - 1925. - № 1. - С. 91-100.

Марзее в А. Н. Жилище и санитарный быт сельского населения Украины / А. Н. Марзеев. - Х., 1927. - 195 с.

Марзеєв А. За нове радянське село / А. Марзеєв // Шлях до здоров'я. - 1925. - № 3. - С. 15-17.

Марзеєв А. Сільська хата негодяща / А. Марзеєв // Шлях до здоров'я. - 1925. - № 1. - С. 10-12.

Марзєєв О. М. Здорова сільська хата / О. М. Марзєєв. - Х., 1928. - 64 с.

Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. - К., 2001. - 912 с.

Шевчук Г. М. Культурне будівництво на Україні у 1921-1925 роках / Г. М. Шевчук. - К., 1963. - 435 с.

Золотоверхий І. Д. Становлення української радянської культури (1917-1920 рр.) / І. Д. Золотоверхий. - К., 1961. - 424 с.

Слуцький О. Б. Радянське і культурне будівництво на Україні в перші роки боротьби за соціалістичну індустріалізацію країни (1926-1929 рр.) / О. Б. Слуцький. - К., 1957. - 210 с.

Афанасьєв В. В. Нариси історії культурно-освітньої роботи на Україні (1917-1941 рр.) / В. В. Афанасьєв. - Х., 1968. - 262 с.

Бакуменко П. І. Культурне будівництво в українському селі у 1921-1923 рр. / П. І. Бакуменко // Збірник наукових робіт викладачів історії КПРС візів УРСР. - 1959. - Вип. 4. - С. 83-92.

Денисовець П. М. Колгоспне будівництво на Україні в 1921-1925 рр. / П. М. Денисовець. - Х., 1969. - 154 с.

Гутянський С. К. Ленін і українська радянська культура / С. К. Гутянський. - К., 1963. - 40 с.

Гутянський С. К. В. І. Ленін і культурне будівництво на Україні / С. К. Гутянський. - К., 1965. - 199 с.

Бєляков М. О. Діяльність партійних організацій України в розвиток творчої ініціативи мас по ліквідації неписьменності на селі (1926-1929 рр.) / М. О. Бєляков // Наукові праці з історії КПРС. - 1971. - Вип. 45. -

C. 47-54.

Юрченко А. В. Розвиток мережі сельбудів і хат-читалень на Україні (1921-1925 рр.) / А. В. Юрченко // УІЖ. - 1978. - № 11. - С. 95-100.

Чайчук Р. Д. Про роль сільських клубів у політичному вихованні селян / Р. Д. Чайчук // Український історичний журнал (далі - УІЖ). - 1963. - № 2. - С. 108-110.

Хорош И. Д. Первые годы развития советского здравоохранения на Украине (1918-1920) / И. Д. Хорош. - К., 1963. - 208 с.

Хорош І. Д. З історії організації родопомічі в сільських місцевостях УРСР / І. Д. Хорош // Педіатрія, акушерство і гінекологія. - 1964. - № 6. - С. 60-62.

Хорош І. Д. Розвиток охорони здоров'я на селі в Українській РСР (1918-1929) / І. Д. Хорош. - К., 1969. - 172 с.

Баткіс Г. А. Перші кроки будівництва радянської охорони здоров'я на Україні (1918-1922 рр.) / Г. А. Баткіс. - К., 1964. - 47 с.

Горфин Д. В. Очерки истории развития сельского здравоохранения СССР (1917-1959) / Д. В. Горфин. - М., 1961. - 236 с.

Голяченко А. М. Роль Всеукраинских съездов здравоохранения в становлении сельского здравоохранения на Украине (1920-1925) / А. М. Голяченко // Вопросы социальной гигиены, организации здравоохранения и истории медицины. - 1970. - Вып. 4. - С. 210-218.

Голяченко А. М. Социально-гигиенические вопросы здоровья и здравоохранения сельского населения /

A. М. Голяченко. - К., 1973. - 154 с.

Голяченко О. М. Лікарняна допомога сільському населенню УРСР / О. М. Голяченко, А. Т. Обухов. - К., 1974. - 103 с.

Ермак А. П. Преобразование культурно-бытового уклада украинского села (1926-1937 гг.) / А. П. Ермак // Становление и развитие социалистического образа жизни в советской деревне. - Воронеж, 1982. - С. 99-104.

Сольський Я. П. Акушерська допомога на селі / Я. П. Сольський. - К., 1971. - 187 с.

Маланчук В. А. Нове в культурі й побуті колгоспного селянства / В. А. Маланчук. - К., 1970. - 220 с.

Удод О. А. Житло у повсякденному житті Українського селянина (30-ті) / О. А. Удод // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. - 2003. - № 8. - С. 311-321.

Лукашевич О. Житло як один з основних критеріїв якості повсякденного життя селянина 20-х років ХХ ст. / О. Лукашевич // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. - 2004. - № 12. - С. 257-276.

Земзюліна Н. І. Діяльність сільбуду з формування комуністичної свідомості українських селян (1921¬1929 рр.) / Н. І. Земзюліна // Український селянин. - 2006. - Вип. 10. - С. 145-148.

Ткаченко І. В. Санітарний побут українського населення в 20-ті рр. ХХ століття / І. В. Ткаченко // Український селянин. - 2008. - Вип. 11. - С. 341-343.

Рибак І. В. Житло доколгоспного села: кількісні та якісні зміни / І. В. Рибак // Український селянин. - 2005. - Вип. 9. - С. 60-63.

Рибак І. В. Культурно-освітні заклади у соціально-побутовій інфраструктурі українського села (1929¬1940 рр.) / І. В. Рибак // Український селянин. - 2006. - Вип. 10. - С. 164-167.

Рибак І. В. Селянська взаємодопомога в Україні (1921-1932) / І. В. Рибак. - К., 1999. - 92 с.

Рибак І. В. Соціально-побутова інфраструктура українського села 1921-1991 рр. / І. В. Рибак. - Кам'янець- Подільський, 2000. - 303 с.

Дровозюк С. І. Духовне життя українського селянства як предмет конкретно-історичного дослідження (20-ті роки ХХ ст.) / С. І. Дровозюк // УІЖ. - 1994. - № 5. - С. 61-65.

Дровозюк С. І. Соціально-політичні настрої українського селянства у 20-30 рр. ХХ ст. : історичний аспект / С. І. Дровозюк // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. - 2004. - Вип. 12. - С. 70-83.

Кокошко Ф. Розвиток культурно-освітньої діяльності в українському селі в 20-і рр. (на матеріалах Півдня України) / Ф. Кокошко. - Миколаїв, 1998. - 89 с.

Мандрик Я. І. Культура українського села в період сталінізму. 1929-1938 рр. / Я. І. Мандрик. - Івано- Франківськ, 1998. - 253 с.

Масненко В. В. Вчительство та становлення радянської школи на Україні в першій половині 20-х років /

B. В. Масненко, І. Ф. Шаров // УІЖ. - 1990. - № 12. - С. 100-104.

Бондарчук П. В. Національно-культурна політика більшовиків в Україні на початку 1920-х років / П. В. Бондарчук. - К., 1998. - 45 с.

Коляструк О. А. Сільська інтелігенція і селянство на перетині радянських модернізаційних експериментів 1920-х рр. у вимірах щоденних практик / О. Коляструк // Український селянин. - 2008. - Вип. 11. - С. 164-166.

Костик Є. П. Книга в українському селі періоду НЕПу / Є. П. Костик // Український селянин. - 2006. - Вип. 10. - С. 157-160.

Кукса Н. Г. Діяльність культурно-освітніх закладів в українському селі в 1924-1928 рр. / Н. Г. Кукса // Український селянин. - 2003. - Вип. 7. - С. 43-44.

Касьянов Г. В. Сталінізм і українська інтелігенція (20-30-ті роки) / Г. В. Касьянов, В. М. Даниленко. - К., 1991. - 96 с.

Історія українського селянства : в 2 т. / За ред. В. А. Смолія. - К., 2006. - Т. 2. - 653 с.

Ващенко І. В. Політика українізації 20-х - початку 30-х рр. в Україні : проблеми історіографії : дис... канд. іст. - наук : 07. 00. 01 - історія України / І. В. Ващенко. - Х., 2001 - 203 с.

Дутчак Г. О. Державна політика в Україні у галузі театрального мистецтва (1917-2000 рр.) : дис... канд. іст. наук / Г. О. Дутчак. - Черкаси, 2004. - 263 арк.

Чирва Ю. І. Розвиток народної освіти України (1917-1932). Історіографія проблеми : дис. канд. іст. наук. : 07. 00. 01- історія України / Ю. І. Чирва. - Дніпропетровськ, 1995. - 216 с.

Криворучко О. І. Проблема взаємодії сільської та міської культур в УРСР в 20-х роках (історичний аспект) : дис. ... канд. наук : 07. 00. 01 - історія України / О. І. Криворучко. - К., 1994. - 187 с.

Блінда Л. В. Українізація та її роль в суспільно-політичному житті українського народу в 20-ті роки: дис. канд. іст. наук. 07. 00. 01 - історія України / Л. В. Блінда. - К., 1992. - 188 с.

Верменич Я. В. Здійснення українізації у 20-30-х роках : політичні і культурні аспекти проблеми : дис... канд. іст. наук : 07. 00. 01 - історія України / Я. В. Верменич. - К., 1993 - 189 с.

Кручек О. А. Культура в УСРР в 1920-1923 рр. як об'єкт державної політики : дис. ... канд. іст. наук : 07. 00. 01 - історія України / О. А. Кручек. - К., 1997. - 176 с.

Гололобов В. М. Ліквідація неписьменності серед дорослого населення України у 20-х роках : дис... канд. іст. наук : 07. 00. 01 - історія України / В. М. Гололобов. - Х., 1998. - 179 с.

Українська культура : курс лекцій / Ред. проф. Д. Антоновича. - Регенсбург-Берхтесгаден. - 1947. - 399 с.

Жук А. З культурного життя на Радянській Україні / А. Жук // Об'єднання неперіодичні збірники статей на теми політичні, економічні й культурні. - Відень, 1924. - 96 с.

Николишин С. Культурна політика більшовиків і український культурний процесс : публіцистичні рефлексії / С. Николишин. - Б. м., 1947. - 119 с.

Мейс Д. Національне питання в житті і творчості М. Скрипника / Д. Мейс, В. Солдатенко // УІЖ. - 1996. - № 2. - С. 77-85.

Мейс Д. Політична причина голоду в Україні / Д. Мейс // УІЖ. - 1995. - № 1. - С. 34-48.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2014 22   29 Том 328
2015 9   22 29
2016 1   02 3-4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3-4

User

Journal Content

Browse

Language